งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

2 ลำดับที่ โรค จำนวน อัตราป่วย 1 อุจจาระร่วง 8418.39 2 ไข้เลือดออก 418.98 3 นิวโมเนีย 224.82 4 อาหารเป็นพิษ 214.60 5 ไข้ไม่ทราบ สาเหตุ 10 2.19 6 งูกัด 81.75 7 Hand foot mouth 40.88 8 ฆ่าตัวตาย 3 0.66 9 โกโนเรีย 30.66 10 สุกใส 30.66 อัตราป่วย 10 อันดับโรค ในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ( ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

3 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2548-2551 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2545-2549) จำนวน

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนก รายเดือน จังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ. 2540 - 2551 จำนวน ( ราย ) 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2 ปี พ. ศ.

5 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย )

6 อัตราป่วย อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 อำเภอ

7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ. 2551 จำแนกตามกลุ่มอายุ 4 0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15- 24 ปี 25-34 ปี 35 ปีขึ้นไป

8 จำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปี 2551 จำแนกตามเพศ

9


ดาวน์โหลด ppt 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 4 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google