งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Training สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โครงการนำร่องสถานศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยี
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาณุภณ พสุชัยสกุล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 แนวคิดโครงการ e-Training สอศ.
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มจพ. สถานศึกษานำร่อง 7 วิทยาลัย เว็บฝึกอบรม 12 เรื่อง

3 กำหนดการพัฒนา 4 ระยะ ระยะที่ 1 26-30 มกราคม 2552
ระยะที่ มกราคม 2552 ระยะที่ กุมภาพันธ์ 2552 ระยะที่ พฤษภาคม 2552 ระยะที่ สิงหาคม 2552 การนำเสนอผลงานในสัปดาห์วิชาการ สอศ.

4 ระยะที่ 1 e-Training ด้วย Moodle
Instructional Design Analysis >> Free Mind, Mind Manager Media Construction Learning Object SCORM Hotpotatoes E-Training by Moodle

5 ระยะที่ 2 Animation & Flash for Web Macromedia Captivate
Macromedia Flash Tween , Frame , Movie clip Instant , Symbol Timeline Transition Action Script Macromedia Captivate

6 ระยะที่ 3 การออกแบบบทเรียน แบบทดสอบและ Tryout
การออกแบบมัลติมีเดียฝึกอบรม การพัฒนาแบบทดสอบ ความยากง่าย อำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น การทดสอบใช้งานเว็บ การหาประสิทธิภาพ E1/E2

7 ระยะที่ 4 การพัฒนาและนำเสนอผลงาน
ระยะที่ 4 การพัฒนาและนำเสนอผลงาน การเก็บข้อมูลภาคสนาม การทดลองใช้งานในสถานศึกษานำร่อง การปรับปรุงแก้ไขเว็บฝึกอบรม การประเมินผลงาน การนำเสนอผลงาน

8 ตัวอย่าง e-Training : English4VEC

9 ตัวอย่าง e-Training กพ.

10 ตัวอย่าง e-Training เรื่องคุณลักษณะของข้าราชการ

11 ตัวอย่าง e-Training KM อาชีวศึกษา

12 ตัวอย่าง e-Learning : ครูต้นแบบ

13 โปรแกรมหลัก Moodle

14 วิทยาลัยนำร่อง (1) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
1. การใช้งานโปรแกรมตารางงาน (Excel) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ พิษณุโลก 1. ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 1. เศรษฐกิจพอเพียง 2. Amp Meter 3. เครื่องมือกล CNC

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยนำร่อง (2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1. การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 1. การใช้โปรแกรม Adobe Captivate

16 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
วิทยาลัยนำร่อง (3) วิทยาลัยเทคนิคสตูล 1. การวิจัยในชั้นเรียน 2.การเขียนรายงานโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1.การเลี้ยงปลาน้ำจืด 2. ทักษะวิจัย

17 ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา อ.ณัฎฐี ศรีสวัสดิ์ อ.รังสรรค์ โฆษิตสถาพร อ.อุทัย แก้วสุวรรณ์ อ.จงศิริ ชัยทองงาม อ.สุรเชษฐ กุลประสูติ

18 วิทยากร ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาณุภณ พสุชัยสกุล
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข โทร : mail : web : ttp://www.prachyanun.com ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ โทร : mail : ภาณุภณ พสุชัยสกุล โทร :


ดาวน์โหลด ppt ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google