งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WAR ROOM โรค ไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WAR ROOM โรค ไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WAR ROOM โรค ไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี

2 แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกของชาติ ด้วย ยุทธศาสตร์ “ รวมพลัง เอาชนะ ไข้เลือดออก ” War room กระทรวง สาธารณสุข 16 สิงหาคม 2556

3 ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทุกบ้าน ทุกครอบครัว ทุกหน่วยงานทำจริงจัง สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง ๘ สัปดาห์ “ กำจัดลูกน้ำ และยุงในบ้าน สะสาง ทำลายขยะแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบ้านนอก บ้านและพื้นที่สาธารณะ ” พร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมกันลดคนป่วย คนตาย

4 แนวทางปฏิบัติการใน พื้นที่ จังหวัดปรับ war room เป็น ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออก โดย ผวจ. เป็น ประธาน นพ. สสจ. เป็นเลขา อำเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอาชนะไข้เลือดออก โดย นายอำเภอ เป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขา

5 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออก จังหวัด / อำเภอ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย ชี้ เป้า ระดมทรัพยากร

6 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออก จังหวัด / อำเภอ ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค - ควบคุมโรครายหมู่บ้าน ( ที่พบผู้ป่วย )  พ่นสารเคมี ๒ รอบ ( วันที่ ๐, ๗ ) x ๒ ครั้ง  ควบคุมพาหะยุงลายทุกสัปดาห์ x ๘ ครั้ง ( โดย เจ้าของบ้าน อสม. กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน )

7 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออก จังหวัด / อำเภอ ป้องกันล่วงหน้า - ควบคุมพาหะยุงลายทุกสัปดาห์ x ๘ ครั้ง รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุก อำเภอ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ - กระตุ้น ให้ความรู้ให้เข้าถึง ประชาชนในพื้นที่อย่างเข้าใจ เพื่อให้ ทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดย อส ม. เยี่ยมบ้าน เคาะประตูบ้าน กำนัน ผญบ. กำชับ กระตุ้นเตือน ตรวจสอบ แต่ละบ้าน

8 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะ ไข้เลือดออกจังหวัด / อำเภอ ติดตามประเมินผล รายงานจังหวัด, กรมการปกครอง, รัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี ( มีทีม M&E ร่วมระดับกระทรวง ) งบประมาณ ใช้งบฯ ท้องถิ่นและพื้นที่

9 รายงานผู้ป่วยปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ณ ช่วงเวลา เดียวกัน ร้อยละ 199.2 ( 3 เท่า ) ประจำสัปดาห์ที่ 34 เดือนสิงหาคม 2556 ( ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ) เปรียบเทียบสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 2556 2555 2554 2553 2552 ป่วย ( ราย ) 109,468 36,587 44,330 75,852 33,719 ตาย ( ราย ) 102 37 34 87 27 อัตราป่วยต่อแสน 170.33 57.28 69.78 119.40 53.19 อัตราป่วยตาย (%) 0.09 0.10 0.08 0.11 0.08

10 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ปี 2556 สัปดาห์ที่ 34 ( ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556) แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม โรค เสียชีวิต 912615181817223

11 ภาคเหนือ สถานการณ์รายเครือข่ายบริการ สัปดาห์ที่ 34 ภาค กลาง ภาค ตะวันออกเฉียงเห นือ ภาคใต้

12 1. สมุทรสาคร 2. เพชรบุรี 3. สมุทรสงคร าม 4. ราชบุรี 5. ประจวบฯ 6. สุพรรณบุรี 7. กาญจนบุรี ( 1 มค. ถึง 26 สค.56 ) 617.40 568.42 481.85 473.38 400.73 385.50 374.86 368.69 301.84 280.24 1 เชียงราย 2 เชียงใหม่ 3 ภูเก็ต 4 แม่ฮ่องสอน 5 เลย 6 กระบี่ 7 สงขลา 8 นครพนม 9 เพชรบูรณ์ 10 พังงา ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย เพชรบุรี อัตราป่วย 89.63 ต่อ แสน ประชากร ประเทศ อันดับที่ 53 เขต อันดับ ที่ 2

13 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ข้อมูล 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2556 ลำดั บโรค จำนวน ป่วย อัตรา ป่วย จำนวน ตายอัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 5168 1108.82 00.00 2 Pneumonia 1020218.85161.57 3 D.H.F.44695.6900.00 4 H.conjunctivitis41488.8300.00 5 Food Poisoning37981.3200.00 6 Chickenpox24753.0000.00 7 Hand,foot and mouth18840.3400.00 8 S.T.D.Total15433.0400.00 9 Malaria7215.4511.39 10 Influenza4810.3000.00

14 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2555-2556 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2551- 2555) วันที่ 31 สิงหาคม 2556 จำนวน ผู้ป่วย

15 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย ) 1 มค. ถึง 31 สค. 56 ( รง.506)

16 พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 32 – 35 (4 สค.56 – 31 สค.56) อำเภอตำบลรพ./ รพ. สต. หมู่ที่ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 32 (4-10 สค.56) สัปดาห์ที่ 33 (11-17 สค..56) สัปดาห์ที่ 34 (18 -24 สค.56) สัปดาห์ที่ 35 (25 -31 สค.56) เมืองช่องสะแก 10110 ท่ายางท่าไม้รวก 11100 60012 บ้านลาดสะพานไกร 21200

17


ดาวน์โหลด ppt WAR ROOM โรค ไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google