งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ

2 เนื้อหาการอบรม IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  ความหมาย หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบ การใช้ ประโยชน์ ปัญหาและความเสี่ยง การวางแผนการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานประชาสัมพันธ์  Public Relation 2.0  New Media  Social Media  การฝึกปฏิบัติ Social Networking

3 IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  ความหมาย  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาเป็น เครื่องมือในการจัดการการ สื่อสารระหว่างองค์กรกับ สาธารณะเพื่อให้สถาบันและ กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง มี ความรู้ ความเข้าใจ และให้ ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกัน และกัน

4 หลักการ IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  ไอทีเป็นช่องทาง (Channel) ที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสาร (Massage) จากผู้ส่ง (Sender) ไปยังผู้รับสาร (Receiver) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักษร แบบที่เป็นทางเดียว และแบบสองทาง

5 แนวคิด SMCR

6 One way communication

7 Two way communication

8 แนวคิดหลักของการ ประชาสัมพันธ์

9 องค์ประกอบ IT เพื่อการ ประชาสัมพันธ์  Information Technology  Computer Technology  Communication Technology  Telecommunication  Information and Communication Technology (ICT)

10 Electronic Media  สื่อภาพ  โทรทัศน์, วีดิทัศน์, กล้องถ่ายภาพ, เครื่อง ฉายโปรเจคเตอร์ ฯลฯ  สื่อเสียง  วิทยุ, เครื่องเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, Studio, เครื่องอัดเสียง ฯลฯ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  iPod, iPad, Podcast, Webcast, Digital Camera, Video Conference, Video on Demand ฯลฯ

11 วิทยุ

12 โทรทัศน์  Liquid Crystal Display technology (LCD)  Organic Light Emitting Diode (OLED)

13 Cable TV / Master antenna television / CATV

14 วีดิทัศน์  Beta Max  VHS  VTR

15 Studio

16 Sound Studio

17 Recording Studio

18 ดาวเทียม  THAICOM  THAIPAT

19 Visualizer

20 News Station

21 Newspaper

22 PRD e-Journal

23 PRD – Video on Demand

24 กรมประชาสัมพันธ์

25 สถาบันการประชาสัมพันธ์

26 ICT กับสื่อทุกประเภท

27 คำถาม ????

28 LOGO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt LOGO IC เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google