งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences

2 คำนำ การจัดทำแบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน โดยศึกษาค้นคว้าหา ความรู้จากเอกสาร ในการจัดทำ เว็บไซต์ และตำราที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแบบฝึกทักษะออนไลน์เรื่อง Conditional Sentences เพื่อให้ เป็นแบบฝึกที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีบทอ่านประกอบเพื่อความ เข้าใจในโครงสร้างของประโยค ตัวอักษรชัดเจน นำเสนอเป็นเว็บ เพจที่น่าสนใจ และน่าติดตาม โดย จัดแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ตอน คือ 1. First Condition 2. Second Condition 3. Third Condition 4. Mixed -Type Condition 5. Mixed Conditions ผู้จัดทำได้นำไปแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง Conditional Sentences ของ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนประสบความสำเร็จ ทำให้นักเรียน สามารถใช้ประโยค Conditional Sentences ในการเจรจาต่อรอง สรุปแสดงความคิดเห็นได้ จึงหวัง เป็น อย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences นี้ จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางการศึกษา เพิ่มเติม และเป็นตัวอย่างในการ เรียนการสอน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โสภา อุณหพงศา

3 คำชี้แจงการใช้ แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาบทเรียนนี้ ให้ นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. อ่านคำชี้แจงนี้ให้เข้าใจชัดเจน 2. ทำแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเอง 3. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปตามลำดับ ซึ่ง เริ่มจากง่ายไปหายาก จนจบบทเรียน 4. ทำแบบทดสอบก่อน - หลังเรียนอีกครั้ง เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง 5. ขอให้นักเรียนศึกษาด้วยความตั้งใจ เมื่อ เกิดปัญหาขอให้ปรึกษาครูได้ 6. นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง ใน ยามว่างเพื่อเพิ่มเติมความรู้และย้ำความ เข้าใจ หมายเหตุ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เป็นชุดเดียวกัน เมื่อเปิดทำแบบทดสอบ ครั้งแรกคือการทดสอบก่อนเรียน เมื่อเปิด ทำหลังจากผ่านการเรียนด้วยแบบฝึกแล้ว คือการทดสอบหลังเรียน เพราะ แบบทดสอบนี้จะสลับข้อและตัวเลือกให้ อย่างอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการเปิด

4 วัตถุประสง ค์ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์เรื่อง Conditional Sentences มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นักเรียนมีสามารถดังนี้ 1. อธิบายโครงสร้างของประโยค จากแบบฝึกได้ถูกต้อง 2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้อง ตามโครงสร้าง 3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 4. เจรจาต่อรอง สรุปและแสดง ความคิดเห็นโดยใช้โครงสร้าง ประโยค Conditional Sentences ได้

5 ผลที่คาดว่า จะได้รับ เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝึก ทักษะภาษาอังกฤษ ออนไลน์เรื่อง Conditional Sentences นี้แล้ว นักเรียนจะ มีพฤติกรรมดังนี้ 1. อธิบายโครงสร้างของประโยค จากแบบฝึกได้ถูกต้อง 2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้อง ตามโครงสร้าง 3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 4. เจรจาต่อรอง สรุปและแสดง ความคิดเห็นโดยใช้โครงสร้าง ประโยค Conditional Sentences ได้


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา อ 43101 ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google