งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง หนังสือรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผน ไทย ของสถาบันการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คู่มือการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทย บัญชีรหัสโรคและอาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง หนังสือรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผน ไทย ของสถาบันการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คู่มือการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทย บัญชีรหัสโรคและอาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง หนังสือรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผน ไทย ของสถาบันการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คู่มือการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทย บัญชีรหัสโรคและอาการ ดรรชนีรหัสโรคและอาการ บัญชีรหัสหัตถการ

3 รหัสการแพทย์แผนไทย รหัสการแพทย์แผนไทย รหัสการแพทย์แผนไทย เป็นส่วนหนึ่งของระบบ รหัส ICD-10-TM (บัญชีจำแนกโรคระหว่าง ประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 ดัดแปลงสำหรับ ประเทศไทย) ประกอบด้วย รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ รหัสหัตถการ

4 รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ เป็นรหัสตัวอักษรผสมตัวเลข รวม 3-5 หลัก เช่นเดียวกับรหัส ICD-10 ที่ใช้กับโรคและ อาการแผนปัจจุบัน U รหัสหลักแรกซ้ายมือเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัว U เหมือนกันทุกรหัส รหัสหลักที่ 2-5 เป็นเลขอารบิก มีจุดคั่นระหว่างรหัสหลักที่ 3 และหลักที่ 4

5 รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ U50.0แพ้ท้อง อาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่พบในสตรีตั้งครรภ์ในช่วง ระยะไตรมาสแรก และอาการดีขึ้นหลังจากนั้น U50.0แพ้ท้อง อาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่พบในสตรีตั้งครรภ์ในช่วง ระยะไตรมาสแรก และอาการดีขึ้นหลังจากนั้น รหัสโรค ชื่อโรคและอาการ คำจำกัดความที่กำหนดโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

6 รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ รหัสการวินิจฉัยโรคและอาการ ประกอบด้วย 6 กลุ่มรหัส U50 – U52 U54 – U55 U56 – U60 U61 – U72 U74 – U75 U77 U50 – U52โรคของสตรี U54 – U55โรคของเด็ก U56 – U60โรคที่เกิดอาการหลายระบบ U61 – U72โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง U74 – U75โรคและอาการอื่น U77การส่งเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค

7 คำและเครื่องหมายที่ใช้ คำและเครื่องหมายที่ใช้ โรคและอาการของศีรษะ, สมอง และระบบประสาท โรคและอาการของศีรษะ, สมอง และระบบประสาท “และ”“และ/หรือ” คำว่า “และ” มีความหมายว่า “และ/หรือ” U61 หมายความว่า รหัสในกลุ่ม U61 ทั้งหมดเป็นรหัส สำหรับโรค และ/หรือ อาการของศีรษะ, สมอง และ/ หรือ ระบบประสาท บางรหัสเป็นรหัสของโรค บาง รหัสเป็นรหัสของอาการ บางโรคเกิดเฉพาะศีรษะ บาง โรคเกิดเฉพาะสมอง บางโรคเกิดเฉพาะระบบประสาท และบางโรคเกิดกับทั้งสมองและระบบประสาท

8 คำและเครื่องหมายที่ใช้ คำและเครื่องหมายที่ใช้ U61.0อัมพฤกษ์ หรือ ลมอัมพฤกษ์ “หรือ”“หรือ” คำว่า “หรือ” มีความหมายว่า “หรือ” หมายความว่า ไม่ว่าแพทย์จะวินิจฉัยว่า “อัมพฤกษ์” หรือ “ลมอัมพฤกษ์” ก็ใช้รหัส U61.0 เหมือนกัน

9 คำและเครื่องหมายที่ใช้ คำและเครื่องหมายที่ใช้ “ไม่รวม” คำว่า “ไม่รวม” แสดงว่า รหัสหรือกลุ่มรหัสนั้น ไม่รวมชื่อโรคหรืออาการใดบ้าง และมีวงเล็บ ระบุรหัสสำหรับชื่อโรคหรืออาการที่ไม่รวมนั้น หมายความว่า รหัส U55.9 ไม่รวมโรคที่ไม่ระบุ รายละเอียดของเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ซึ่งโรคกลุ่มนี้ใช้ รหัสในวงเล็บ คือ U54.9 U55.9โรคของเด็ก, ไม่ระบุรายละเอียด ไม่รวม:โรคของเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี, ไม่ระบุรายละเอียด (U54.9) U55.9โรคของเด็ก, ไม่ระบุรายละเอียด ไม่รวม:โรคของเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี, ไม่ระบุรายละเอียด (U54.9)

10 คำและเครื่องหมายที่ใช้ คำและเครื่องหมายที่ใช้ [ ] เครื่องหมาย [ ] แสดงว่า คำที่อยู่ในวงเล็บมี ความหมายเหมือนกับคำที่อยู่หน้าวงเล็บ ไม่ว่าแพทย์จะบันทึกว่า “สำรอกทับทราง” หรือบันทึกว่า “สำรองทับซาง” ให้ใช้รหัส U54.1 เหมือนกัน เพราะ คำว่า “ทราง” กับ “ซาง” คือคำเดียวกัน ต่างกันที่ ตัวสะกดเท่านั้น U54.1สำรอกทับทราง [ซาง]

11 เลือกให้รหัสที่ละเอียดที่สุด เลือกให้รหัสที่ละเอียดที่สุด โรคหรืออาการใดที่มีรหัสละเอียดถึง 5 หลัก ต้องให้รหัส 5 หลักเสมอ ดังนั้นรหัส 3 หลัก และ 4 หลักที่เป็นรหัสแม่ของรหัส 5 หลักนั้นจะ ถูกงดใช้โดยปริยาย ในบัญชีรหัสการวินิจฉัยโรคและอาการได้ พิมพ์รหัสที่งดใช้ด้วยสาเหตุนี้ด้วยอักษรสีขาว บนพื้นสีดำ

12 เลือกให้รหัสที่ละเอียดที่สุด เลือกให้รหัสที่ละเอียดที่สุด ไข้ โรคที่เกี่ยวกับไข้ U56.00ไข้เหือด ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้ เชื่อมมัว ให้ปวดศีรษะ วันหนึ่งสองวัน ผุดขึ้นมาเป็นผื่นปื้นหนาๆ อาจขึ้นทั่ว ทั้งตัวได้ ถ้าหลบเข้าในท้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลักษณะคล้ายคลึง กัน ไข้ โรคที่เกี่ยวกับไข้ U56.00ไข้เหือด ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้ เชื่อมมัว ให้ปวดศีรษะ วันหนึ่งสองวัน ผุดขึ้นมาเป็นผื่นปื้นหนาๆ อาจขึ้นทั่ว ทั้งตัวได้ ถ้าหลบเข้าในท้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลักษณะคล้ายคลึง กัน U56 U56.0 U56 และ U56.0 เป็นรหัสที่งดใช้

13 โรคและอาการอื่นที่ระบุรายละเอียด โรคและอาการอื่นที่ระบุรายละเอียด อาการทางจิตใจ U75.20เครียด หรือ วิตกกังวล U75.21ซึมเศร้า U75.22นอนไม่หลับ U75.28อาการอื่นทางจิตใจที่ระบุ รายละเอียด U75.29อาการทางจิตใจ, ไม่ระบุ รายละเอียด อาการทางจิตใจ U75.20เครียด หรือ วิตกกังวล U75.21ซึมเศร้า U75.22นอนไม่หลับ U75.28อาการอื่นทางจิตใจที่ระบุ รายละเอียด U75.29อาการทางจิตใจ, ไม่ระบุ รายละเอียด U75.2 รหัส U75.28 ใช้เมื่อแพทย์ระบุคำวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีอาการทาง จิตใจที่ระบุรายละเอียดชัดเจน แต่ไม่มีรหัสเฉพาะเช่น วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยมีอาการประสาทหลอน ซึ่งเป็นอาการทางจิตใจ แต่ไม่ตรง กับรหัส U75.20, U75.21, และ U75.22

14 รหัสที่ไม่ระบุรายละเอียด รหัสที่ไม่ระบุรายละเอียด U50.9ความผิดปกติของสตรีตั้งครรภ์หรือหลัง คลอด, ไม่ระบุรายละเอียด U51.9ความผิดปกติของโลหิตระดู, ไม่ระบุ รายละเอียด U52.9โรคและอาการของสตรี, ไม่ระบุ รายละเอียด U55.9โรคของเด็ก, ไม่ระบุรายละเอียด เป็นรหัสที่มีคุณค่าทางเวชสถิติต่ำ ผู้ให้รหัสควร หลีกเลี่ยงการให้รหัสประเภทนี้ เมื่อพบว่าแพทย์ วินิจฉัยไม่ละเอียดควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้รหัส

15 อย่าให้รหัสของอาการถ้าทราบชื่อโรค อย่าให้รหัสของอาการถ้าทราบชื่อโรค แพทย์วินิจฉัยว่า1.ลมกองหยาบ 2.จุกเสียด หากแพทย์บันทึกทั้งชื่ออาการและชื่อโรคที่เป็น ต้นเหตุของอาการนั้น ให้รหัสเฉพาะรหัสของ โรคที่เป็นต้นเหตุ ไม่ต้องให้รหัสของอาการนั้น ให้รหัสเฉพาะ U57.0 ลมกองหยาบ รหัสเดียว ไม่ต้องให้รหัส U66.70 จุกเสียดแน่นท้อง ร่วม ด้วย

16 วิธีค้นหารหัสโรคและอาการ วิธีค้นหารหัสโรคและอาการ วิธีที่ 1 ค้นหาจากบัญชีรหัสโรคและอาการ วิธีที่ 2 ค้นหาจากดรรชนีรหัสโรคและอาการ

17 ดรรชนีรหัสโรคและอาการ ดรรชนีรหัสโรคและอาการ เรียงลำดับคำหลักและคำย่อยตามพยัญชนะ ไทย จาก ก ไปถึง ฮ เช่นเดียวกับปทานุกรม คำที่เป็น คำหลัก ในการค้นหารหัสจะพิมพ์ ด้วยตัวพิมพ์หนา คำที่เป็น คำย่อย ในการค้นหารหัสจะพิมพ์ ด้วยตัวพิมพ์บาง และมีขีด – หน้าคำ โดย จำนวนขีดจะแสดงระดับของคำย่อย

18 ดรรชนีรหัสโรคและอาการ ดรรชนีรหัสโรคและอาการ คำหลัก คำหลัก คือ คำที่แสดงว่าเป็นโรคหรือมีความ ผิดปกติ ไม่ใช่คำที่มาขยายว่าเป็นโรคแบบใด หรือบอกว่าเกิดโรคที่อวัยวะใดหรือส่วนใดของ ร่างกาย กษัย กล่อน ลม คำหลัก คำขยาย

19 ดรรชนีรหัสโรคและอาการ ดรรชนีรหัสโรคและอาการ กษัย U60.9 − กล่อน U60.29 − − ดิน U60.20 − − เถา U60.24 − − น้ำ U60.21 − − ไฟ U60.23 − − ลม U60.22 เลือกรหัสนี้ ถ้าแพทย์ วินิจฉัยว่า “กษัย” เลือกรหัสนี้ ถ้าแพทย์ วินิจฉัยว่า “กษัยกล่อน” เลือกรหัสนี้ ถ้าแพทย์ วินิจฉัยว่า “กษัยกล่อนลม” ผู้ให้รหัสควรหลีกเลี่ยงการให้รหัส U60.9 และ U60.29 ซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ระบุรายละเอียด

20 รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย เป็นรหัสตัวเลขอารบิก 7 หลัก เช่นเดียวกับรหัส ผ่าตัดและรหัสหัตถการอื่นในระบบ ICD-10-TM แต่ละรหัสแบ่งเป็น 3 ส่วน • ส่วนต้น ประกอบด้วยเลข 3 หลักแรก แสดง อวัยวะหรือส่วนของร่างกายที่แพทย์ทำหัตถการ • ส่วนกลาง ประกอบด้วยเลข 2 หลักกลาง แสดงประเภทของหัตถการ • ส่วนท้าย ประกอบด้วยเลข 2 หลักท้าย แสดง ชนิดของหัตถการ

21 รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างรหัส 3 หลักแรกสำหรับหัตถการด้าน การแพทย์แผนไทย 100ศีรษะ154ใบหน้า 300หน้าอก400หน้าท้อง 590หลัง721ไหล่, บ่า 722ต้นแขน723ข้อศอก 724ปลายแขน871สะโพก, เอว 872ต้นขา873หัวเข่า 874ขา, น่อง900ทั่วร่างกาย 999ไม่ระบุตำแหน่ง

22 รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รหัส 2 หลักกลางสำหรับหัตถการด้านการแพทย์ แผนไทย มีเพียง 3 รหัส 77 78 79 77การบริบาลมารดาและทารกด้วยวิธีการ แพทย์แผนไทย 78การบำบัดรักษาโรคและอาการด้วยวิธีการ แพทย์แผนไทย 79การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

23 รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รหัสหัตถการที่สามารถทำได้กับหลายอวัยวะหรือ หลายส่วนของร่างกาย หรือทำได้ทั้งร่างกาย ใน บัญชีรหัสจะพิมพ์รหัส 3 หลักแรกเป็น 900 ซึ่ง หมายถึงทั้งร่างกายไว้ก่อน และมีหมายเหตุว่า หมายเหตุ:ในกรณีที่มิได้ทำหัตถการต่อทั้งร่างกายของ ผู้ป่วย เลือกเปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งแพทย์ได้ทำ หัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

24 รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างรหัสหัตถการประคบด้วยสมุนไพร ประคบทั้งร่างกายให้รหัส900-78-20 ประคบเฉพาะหลังให้รหัส590-78-20 ประคบเฉพาะท้องให้รหัส400-78-20 ประคบเฉพาะไหล่ให้รหัส721-78-20 ประคบเฉพาะเอวให้รหัส871-78-20 ประคบเฉพาะต้นขาให้รหัส872-78-20 ประคบเฉพาะเข่าให้รหัส873-78-20


ดาวน์โหลด ppt เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง หนังสือรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผน ไทย ของสถาบันการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คู่มือการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทย บัญชีรหัสโรคและอาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google