งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com 081-7037515 http://www.prachyanun.com

2 เนื้อหาการอบรม IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  ความหมาย หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบ การใช้ ประโยชน์ ปัญหาและความเสี่ยง การวางแผนการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานประชาสัมพันธ์  Public Relation 2.0  New Media  Social Media  การฝึกปฏิบัติ Social Networking http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

3 IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  ความหมาย  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาเป็น เครื่องมือในการจัดการการ สื่อสารระหว่างองค์กรกับ สาธารณะเพื่อให้สถาบันและ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง มี ความรู้ ความเข้าใจ และให้ ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกัน และกัน http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

4 หลักการ IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  ไอทีเป็นช่องทาง (Channel) ที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสาร (Massage) จากผู้ส่ง (Sender) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักษร แบบที่เป็นทางเดียว และแบบสองทาง http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

5 แนวคิด SMCR http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

6 One way communication http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

7 Two way communication http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

8 แนวคิดหลักของการ ประชาสัมพันธ์ http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

9 องค์ประกอบ IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  Information Technology  Computer Technology  Communication Technology  Telecommunication  Information and Communication Technology (ICT) http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

10 Electronic Media  สื่อภาพ  โทรทัศน์, วีดิทัศน์, กล้องถ่ายภาพ, เครื่อง ฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ  สื่อเสียง  วิทยุ, เครื่องเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, Studio, เครื่องอัดเสียง ฯลฯ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  iPod, iPad, Podcast, Webcast, Digital Camera, Video Conference, Video on Demand ฯลฯ

11 วิทยุ

12 โทรทัศน์  Liquid Crystal Display technology (LCD)  Organic Light Emitting Diode (OLED)

13 Cable TV / Master antenna television / CATV

14 วีดิทัศน์  Beta Max  VHS  VTR

15 Studio

16 Sound Studio

17 Recording Studio

18 ดาวเทียม  THAICOM  THAIPAT

19 Visualizer

20 News Station http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

21 Newspaper http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

22 PRD e-Journal http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

23 PRD – Video on Demand http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

24 กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

25 สถาบันการประชาสัมพันธ์ http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

26 ICT กับสื่อทุกประเภท http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

27 คำถาม ???? http://www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

28 LOGO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com 081-7037515 http://www.prachyanun.com ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google