งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Report. 1. นางสาวสุวันนา ทองสีสุกใสมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน 2. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. นายไพบูลย์ ออประยูรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Report. 1. นางสาวสุวันนา ทองสีสุกใสมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน 2. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. นายไพบูลย์ ออประยูรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Report

2 1. นางสาวสุวันนา ทองสีสุกใสมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน 2. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. นายไพบูลย์ ออประยูรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. นางวรจิตติ์ ปิยะภาณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม เกล้าธนบุรี 5. รศ. ดร. รัตติมา จีนาพงษามหาวิทยาลัยนเรศวร 6. นางสาวพรจิตต์ หมีงามมหาวิทยาลัยมหิดล 7. นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8. นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้วมหาวิทยาลัยศิลปากร 9. นางสาวสุรีย์ บุหงามงคลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10. นายจีระพล คุ่มเคี่ยมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 11. นางสาวปราณี กิริยานันท์สถาบันเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย 12. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

3 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม พ. ศ. 2551 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กันยายน พ. ศ. 2551 ( ยกเลิก ) ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 1. การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ได้จากการ ประชุมฯ ครั้งที่ 12 โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน หลักๆ ดังนี้ ปัญหาจากกลุ่มผู้บริหารทางจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ ได้ ดำเนินการรวบรวมส่งให้กับทางบริษัทฯ ปัญหาจากระบบงานต่างๆ ทางคณะกรรมการได้ ดำเนินการรวบรวมและส่งให้กับทางบริษัท

5 2. ประสานงานในการเตรียมการจัดการ ประชุม Thai IUG ครั้งที่ 13 ณ สำนัก วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีการกำหนดวันในการประชุม Thai IUG อย่างน้อย 2 วัน ร่วมเสนอแนะหัวข้อ / กำหนดการในการประชุม สำหรับการประชุมครั้งที่ 13 คณะกรรมการเห็นชอบ ว่า ช่วงของการประชุมกลุ่มย่อยขอให้เป็นการ แลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้โปรแกรม สำหรับการ ตอบคำถามที่เกิดขึ้น ขอให้นางกฤษณา ธรรมปาโล เป็นผู้ตอบ โดยไม่ต้องมีการรายงานปัญหาบนเวที เพื่อให้ใช้เวลาร่วมกันในการสร้างความเข้าใจ / แลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

6 3. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ โดย จัดการอบรมดังนี้ วันที่ 1 กันยายน พ. ศ. 2551 (09.00 – 16.00 น.) My Millennium WWW Options Global Update & Statistics วิทยากร : นางกฤษณา ธรรมปาโล ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 วันที่ 2 กันยายน พ. ศ. 2551 (09.00 – 12.00 น.) Blog Thai IUG Website RSS Feed วิทยากร : นายจีรพล คุ่มเคี่ยม ณ ห้องอบรม ชั้น 4 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

9

10 ทำคู่มือปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนกันแต่ละห้องสมุด ในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ทำ Blog ความรู้ และแจ้งข่าวใน INNOPAC Listserv Thailand ให้มากขึ้น innopac@mail.car.chula.ac.th การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน Web Site Thai IUG http://iug.lib.kmutnb.ac.th/

11

12

13 5 การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคในประเทศ ไทย ใช้โปรแกรมให้คุ้มประสิทธิภาพ หาเงินทุนสนับสนุน

14 คณะกรรมการดำเนินงานผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ปี 2550-2551


ดาวน์โหลด ppt Report. 1. นางสาวสุวันนา ทองสีสุกใสมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน 2. นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. นายไพบูลย์ ออประยูรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google