งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai IUG Working Group Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai IUG Working Group Report."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai IUG Working Group Report

2 คณะทำงาน 1. นางสาวสุวันนา ทองสีสุกใส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน
1. นางสาวสุวันนา ทองสีสุกใส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน 2.นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. นายไพบูลย์ ออประยูร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. นางวรจิตติ์ ปิยะภาณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 5. รศ.ดร. รัตติมา จีนาพงษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 6. นางสาวพรจิตต์ หมีงาม มหาวิทยาลัยมหิดล 7. นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8. นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร 9. นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10. นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 11. นางสาวปราณี กิริยานันท์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 12. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

3 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ (ยกเลิก) ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 กิจกรรมปี พ.ศ 2551 1. การดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ได้จากการประชุมฯ ครั้งที่ 12 โดยแยกออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ ปัญหาจากกลุ่มผู้บริหารทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ ได้ดำเนินการรวบรวมส่งให้กับทางบริษัทฯ ปัญหาจากระบบงานต่างๆ ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมและส่งให้กับทางบริษัท

5 กิจกรรมปี พ.ศ 2551 2. ประสานงานในการเตรียมการจัดการประชุม Thai IUG ครั้งที่ 13 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีการกำหนดวันในการประชุม Thai IUG อย่างน้อย 2 วัน ร่วมเสนอแนะหัวข้อ / กำหนดการในการประชุม สำหรับการประชุมครั้งที่ 13 คณะกรรมการเห็นชอบว่า ช่วงของการประชุมกลุ่มย่อยขอให้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้โปรแกรม สำหรับการตอบคำถามที่เกิดขึ้น ขอให้นางกฤษณา ธรรมปาโล เป็นผู้ตอบ โดยไม่ต้องมีการรายงานปัญหาบนเวที เพื่อให้ใช้เวลาร่วมกันในการสร้างความเข้าใจ / แลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

6 กิจกรรมปี พ.ศ 2551 3. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดการอบรมดังนี้ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ (09.00 – น.) My Millennium WWW Options Global Update & Statistics วิทยากร: นางกฤษณา ธรรมปาโล ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 กิจกรรมปี พ.ศ 2551 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 (09.00 – 12.00 น.)
Blog Thai IUG Website RSS Feed วิทยากร: นายจีรพล คุ่มเคี่ยม ณ ห้องอบรม ชั้น 4 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 ภาพกิจกรรม

9 ภาพกิจกรรม

10 กิจกรรมปี พ.ศ 2551 ทำคู่มือปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนกันแต่ละห้องสมุดในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ทำ Blog ความรู้ และแจ้งข่าวใน INNOPAC Listserv Thailand ให้มากขึ้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน Web Site Thai IUG

11 http:// iug. lib. kmutnb. ac. th

12

13 กิจกรรมปี พ.ศ 2551 5 การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพคในประเทศไทย ใช้โปรแกรมให้คุ้มประสิทธิภาพ หาเงินทุนสนับสนุน

14 คณะกรรมการดำเนินงานผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ปี 2550-2551
ขอบคุณค่ะ คณะกรรมการดำเนินงานผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ปี


ดาวน์โหลด ppt Thai IUG Working Group Report.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google