งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your company name การปรับเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ( เงิน บำรุง ) ตามหนังสือ สป. สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ. ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your company name การปรับเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ( เงิน บำรุง ) ตามหนังสือ สป. สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ. ย. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 your company name การปรับเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ( เงิน บำรุง ) ตามหนังสือ สป. สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ. ย. 55

2 your company name ระเบียบกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยเงิน บำรุงหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2536 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2544 ไม่สามารถนำเงินบำรุงมา เบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวได้

3 your company name เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้ปรับเพิ่มค่าจ้าง จากฐานเดิม 700 บาท / เดือน ย้อนหลังแต่ 1 มกราคม 55 แต่ จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผล การปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ( 1 ต. ค. 54 – 31 มี. ค.55) อยู่ในเกณฑ์ดีหรือเป็น ที่ยอมรับได้

4 your company name บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ใหม่ เงินนอกงบประมาณ ( เงิน บำรุง ) กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

5 your company name สายงานเภสัชกรอัตราค่าจ้าง : บาท ( หลักสูตร 5 ปี ) อัตราค่าจ้าง : บาท ( หลักสูตร 6 ปี ) ขั้นสูง 17,140 ขั้นต่ำ 12,40014,480 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรก บรรจุ ) 11,73013,820 สายงานพยาบาลวิชาชีพอัตราค่าจ้าง : บาท ขั้นสูง 17,140 ขั้นต่ำ 11,760 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 11,230

6 your company name สายงานนักวิชาการ สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง : บาท ขั้นสูง 14,750 ขั้นต่ำ 11,340 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 11,030 สายงานสหวิชาชีพอัตราค่าจ้าง : บาท ขั้นสูง 17,140 ขั้นต่ำ 11,760 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 11,230

7 your company name นักเรียนทุนสายงาน อื่น อัตราค่าจ้าง : บาท ( หลักสูตร 2 ปี ปวท.) อัตราค่าจ้าง : บาท ( หลักสูตร 2 ปี ปวส.) ขั้นสูง 12,55012,900 ขั้นต่ำ 8,9009,535 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรก บรรจุ ) 8,6608,985 หมายเหตุ : สายงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับเพิ่มเงิน พ. ต. ส. ตามระเบียบที่ ก. พ. กำหนด

8 your company name บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้าง ใหม่ เงินนอกงบประมาณ ( เงิน บำรุง ) กลุ่มสนับสนุนสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

9 your company name ขั้นค่าจ้าง / วุฒิกรณีไม่กำหนดวุฒิ ขั้นสูง 9,572 ขั้นต่ำ 6,905 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 6,552 ขั้นค่าจ้าง / วุฒิวุฒิ ปวช. ขั้นสูง 9,887 ขั้นต่ำ 7,105 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 6,738

10 your company name ขั้นค่าจ้าง / วุฒิวุฒิ ปวท. ขั้นสูง 10,974 ขั้นต่ำ 7,903 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 7,491 ขั้นค่าจ้าง / วุฒิวุฒิ ปวส. ขั้นสูง 11,956 ขั้นต่ำ 8,596 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 8,146

11 your company name ขั้นค่าจ้าง / วุฒิวุฒิปริญญาตรี ขั้นสูง 13,300 ขั้นต่ำ 9,530 ขั้นต่ำชั่วคราว ( แรกบรรจุ ) 9,032

12 your company name หน่วยบริการใด ประสบปัญหาสถานะเงิน บำรุงและไม่สามารถถือ ปฏิบัติได้ ( เฉพาะส่วนที่ เป็นภาระเพิ่มขึ้น ) ให้ส่ง แบบขอรับการสนับสนุน ถึง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ภายใน 31 กรกฎาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt Your company name การปรับเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ( เงิน บำรุง ) ตามหนังสือ สป. สธ. ที่ ว.385 ลว. 20 มิ. ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google