งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการใช้ข้อมูล บริการแพทย์แผนไทย สปสช. ปี 2557 นงนุช แสนชัชวาล สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการใช้ข้อมูล บริการแพทย์แผนไทย สปสช. ปี 2557 นงนุช แสนชัชวาล สปสช.เขต 1 เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการใช้ข้อมูล บริการแพทย์แผนไทย สปสช. ปี 2557 นงนุช แสนชัชวาล สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล 2 1. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน งานแพทย์แผนไทย จัดทำคำของบประมาณ 2. เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณตาม เกณฑ์ผลงาน ดังนี้ - นวดไทย(นวด ประคบ อบสมุนไพร) - บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด - ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

3 หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับงบเพิ่มเติม กรณีผลงานตามเกณฑ์ 3 หน่วยบริการภาครัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีจัดบริการแพทย์แผนไทย: ต้องผ่าน/ผ่านแบบมีเงื่อนไขตามเ กณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิตามข้อ ม.5.7,ม.5.8 (ภาคผนวก 6 และ 7) กรณีจัดบริการแพทย์แผนไทย: ต้องผ่าน/ผ่านแบบมีเงื่อนไขตามเ กณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิตามข้อ ม.5.7,ม.5.8 (ภาคผนวก 6 และ 7) กรณีฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด :  ต้องผ่าน/ผ่านแบบมีเงื่อนไขตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิตามข้อ ม.5.7,ม.5.8 (ภาคผนวก 6 และ 7)  ผ่านการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรณีฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด :  ต้องผ่าน/ผ่านแบบมีเงื่อนไขตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิตามข้อ ม.5.7,ม.5.8 (ภาคผนวก 6 และ 7)  ผ่านการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรณีมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรให้ถือว่ามีการจัดบริการแพทย์แผนไทย โดยผลการประเมินจะ พิจารณาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ตามรายการที่ประเมินตามภาคผนวก 6 ข้อ ก และ ข)

4 ระบบข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย 4 OP/PP Individual Program TTM Data Center E-Claim แหล่งข้อมูล ข้อมูล นวด, อบ, ประคบ, แม่หลังคลอด (กรณี OP) นวด, อบ, ประคบ, แม่หลังคลอด (กรณี IP) การสั่งใช้ยาสมุนไพร /มูลค่ายาสมุนไพร บุคลากรแผนไทย (แพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (แผนไทย,แพทย์แผนไทยประยุกต์)

5 สปสช.ส่วนกลางประมวลผลข้อมูลจาก OP/PP Individual data รายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลการรับบริการวันที่ 1ตุลาคม – 31 ธันวาคม ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลการรับบริการวันที่ 1มกราคม – 31 มีนาคม ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลการรับบริการวันที่ 1เมษายน– 30 มิถุนายน ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลการรับบริการวันีที่ 1กรกฎาคม –30 กันยายน รอบการประมวลผลข้อมูลจาก 21 แฟ้ม ประมวลผลหลังจากสิ้นไตรมาสนั้นๆแล้ว 30 วัน การนำข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรในแต่ละงวด เป็นไปตามแนวทางที่ สปสช.เขตกำหนด ในแต่ละเขตพื้นที่ซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลในแต่ละช่วงไตรมาสแตกต่างกันไป

6 Service * CID PID SEQ Date_Serve Clinic Card base CID (Add on) 1. OP/PP Individual Data การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) ตัวอย่างรหัสยาสมุนไพร (24 หลัก) 410000000100000020110665 410000000190000094510662 410000000380000040110662 ตัวอย่างรหัสหัตถการ 7 หลัก 1007820 1007822 1007821 • บริการนวด ประคบ อบ • บริการฟื้นฟูสุขภาพมาดาหลังคลอด การสั่งจ่ายยาสมุนไพร (ED)

7  ต้องมีการบันทึกข้อมูลหัตถการแพทย์แผนไทย ( หัตถการ 7 หลัก )  ต้องมีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค ( รหัสโรค แผนปัจุบัน หรือรหัสโรคแผนไทย )  ผู้รับบริการสามารถมารับบริการได้ไม่เกิน 1 ครั้ง / วัน  การบันทึกข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด ( ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นไตรมาสนั้นๆ ) ข้อกำหนดการบันทึกข้อมูลและ สามารถทำการจ่ายได้ นวดไทย (นวด อบ ประคบ) การ Diag. => ตามการวินิจฉัยของผู้ตรวจประเมินและสั่งการรักษา สามารถใช้ได้ ทั้ง WHO,TTM

8 1. กรณีคลอดปกติ ให้บริการได้หลังจากวันที่ คลอดแล้ว 7 วัน ( กรณีต้องการให้บริการภายใน 7 วันแรกหลังคลอต้องได้รับความ เห็นชอบจากบุคลากรผู้มีสิทธิ์ตรวจประเมินและสั่งการรักษา ) 2. กรณีผ่าตัดคลอด ให้บริการได้หลังจากวันที่ ผ่าตัดแล้ว 1 เดือน 3. ต้องบันทึกข้อมูล กิจกรรมหลักให้ครบทั้ง 5 กิจกรรม (9007712,9007713, 9007714, 9007716, 9007730) 5. แม่หลังคลอดจะต้องรับบริการทั้งหมดภายใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจาก วันที่ให้บริการครั้งแรก 6. แม่หลังคลอด สามารถมารับบริการได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อ 1 ครรภ์ 7. ต้องมีการบันทึกข้อมูลภายใน ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นไตรมาสนั้นๆ ข้อกำหนดการบันทึกข้อมูลและ สามารถทำการจ่ายได้ การให้บริการหญิงหลังคลอด การ Diag. => ตามการวินิจฉัยของแพทย์ สามารถใช้ได้ทั้ง WHO,TTM

9 ผู้ตรวจประเมินและสั่งการรักษาแพทย์แผนไทย 9

10 10 ข้อกำหนดการบันทึกข้อมูลและ สามารถทำการจ่ายได้ ยาสมุนไพรไทย 1. มีรหัสยาสมุนไพร 24 หลักที่ ถูกต้อง (DIDSTD) 2. เป็นยาในบัญชียาหลัก แห่งชาติ (ED TYPE = 1) รหัสที่ 25 ที่มาของยา หมายเลข 1 = ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รหัสที่ 25 ที่มาของยา หมายเลข 1 = ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

11 ช่องทางการดาวโหลดรหัสเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย 11 www.nhso.go.th/ บริการออนไลน์ / www.nhso.go.th/ บริการออนไลน์ / งาน ชดเชย ( บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย ) http://www.dtam.moph.go.thhttp://www.dtam.moph.go.th / รหัสยาแผนไทย

12 ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ (อยู่ในช่วงเวลาที่ กำหนด) ไม่ใช่ ใช่ 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาทำการตรวจสอบเงื่อนไข - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP individual Records ไม่ผ่าน จะทำการคัดข้อมูลออก 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มาตรวจสอบ วันที่รับบริการอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด (ดูข้อมูลจากฟิลด์ DATE_SERV จากแฟ้ม SERVICE) - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการไม่ได้อยู่ ในช่วงที่กำหนด จะทำการคัดข้อมูลออก คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ นวด อบ ประคบ (1)

13 รหัสหัตถการ แพทย์แผน ไทยจากแฟ้ม Procedure ไม่ใช่ คัดข้อมูลออก สถานที่ บริการ SERVICE_ TYPE เป็น 1 หรือ 2 ไม่ใช่ ใช่ - ถ้าตรวจสอบรหัสแพทย์แผนไทยแล้วไม่ใช่ จะ ทำการคัดข้อมูลออก 4. ข้อมูลบริการนั้นต้องมีการลงรหัสหัตถการที่ เป็นรหัสแพทย์แผนไทย (โดยรหัสหัตถการ ดังกล่าวจะมีทั้งหมด 7 หลัก) - ถ้าตรวจสอบข้อมูล SERVICE_TYPE ไม่ใช่ 1 หรือ 2 จะทำการคัดข้อมูลออก ใช่ นับจำนวนครั้งที่เข้ามา รับบริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามา รับบริการ สิทธิ์ UC, WEL ใช่ 6. เลือกข้อมูลเฉพาะที่มีฟิลด์ SERVICE_TYPE เป็น 1 และ 2 (หมายเหตุ ถ้าค่าว่างมาทางทีม ทำข้อมูลจะใส่ให้เป็น 1) 5. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิได้ จากส่วนกลาง 7. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม service ใครส่งก่อน ได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่งข้อมูล เหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะ ไม่ทำการนับ 8. นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ นวด อบ ประคบ (2)

14 คำอธิบายเพิ่มเติม ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ อยู่ในช่วงเวลาที่ กำหนด ไม่ใช่ ใช่ 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาทำการตรวจสอบเงื่อนไข - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน จะทำ การคัดข้อมูลออก 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มาตรวจสอบ วันที่รับบริการอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด (ดู ข้อมูลจากฟิลด์ DATE_SERV จากแฟ้ม SERVICE) - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการแล้วไม่ได้อยู่ ในช่วงเวลาที่กกหนด จะทำการคัด ข้อมูลออก Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลแม่หลังคลอด (1)

15 ไม่ใช่ คัดข้อมูลออก CID ที่มา รับรักษาไม่ เกิน 5 ครั้ง - ถ้าตรวจสอบรหัสแพทย์แผนไทยแล้วไม่ใช่ จะ ทำการคัดข้อมูลออก 4. ข้อมูลบริการนั้นต้องมีการลงรหัสหัตถการที่เป็น รหัสแพทย์แผนไทย (โดยรหัสหัตถการ ดังกล่าวจะมีทั้งหมด 7 หลัก) นับจำนวนครั้งที่เข้ามารับ บริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามา รับบริการ สิทธิ์ UC, WEL 6. เลือกข้อมูลที่มีรหัสหัตถการ 5 รหัส คือ (9007712,9007713, 9007714, 9007716, 9007730) มาพร้อมกันในการบริการครั้งเดียว 5. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิได้จาก ส่วนกลาง 8. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม Service ใครส่งก่อน ได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่งข้อมูล เหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะไม่ทำการนับ 9.นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) มีรหัสหัตถการ 900-77-13, 900-77-14, 900-77-16, 900-77-12, 900-77-30 มาพร้อมกัน ไม่ใช่ ใช่ รหัสหัตถการ แพทย์แผน ไทยจากแฟ้ม Procedure ไม่ใช่ ใช่ - ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ใช่ จะทำการคัด ข้อมูลออก 7. ตรวจสอบ CID ที่มารับรักษาต้องไม่เกิน 5 ครั้ง - ถ้าตรวจสอบ CID ที่มารับการรักษาถ้า เกิน 5 ครั้ง จะทำการคัดข้อมูลออก คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลแม่หลังคลอด (2)

16 คำอธิบายเพิ่มเติม ข้อมูล OP Individual Records ตรวจสอบตาม เงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน วันที่รับบริการ อยู่ในช่วงเวลาที่ กำหนด ไม่ใช่ ใช่ 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่านจะทำ การคัดข้อมูลออก 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาทำการตรวจสอบเงื่อนไข 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มา ตรวจสอบ วันที่รับบริการโดยอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด (ดูข้อมูลจากฟิลด์ DATE_SERV จากแฟ้ม SERVICE) - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการแล้วไม่ได้อยู๋ ในช่วงเวลาที่กำหนดจะทำการคัดข้อมูล ออก Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลยาสมุนไพร (1)

17 คัดข้อมูลออก ข้อมูลที่มี รหัสยา สมุนไพร จากแฟ้ม Drug - ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ใช่ จะทำการคัด ข้อมูลออก 4. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิ ได้จากส่วนกลาง นับจำนวนครั้งที่เข้ามา รับบริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้า มารับบริการ สิทธิ์ UC, WEL 5. เลือกข้อมูลเฉพาะที่มีการส่งข้อมูลตามรหัส ยาสมุนไพร 24 หลักที่ถูกต้องเข้ามา ข้อมูล ยาสมุนไพรจะแยกเป็น ยาสมุนไพรที่มีใบ ยาบัญชีหลักแห่งชาติ และที่ไม่ได้อยู่ในยา บัญชีหลักแห่งชาติ (ดูได้จากตารางยา COLUMN รหัสที่มาของยา) 6. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม Service ใครส่ง ก่อนได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่ง ข้อมูลเหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะไม่ทำการนับ 7.นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) ไม่ใช่ ใช่ - ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีรหัสยาสมุนไพร จะทำ การคัดข้อมูลออก ใช่ ไม่ใช่ คำอธิบายเพิ่มเติม Flow Diagram การตรวจสอบ ข้อมูลยาสมุนไพร

18 การลงทะเบียนผู้ให้บริการในโปรแกรมแพทย์แผนไทย

19 ช่องทางการเข้าใช้งานระบบฯ เข้าเว็บไซต์ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. ) URL : www.nhso. go.th » : บริการ ออนไลน์ » : หัวข้อ งาน ชดเชย » : 2. บันทึก การรับบริการ แพทย์แผน ไทย

20 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ผู้ให้บริการ 1. เมนู ลงทะเบียนผู้ ให้บริการ

21 1.1 บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนผู้ให้บริการ ( เพิ่มข้อมูล )

22 1.2 ค้นหาข้อมูล ผู้ให้บริการ ( แก้ไข ข้อมูล ) หรือ ดูข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ )

23 กรณี มีข้อมูลของผู้ให้บริการอยู่แล้ว เมื่อบันทึกข้อมูลในสังกัด หน่วยงาน ใหม่ ให้ทำการลาออกจาก หน่วยงานเดิมก่อน จึงจะสามารถ บันทึกข้อมูลได้ ** หมาย เหตุ **

24 เมนู รายงานผลงาน

25 2. เมนู รายงาน ผลงาน

26 2.1 รายงานการบริการนวดไทย ( นวด ประคบ อบสมุนไพร ) ค้นหาตามเงื่อนไข สามารถดูได้ ตามระดับการใช้งาน

27 แสดงข้อมูล ระดับเขต

28 28 ข้อสังเกต/ผลจากการ AUDIT : ข้อมูลบริการแผนไทย ปี 2555

29 29 1.ผู้รับบริการที่มารับบริการนวดไทย (นวด ประคบ อบสมุนไพร) มารับบริการครบทุกกิจกรรม และมารับบริการต่อเนื่อง ตัวอย่าง หน่วยบริการ 1 แห่ง ผู้รับบริการทุกคน ได้รับครบทุก กิจกรรม ผู้รับบริการ 1 คนมารับบริการ ต่อเนื่องกันภายใน 1 เดือน (CPG < 12 ครั้ง/เดือน ) ข้อสังเกต/ผลจากการ AUDIT ข้อมูลปีที่ผ่านมา

30 30 2. ผู้รับบริการที่มารับบริการนวดไทย 2 เดือนติดต่อกันทุกวัน เป็น เวลา 2 เดือน 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012070220120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012070320120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012070420120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012070520120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012070620120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012070820120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012070920120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071020120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071120120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071220120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071320120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071420120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071520120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071620120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071720120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071820120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012071920120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072020120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072120120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072220120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072320120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072420120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072520120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072720120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072820120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012072920120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012073020120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012073120120831 141383670600107743 สุทน ชอบดอน 2012080120121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012080220121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012080420121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012080620121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012080820121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012080920121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012081220121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012081320121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012081520121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012081620121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012081720121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012081820121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012081920121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012082120121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012082220121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012082320121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012082420121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012082620121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012082820121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012082920121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012083020121017 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012090120121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012090220121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012090420121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012090520121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012090920121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012091020121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012091220121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012091420121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012091520121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012091620121024 141383670600107743สุทน ชอบดอน2012091820121024 ข้อสังเกต/ผลจากการ AUDIT ข้อมูลปีที่ผ่านมา

31 31 HCODEPIDชื่อ นามสกุล วันที่รับ บริการ วันที่ส่งข้อมูล 107353759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012070220120831 107353759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012071620120831 107353759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012081520120921 107353759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012082220120921 107353759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012090320121018 107353759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012091220121018 107353759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012092420121018 152503759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012070220120828 152503759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012081520120930 152503759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012082220120930 152503759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012090320121026 152503759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012091220121026 152503759900135774พรม สมุทรสกุลเจริญ2012092420121026 3. ผู้รับบริการที่มารับบริการนวดไทยในวันเดียวกันมากกว่า 1 แห่ง วันที่รับบริการเหมือนกันแต่วันส่งข้อมูลไม่เหมือนกัน HCODEPIDชื่อ นามสกุลวันที่รับบริการวันที่ส่งข้อมูล 114473420700151606หนูรัก โสประดิษฐ2012070520120831 047133420700151606หนูรัก โสประดิษฐ2012070520120831 วันรับบริการและวันส่งข้อมูลเป็นวันเดียวกัน ข้อสังเกต/ผลจากการ AUDIT ข้อมูลปีที่ผ่านมา

32 32 4. ผู้รับบริการที่มารับบริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด มีชื่อรับ บริการ 2 แห่งภายใน 1 วัน ข้อสังเกต/ผลจากการ AUDIT ข้อมูลปีที่ผ่านมา

33 33 ข้อสังเกต/ผลจากการ AUDIT : ข้อมูลบริการแผนไทย ปี 2556

34 บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน /ถูกต้อง 1.ข้อมูลการวัด vital signs ก่อนการให้บริการ 2.การประเมินร่างกาย ก่อนและภายหลังการรักษา 3.ไม่ได้ลงวันที่ในการให้บริการ 4.ไม่ได้ระบุเวลาในการทำหัตถการ 5.รหัสประจำตัวไม่ถูกต้อง 6.ให้บริการ ไม่มีการบันทึกใน OPD card

35 รหัสโรคไม่ตรงกับการวินิจฉัยที่บันทึกในเวชระเบียน 1.มีอาการปวดหลัง ลง Diag. ปวดขา 2.การซักประวัติการรักษาไม่ละเอียด 3.วินิจฉัยโรค และหัตถการไม่ถูกต้อง 4.พบว่าบางรายมีการสั่งการรักษาด้วยการประคบ เพียงอย่างเดียวแต่การลงข้อมูลว่ามีการนวด เพื่อการรักษาด้วย 35

36 ผู้ให้บริการ 1.ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์แผนไทย 2.ไม่มีการระบุชื่อผู้ให้บริการและไม่มีการลงลายมือชื่อ ทั้งผู้ตรวจและผู้ให้บริการ 3.มีลายเซ็นของผู้ตรวจ และหมอนวด ในแต่ละแผ่นไม่ ครบ รวมทั้งไม่ทราบว่าเป็นลายเซ็นของใคร 4.หมอนวดไม่ผ่านการอบรมหลักผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 330 ชม. /บางราย 160 ชม. 36

37 ปัญหาที่พบในการตรวจสอบการให้บริการ แม่หลังคลอด 1.การซักประวัติหญิงหลังคลอดไม่ครบถ้วน เช่น ประวัติการคลอด ลักษณะของน้ำนม/เต้านม อาการปวดหน้าท้องหรือปวดตาม กล้ามเนื้อ ลักษณะของน้ำคาวปลา โรคประจำตัว เป็นต้น 2.ไม่มีการตรวจประเมินร่างกายก่อนการให้บริการ ถ้ามีควรระบุลงใน OPD CARD 3. ไม่มีการระบุเวลาในการให้บริการในแต่ละกิจกรรม 4.จำนวนครั้งที่ให้บริการและวันที่ไม่ตรงกัน 5.ไม่ได้ระบุวันที่คลอดหรือผ่าตัดคลอด

38 38 การตรวจสอบรายงานการ จ่ายเงินกองทุน www.nhso.go.th 1

39 39 การตรวจสอบรายงานการ จ่ายเงินกองทุน 2

40 40 การตรวจสอบรายงานการ จ่ายเงินกองทุน 3

41 41 การตรวจสอบรายงานการ จ่ายเงินกองทุน 4

42 42 การตรวจสอบรายงานการ จ่ายเงินกองทุน Download ตารางการจัดสรรเงิน Download ตารางการจัดสรรเงิน 5

43 ตัวชี้วัดการดำเนินงานแพทย์แผนไทยระดับเขต ปี 2557 43 ตัวชี้วัด 2556 เป้าหมาย 2557 1. จำนวนหน่วยบริการที่เป็นศูนย์บริการด้าน การแพทย์แผนไทยและมีแพทย์แผนไทย ประจำมีการ certify ระดับหน่วยบริการ ประจำ ( จำนวน 118 CUP) 56 แห่ง 67 แห่ง ( เพิ่ม 11 แห่ง ) 2. ร้อยละของประชาชนได้รับบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 40.84 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของผลงานปีที่ผ่าน มา 3. ร้อยละของ รพ. สต. ที่มีบริการแพทย์แผน ไทยพื้นฐาน เน้นการใช้ยาพื้นฐาน 5 รายการ ( ระดับประเทศ ร้อยละ 70) ร้อยละ 37.14 ร้อยละ 50 4. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน NA ร้อยละ 8

44 www.nhso.go.th นงนุช แสนชัชวาล สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ มือถือ 090-1975149 E-mail : nongnuch.s@nhso. go.th


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการใช้ข้อมูล บริการแพทย์แผนไทย สปสช. ปี 2557 นงนุช แสนชัชวาล สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google