งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Training สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรอาชีวศึกษา โครงการนำร่องสถานศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Training สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรอาชีวศึกษา โครงการนำร่องสถานศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Training สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรอาชีวศึกษา โครงการนำร่องสถานศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ ภาณุภณ พสุชัยสกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ

2 แนวคิดโครงการ e-Training สอศ. สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทาง อาชีวศึกษา มจพ. สถานศึกษานำร่อง 7 วิทยาลัย เว็บฝึกอบรม 12 เรื่อง

3 กำหนดการพัฒนา 4 ระยะ ระยะที่ 1 26-30 มกราคม 2552 ระยะที่ 2 16-20 กุมภาพันธ์ 2552 ระยะที่ 3 18-22 พฤษภาคม 2552 ระยะที่ 4 10-14 สิงหาคม 2552 การนำเสนอผลงานใน สัปดาห์วิชาการ สอศ.

4 ระยะที่ 1 e-Training ด้วย Moodle Instructional Design – Analysis >> Free Mind, Mind Manager Media Construction Learning Object – SCORM Hotpotatoes E-Training by Moodle – http://118.175.21.40/moodle/

5 ระยะที่ 2 Animation & Flash for Web Macromedia Captivate Macromedia Flash – Tween, Frame, Movie clip – Instant, Symbol – Timeline – Transition – Action Script Macromedia Captivate

6 ระยะที่ 3 การออกแบบ บทเรียน แบบทดสอบและ Tryout การออกแบบมัลติมีเดีย ฝึกอบรม การพัฒนาแบบทดสอบ – ความยากง่าย อำนาจ จำแนก ความเชื่อมั่น การทดสอบใช้งานเว็บ การหาประสิทธิภาพ – E1/E2

7 ระยะที่ 4 การพัฒนาและ นำเสนอผลงาน การเก็บข้อมูล ภาคสนาม การทดลองใช้งานใน สถานศึกษานำร่อง การปรับปรุงแก้ไขเว็บ ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การนำเสนอผลงาน

8 ตัวอย่าง e-Training : English4VEC

9 ตัวอย่าง e-Training กพ.

10 ตัวอย่าง e-Training เรื่องคุณลักษณะของ ข้าราชการ

11 ตัวอย่าง e-Training KM อาชีวศึกษา

12 ตัวอย่าง e-Learning : ครูต้นแบบ

13 โปรแกรมหลัก Moodle

14 วิทยาลัยนำร่อง (1) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1. การใช้งานโปรแกรมตาราง งาน (Excel) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก 1. ปฏิบัติการประกอบเครื่อง คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1. เศรษฐกิจพอเพียง 2. Amp Meter 3. เครื่องมือกล CNC

15 วิทยาลัยนำร่อง (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่ 1. การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์ 1. การใช้โปรแกรม Adobe Captivate

16 วิทยาลัยนำร่อง (3) วิทยาลัยเทคนิคสตูล 1. การวิจัยในชั้นเรียน 2. การเขียนรายงานโครงการ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพะเยา 1. การเลี้ยงปลาน้ำจืด 2. ทักษะวิจัย

17 ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการ ฝึกอบรม สำนักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา อ. ณัฎฐี ศรีสวัสดิ์ อ. รังสรรค์ โฆษิตสถาพร อ. อุทัย แก้วสุวรรณ์ อ. จงศิริ ชัยทองงาม อ. สุรเชษฐ กุลประสูติ

18 วิทยากร ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข โทร : 081-7037515 mail : prachyanun@hotmail.com web : ttp://www.prachyanun.com ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ โทร : 081-4555741 mail : k_panita@yahoo.com ภาณุภณ พสุชัยสกุล โทร : 08-6304-9545 http://www.w3cbiz.com, http://www.linux2do.com http://www.opensource2day.com http://www.w3cbiz.comhttp://www.linux2do.com http://www.opensource2day.com


ดาวน์โหลด ppt E-Training สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรอาชีวศึกษา โครงการนำร่องสถานศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยี ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google