งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
งานระบาดวิทยา 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรีปี2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

2 10 Hand foot mouth 1 อุจจาระร่วง 84 18.39 2 ไข้เลือดออก 41 8.98 3
อัตราป่วย 10 อันดับโรค ในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2551) ลำดับที่ โรค จำนวน อัตราป่วย 1 อุจจาระร่วง 84 18.39 2 ไข้เลือดออก 41 8.98 3 นิวโมเนีย 22 4.82 4 อาหารเป็นพิษ 21 4.60 5 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 10 2.19 6 งูกัด 8 1.75 7 Hand foot mouth 0.88 ฆ่าตัวตาย 0.66 9 โกโนเรีย สุกใส

3 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรีปีพ.ศ. 2548-2551
จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวน

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ จำนวน (ราย) ปี พ.ศ.

5 ตารางจำนวนผู้ป่วย/อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี
จำแนกรายอำเภอและรายเดือน (ตามวันเริ่มป่วย)

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 อัตราป่วย อำเภอ

7 0-4ปี 5-9ปี 10-14ปี 15-24ปี 25-34ปี 35ปีขึ้นไป
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ จำแนกตามกลุ่มอายุ 0-4ปี ปี ปี ปี ปี 35ปีขึ้นไป

8 จำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรีปี 2551 จำแนกตามเพศ

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google