งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

2 ลำดับที่ โรค จำนวน อัตราป่วย 1 อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก นิวโมเนีย อาหารเป็นพิษ ไข้ไม่ทราบ สาเหตุ งูกัด Hand foot mouth ฆ่าตัวตาย โกโนเรีย สุกใส อัตราป่วย 10 อันดับโรค ในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ( ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

3 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวน

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนก รายเดือน จังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ จำนวน ( ราย ) ปี พ. ศ.

5 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย )

6 อัตราป่วย อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 อำเภอ

7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 5-9 ปี ปี ปี ปี 35 ปีขึ้นไป

8 จำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปี 2551 จำแนกตามเพศ

9


ดาวน์โหลด ppt 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google