งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2554

2 1. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ กิจกรรมที่ ผ่านมา

3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

4 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5 ประชุมกลุ่มมาตรฐานการลง รายการ สื่อโสตทัศน์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

6 ประชุมกลุ่มมาตรฐานการลง รายการ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม. เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง “ การติดตั้งและใช้งาน Red 5 Streaming Server” โดย วิทยากร นายจีรพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จาก สำนักหอสมุดกลาง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยวิทยากร นายสาธิต สีดาเพ็ง นัก เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554

9 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เรื่อง การสร้างอัลบั้มภาพ 3 D ด้วย โปรแกรม Photo Flash Maker และการ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Photo Flash Maker โดยวิทยากร นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554

10 การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ต่างประเทศและในประเทศ จำนวน 3 ครั้ง

11 ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 ศึกษาดูงาน ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและ บริการสื่อการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ( เกาหลี ใต้ ) : จำนวนสมาชิกที่ไปดูงาน 22 คน 11 มหาวิทยาลัย

12 Seoul National University Library

13 Yonsei University Library

14 Digital Pavilion

15 Inchon City

16  ดูงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ. ชลบุรี  ดูงาน Jame Gallery เป็น นิทรรศการเสมือนจริง ของการเกิดอัญมณี การทำ เหมืองอัญมณีและการประดับตกแต่ง ด้วยอัญมณี ณ บริษัท เจมส์ แกลเลอ รี่ จำกัด ณ พัทยาเหนือ จ. ชลบุรี ในประเทศ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554

17 ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและ คลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554

18 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา http://www.lib.buu.ac.th/av/www/

19 และ อีกเว็บไซต์หนึ่ง http://www.facebook.com/groups/edutech workgroup// http://www.facebook.com/groups/edutech workgroup// คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยี ทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

20 Thank You The End


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน ฝ่ายเทคโนโลยีทาง การศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google