งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อการบ่มเพาะลูกศิษย์ ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อการบ่มเพาะลูกศิษย์ ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อการบ่มเพาะลูกศิษย์ ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด ย

2  มหาวิทยาลัย : แหล่งบ่มเพาะที่ยิ่งใหญ่  มหาวิทยาลัยของเราคือ “ ขอนแก่น ” เป็นเหมือนแม้นโรงบ่มเพาะที่ยิ่งใหญ่ บ่มภูมิรู้ บ่มภูมิธรรม อันเกรียงไกร เพียงหวังให้ศิษย์ไทยเป็นคนดี เพราะคุณครูคือผู้สั่งสอนศิษย์ ครูคือมิตร คือ ผู้ให้ไม่หวงแหน ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้แบบแปลน สิ่งตอบแทนคือความสุขความยินดี

3  หินทั้งแท่งยังแสร้งทำให้หวำโหว่ แกะสิงห์โตนั้นยากยิ่งเหลือแสน สอนให้คนเป็นคนดีแม้มีแปลน ยากเหลือแสนยิ่งกว่าแหวะแกะสิงห์โต  แบบแปลนเรามิใช่เพื่อแกะสลัก แต่เพื่อรักเพื่อเมตตาเพื่อหน้าที่ เพื่อสร้างเสริมเติมแต่งคุณความดี ให้ผู้เรียนมีไว้ในใจตน

4 ปรัชญาของ การศึกษา “All learning is in the learner, not in the teacher.” Plato, Phaedo 360 B.C.

5

6 “ อุดมศึกษาจะประสบ ผลก็ต่อเมื่อ สามารถทำให้ผู้ที่จบไป แล้ว รู้ว่าตนเองยังไม่รู้ในสิ่ง ใด และเกิดความใฝ่รู้ตลอด ชีวิต ที่จะแสวงหาความรู้ เหล่านั้น ”

7 Information Knowledge Wisdom กระบวนการเรียนรู้ ท่องจำ ได้ยิน ได้ฟัง เข้าใจ วิเคราะห์ เชื่อมโยง สร้างสรรค์

8  ความหมายของ จิตวิญญาณ  จิตวิญญาณ นั้นประกอบด้วยหลายสิ่ง อาทิ  เนื้อแท้ความเป็นตัวตน ของเรา  พลังจิตใจภายใน  อารมณ์  พลังชีวิต  บุคลิกภาพ อำนาจ ศักดิ์ศรี ความรักสวยรักงาม ฯลฯ

9

10

11 การยึดมั่นในสิ่งที่ ถูกต้องชอบธรรม โดย ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี

12 ชาวอังกฤษถือว่าการเป็น “เด็กดี” สำคัญกว่า และต้องมาก่อนการเป็น “เด็กเก่ง” ดังนั้น เขาจึง ฝึกอบรมเด็กตั้งแต่เข้าใจความด้วยคติธรรมง่ายๆ 7 ประการ คือ 1. สัจจะ พูดความจริง (TRUTH) 2. ความซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY) 3. ความระลึกในหน้าที่ (SENSE OF DUTY) 4. ความอดกลั้น (PATIENCE) 5. ความเป็นธรรม (FAIR PLAY) 6. ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (CONSIDERATION FOR OTHERS) 7. เมตตาธรรม (KINDNESS) http://home.kku.ac.th/geneduhttp://home.kku.ac.th/genedu e- mail : genedu@kku.ac.th. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 ชาวอังกฤษได้รับการปลูกฝังคติ ธรรมทั้ง 7 ประการนี้มาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งเป็นอุปนิสัยประจำชาติ และ เมื่อบุคคลใดมีคติธรรมทั้ง 7 ประการ ครบถ้วน ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มี “INTERGRITY” อันเป็นคุณธรรม ที่สูงส่งซึ่งถือเป็นหัวใจของคุณธรรม และจริยธรรมทั้งปวง http://home.kku.ac.th/geneduhttp://home.kku.ac.th/genedu e- mail : genedu@kku.ac.th. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ในสังคมไทย ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร (ผู้เขียน) ได้เพิ่มคติธรรมอีก 5 ประการ เพื่อให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดี และสภาพของ สังคมไทย คือ 8. ความกตัญญูกตเวที (GRATITUDE) 9. ความสุภาพนุ่มนวล (POLITENESS) 10.ความคารวะต่อผู้มีอาวุโส (RESPECT FOR ELDERS) 11. รักษาคำพูด (PROMISS) 12. จิตสำนึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม (PUBLIC CONSCIENCE)

15 ศาสตราจารย์ สตีเฟน แอล คาร์เตอร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อเสนอว่า บุคคลใดจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มี “INTEGRITY” บุคคลนั้น จะต้องปฏิบัติครบถ้วน 3 ขั้นตอน คือ 1. พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือ สิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดให้กระจ่างชัด 2. ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้องอย่างเคร่งครัด แม้ จะทำให้ตนลำบากหรือเสียผลประโยชน์ก็ตาม 3. ประกาศให้ผู้อื่นได้ทราบโดยทั่วกันว่าตนได้ปฏิบัติ ไปเช่นนั้นโดยได้พินิจพิเคราะห์แยกแยะว่าเป็นสิ่งที่ ถูกต้องแล้ว

16 ปรัชญาของ การศึกษา “All learning is in the learner, not in the teacher.” จิตวิญญาณของความ เป็นครู : บทบาทในการ หล่อหลอมให้ลูกศิษย์ เป็นคนดี ผู้เขียนได้ เสนอแนะมาตรการ ต่างๆที่จะนำมาเสริม มาตรการทางกฎหมาย ดังนี้

17 1. มาตรการแก้ไขจิตใจด้วย “หิริโอตตัปปะ” และ “กฎแห่งกรรม” ปัญหาความเสื่อมโทรมทางจิตใจเป็น “กิเลส” ของตัวบุคคล เราจึงควรมุ่งแก้ไขที่ เรื่องของจิตใจเป็นสำคัญว่า ทำอย่างไรจึงจะ ทำให้คนมีหิริโอตตัปปะหรือมีความละอายต่อ การกระทำชั่วและเกรงกลัวต่อบาป ซึ่งจะทำ ให้เขาไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบ ธรรม

18 1.2. การปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกสาธารณะ (PUBLIC CONSCIENCE) นอกจากทำให้ ประชาชนมีหิริโอตตัปปะอันจะทำให้เขาไม่กล้าที่ จะทำความชั่วแล้ว เรายังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง สร้างให้ประชาชนในชาติมีจิตสำนึกสาธารณะที่ จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยการ “ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ” ในเยาวชนและ “ปลุกจิตสำนึกสาธารณะ” ในตัวผู้ใหญ่ไป พร้อมกับกระตุ้นและรบเร้าให้ประชาชนเห็นความ จำเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนมีเสียงในส่วนได้ส่วน เสียของบ้านเมือง

19 3. กระบวนการร่อนทอง (A CLEANSING PROCESS) “ร่อน” ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมอัน ไม่พึงปรารถนาให้หลุดร่วงลงไป และสร้างความดีงามขึ้นเป็นลำดับ เปรียบเสมือนการร่อนทองที่ต้องค่อยๆคัด กรองเอาเศษหินเศษดินออก ค่อยๆร่อน จนกระทั่งได้ทองคำที่มีความบริสุทธิ์จริงๆ

20 4. การผนึกกำลังกันในหมู่ประกอบวิชาชีพ เดียวกัน (PROFESSIONAL SOLIDARITY) การผนึกกำลังกันนี้นับเป็นมาตรการที่ สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมให้ยั่งยืน สืบไป

21 ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาว มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องผนึกกำลังกันใน การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ และพร้อมที่ จะบากบั่น และกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็น ความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเรา ร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดี บังเกิดมากๆขึ้น ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้ เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีได้เป็นลำดับ

22


ดาวน์โหลด ppt จิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อการบ่มเพาะลูกศิษย์ ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google