งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตามหนังสือ สป.สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตามหนังสือ สป.สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ.ย. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตามหนังสือ สป.สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ.ย. 55

2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ ไม่สามารถนำเงินบำรุงมาเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวได้

3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปรับเพิ่มค่าจ้างจากฐานเดิม 700 บาท/เดือน ย้อนหลังแต่ 1 มกราคม 55 แต่จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ( 1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค.55) อยู่ในเกณฑ์ดีหรือเป็นที่ยอมรับได้

4 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างใหม่ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 อัตราค่าจ้าง : บาท (หลักสูตร 5 ปี) อัตราค่าจ้าง : บาท (หลักสูตร 6ปี)
สายงานเภสัชกร อัตราค่าจ้าง : บาท (หลักสูตร 5 ปี) อัตราค่าจ้าง : บาท (หลักสูตร 6ปี) ขั้นสูง 17,140 ขั้นต่ำ 12,400 14,480 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 11,730 13,820 สายงานพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้าง : บาท ขั้นสูง 17,140 ขั้นต่ำ 11,760 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 11,230

6 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข
อัตราค่าจ้าง : บาท ขั้นสูง 14,750 ขั้นต่ำ 11,340 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 11,030 สายงานสหวิชาชีพ อัตราค่าจ้าง : บาท ขั้นสูง 17,140 ขั้นต่ำ 11,760 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 11,230

7 นักเรียนทุนสายงานอื่น อัตราค่าจ้าง : บาท (หลักสูตร 2 ปี ปวท.)
อัตราค่าจ้าง : บาท (หลักสูตร 2 ปี ปวท.) อัตราค่าจ้าง : บาท (หลักสูตร 2 ปี ปวส.) ขั้นสูง 12,550 12,900 ขั้นต่ำ 8,900 9,535 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 8,660 8,985 หมายเหตุ : สายงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับเพิ่มเงิน พ.ต.ส. ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด

8 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างใหม่ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) กลุ่มสนับสนุนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9 ขั้นค่าจ้าง / วุฒิ กรณีไม่กำหนดวุฒิ ขั้นค่าจ้าง / วุฒิ วุฒิ ปวช.
ขั้นสูง 9,572 ขั้นต่ำ 6,905 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 6,552 ขั้นค่าจ้าง / วุฒิ วุฒิ ปวช. ขั้นสูง 9,887 ขั้นต่ำ 7,105 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 6,738

10 ขั้นค่าจ้าง / วุฒิ วุฒิ ปวท. ขั้นค่าจ้าง / วุฒิ วุฒิ ปวส.
ขั้นสูง 10,974 ขั้นต่ำ 7,903 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 7,491 ขั้นค่าจ้าง / วุฒิ วุฒิ ปวส. ขั้นสูง 11,956 ขั้นต่ำ 8,596 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 8,146

11 ขั้นค่าจ้าง / วุฒิ วุฒิปริญญาตรี
ขั้นสูง 13,300 ขั้นต่ำ 9,530 ขั้นต่ำชั่วคราว (แรกบรรจุ) 9,032

12 หน่วยบริการใด ประสบปัญหาสถานะเงินบำรุงและไม่สามารถถือปฏิบัติได้ (เฉพาะส่วนที่เป็นภาระเพิ่มขึ้น) ให้ส่งแบบขอรับการสนับสนุน ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ภายใน 31 กรกฎาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt การปรับเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตามหนังสือ สป.สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google