งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายเพื่อ ทดสอบความสามารถใน การอ่านจับใจความ คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ ประเด็น และสาระสำคัญ ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายเพื่อ ทดสอบความสามารถใน การอ่านจับใจความ คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ ประเด็น และสาระสำคัญ ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมายเพื่อ ทดสอบความสามารถใน การอ่านจับใจความ คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ ประเด็น และสาระสำคัญ ต่างๆ

2 นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมี คุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่าง คือ เรียนเก่ง และ เป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่น พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ ผู้สอน คุณภาพสถานศึกษา สำหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยัง ขึ้นกับคุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น การคบเพื่อนเลว เพราะย่อม สามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมี คุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่าง คือ เรียนเก่ง และ เป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่น พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ ผู้สอน คุณภาพสถานศึกษา สำหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยัง ขึ้นกับคุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น การคบเพื่อนเลว เพราะย่อม สามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย

3 01 การคบเพื่อนเลว 02 คุณภาพการเรียนการสอน 03 คุณภาพสถานศึกษา 04 คุณภาพอาจารย์ 05 นักเรียนดี 06 เป็นคนดี 07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน 08 เรียนเก่ง

4 เลข กำกับ ข้อความที่กำหนดร่างรหัสคำตอบที่จะ ระบายใน กระดาษคำตอบ 01 การคบเพื่อนเลว 0202 คุณภาพการเรียนการ สอน 03 คุณภาพสถานศึกษา 04 คุณภาพอาจารย์ 05 นักเรียนดี 06 เป็นคนดี 07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน 08 เรียนเก่ง 06F 05A 02A05A 06D08D 99H 05A 99H

5

6

7 01. เดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง 03. นกนางแอ่น 04. นกเป็ดน้ำ 02. เต่าทะเล 05. ปลาแซลมอน 08. สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิม 06. มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง 06. มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง 07. มีกระบวนการเคมีพิเศษ เกี่ยวกับการมองเห็น 07. มีกระบวนการเคมีพิเศษ เกี่ยวกับการมองเห็น 09. สามารถแยกความแตกต่าง สนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ 09. สามารถแยกความแตกต่าง สนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ 10. สามารถรับสัมผัส จากสนามแม่เหล็กโลก 10. สามารถรับสัมผัส จากสนามแม่เหล็กโลก

8 เลข กำกับ ข้อความที่กำหนด ร่างรหัสคำตอบที่จะ ระบายในกระดาษคำตอบ 01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ ถูกต้อง 02 เต่าทะเล 03 นกนางแอ่น 04 นกเป็ดน้ำ 05 ปลาแซลมอน 06 มี particle ของสาร แม่เหล็กในสมอง 07 มีกระบวนการเคมีพิเศษ เกี่ยวกับการมองเห็น 08 สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับ ถิ่นเดิม 09 สามารถแยกความแตกต่าง สนามแม่เหล็กโลกในแต่ละ ที่ 10 สามารถรับสัมผัสจาก สนามแม่เหล็กโลก 99H 06D 02D 01A 09A10A 04D05D 03D 07D 06D07D 06D07D 06D07D 09A10A

9 11. การกักตุนอาหาร 12. ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น 13. ปลูกพืชทดแทนน้ำมัน 14. ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ 14. ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ 15. พื้นที่การเกษตรและ ผลผลิตอาหารลดลง 15. พื้นที่การเกษตรและ ผลผลิตอาหารลดลง 16. ราคาข้าวโพดสูงขึ้น 17. ราคาข้าวสูงขึ้น 18. ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 19. ราคามันสำปะหลังสูงขึ้น 20. เศรษฐกิจโลกถดถอย

10 เลข กำกับ ข้อความที่กำหนด ร่างรหัสคำตอบที่จะ ระบายใน กระดาษคำตอบ 11 การกักตุนอาหาร 12 ต้นทุนการผลิตสินค้า สูงขึ้น 13 ปลูกพืชทดแทนน้ำมัน 14 ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ 15 พื้นที่การเกษตรและ ผลผลิตอาหารลดลง 16 ราคาข้าวโพดสูงขึ้น 17 ราคาข้าวสูงขึ้น 18 ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 19 ราคมมันสำปะหลังสูงขึ้น 20 เศรษฐกิจโลกถดถอย 16A 20A 12A 11A 13A 99H 16F 17A 99H 19A 17A19A 15A 17F18F19F 16A 17A19A


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายเพื่อ ทดสอบความสามารถใน การอ่านจับใจความ คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของ ประเด็น และสาระสำคัญ ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google