งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ภาษากับการ สื่อสาร. วัตถุประสงค์การเรียน เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ภาษากับการ สื่อสาร. วัตถุประสงค์การเรียน เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ภาษากับการ สื่อสาร

2 วัตถุประสงค์การเรียน เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาในการ สื่อสาร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของภาษา เพื่อการสื่อสารมวลชน และ ลักษณะของภาษาทางนิเทศ ศาสตร์

3 ความหมายของภาษา - เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นแทน มโนภาพ ต่าง ๆ ในความคิด ของผู้สื่อสาร - เป็นสื่อกลางสำหรับส่งผ่าน หรือกำหนดความคิดของผู้ส่ง สารไปยังผู้รับสาร

4 ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสารคือกระบวนการของ การถ่ายทอดสาร (message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ ส่งสาร ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านสื่อ (channel)

5 ภาษาเป็นพาหะให้เนื้อหาของ สารเกาะเกี่ยวจากผู้ส่งสาร ไปสู่ผู้รับสาร ผู้ส่งสารใช้ภาษาเพื่อแสดง ความคิดและผู้รับสารใช้ ภาษาเพื่อเข้าใจความคิดนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ การสื่อสาร

6 แบบจำลองกระบวนการ สื่อสาร SMCR MODEL

7 ปัจจัยสร้างความสำเร็จใน การสื่อสาร ผู้ส่งสาร (sender) - ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) - ทัศนคติ (attitudes) - ความรู้ (knowledge)

8 - ระบบสังคม (social system) - วัฒนธรรม (culture)

9 ปัจจัยสร้างความสำเร็จใน การสื่อสาร สาร (Message) - รหัส (code) - เนื้อหา (content) - การจัดสาร (treatment)

10 ปัจจัยสร้างความสำเร็จใน การสื่อสาร สื่อ (Channel) - การเห็น (seeing) - การได้ยิน (hearing) - การสัมผัส (touching) - การได้กลิ่น (smelling) - การลิ้มรส (tasting)

11 ปัจจัยสร้างความสำเร็จใน การสื่อสาร ผู้รับสาร (receiver) - ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) - ทัศนคติ (attitudes) - ความรู้ (knowledge)

12 - ระบบสังคม (social system) - วัฒนธรรม (culture)

13 ลักษณะของภาษาในการ สื่อสาร วัจนภาษา (Verbal Language) - คำพูดหรือตัวอักษรที่กำหนด ตกลงใช้ร่วมกันในสังคม - เสียง ลายลักษณ์อักษร - ภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมี ระบบมีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือ ไวยากรณ์

14 อวัจนภาษา (Non-verbal Language) หมายถึง สัญลักษณ์ รหัสที่ ไม่ใช่ตัวอักษร คำพูด ( แต่เป็น คำพูดที่เข้าใจร่วมกันเฉพาะ ผู้ ส่งสาร – ผู้รับสาร )

15 ความหมายของการ สื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) หมายถึง การส่ง สารไปยังผู้รับสารมวลชนจำนวน มากในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียง กัน โดยที่ผู้รับสารแต่ละคนอยู่ในที่ ต่าง ๆ กัน ผ่านสื่อมวลชน (mass media) ได้แก่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

16 ภาษามีความสำคัญต่อการ สื่อสารมวลชน ในฐานะที่ ภาษาเป็นพาหะเพื่อให้ สถาบันการสื่อสารมวลชน สามารถทำบทบาทหน้าที่ ทางสังคมได้ ความสำคัญของภาษาเพื่อการ สื่อสารมวลชน

17 บทบาทหน้าที่ทางสังคม ของสถาบันการ สื่อสารมวลชน 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร 2. การประสานส่วนต่าง ๆ ของ สังคมเข้าด้วยกัน 3. การสร้างความต่อเนื่องทาง สังคม 4. การให้ความเพลิดเพลินแก่ สมาชิกสังคม 5. การรณรงค์ทางสังคม การเมือง และ เศรษฐกิจ

18 ลักษณะของภาษาทาง นิเทศศาสตร์ 1. เทคโนโลยีด้านระบบการสื่อสาร และภาษาดิจิตอล 2. เทคโนโลยีสื่อสาร (media technology) และภาษาของ ช่องทางสื่อ (media channel) 3. ภาษาของรูปแบบสื่อ (media form)

19 การใช้ภาษาตามหลักนิเทศ ศาสตร์ 1. ความกระจ่างชัดของภาษา 2. การใช้ภาษาที่ทำให้ผู้ฟัง เกิดภาพได้ 3. ใช้การย้ำคำเพื่อสร้าง จุดเด่น 4. ความเหมาะสมของการใช้ ภาษา

20 คำถามหน่วยที่ 1 1. ภาษากับการสื่อสารมี ความสัมพันธ์กันอย่างไร 2. ภาษาในการสื่อสารมีลักษณะ อย่างไรบ้าง 3. ภาษาทางนิเทศศาสตร์มี ลักษณะสำคัญอย่างไร

21 งานกลุ่ม ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 คน ( มี 5 คน 1 กลุ่ม ) เขียนรายชื่อสมาชิกในกลุ่มส่ง

22 ลักษณะของงาน ประวัติและวิวัฒนาการสื่อแต่ละประเภท ประเภทของสื่อแต่ละประเภท กรณีศึกษา “ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมใน สื่อแต่ละประเภท ” สื่อแต่ละประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, การ์ตูน, วิทยุ, โทรทัศน์, ภาพยนตร์, มิวสิควิดีโอ, โฆษณา

23 กิจกรรมในชั้นเรียน กลุ่มที่ได้รับมอบหมายนำเสนองานในแต่ละ สัปดาห์ เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมนำเสนอตัวอย่างที่ตัวเองไปศึกษามา


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ภาษากับการ สื่อสาร. วัตถุประสงค์การเรียน เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google