งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง. นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง. นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง

2 นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม ไทย ตาสองมองออกไปยังโลกใหญ่ มโหฬาร หูสองว่องสดับส่วนดีรับปรับ กิจการ มือสองต้องทำงานรวมถึงด้านการ วิจัย

3 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจต คติที่เหมาะสม ต่อการประกอบวิชาชีพเวช กรรม 2. มีร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็น อุปสรรคต่อการ ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

4 3. สามารถแก้ไขปัญหาในเวช ปฏิบัติปฐมภูมิ โดยคำนึงถึงปัญหา ทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐฐานะ สิทธิของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับตัว ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยวิจารณญาณและรู้ขีดความ สามารถของตนเอง

5 4. มีความสามารถในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความสามารถใน การติดต่อสื่อสารสร้างมนุษย สัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้

6 5. มีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง เหมาะสม

7 6. สามารถปรับตัวและพัฒนา ตนเองให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของ คุณธรรม 7. มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้ หลักการ และมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการด้าน การแพทย์ การสาธารณสุข และงานทั่วไป

8 สรุปคุณลักษณะนักศึกษา แพทย์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY MEDICAL STUDENT) เป็นคนดี “ ผู้ใดสอนบทความตาม หลักสูตร คือผู้พูดแทนตำรากล้า ขยัน ใครเฝ้าปลูกความดีทุก วี่วัน รู้ไว้เถิดผู้นั้นนั่นแหละ ครู ” มล. ปิ่น มาลากุล

9 สรุปคุณลักษณะนักศึกษา แพทย์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY MEDICAL STUDENT) มี วิชา รักษา สุขภาพ “ สุขภาพหมายถึง สุขภาวะที่ สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุลย์ ทั้งทางกาย ทาง จิต ทางสังคม และทางจิต วิญญาณ ”

10 สรุปคุณลักษณะนักศึกษา แพทย์ร่วมสมัย เป็นคนดี มีวิชา รักษาสุขภาพ

11 ความพร้อมในการเป็นครู ชอบสอน “ การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ ลำบาก แต่สอนดีนั้นยากเป็น นักหนา เพราะต้องใช้ ศิลปวิทยา อีกมีความเมตตาอยู่ใน ใจ ” มล. ปิ่น มาลากุล

12 เรียกผู้มาศึกษาว่า ลูกศิษย์ เออผู้ใดเคยคิดบ้าง หรือไม่ ว่าเป็นศัพท์พิเศษ ประเทศไทย ยกศิษย์ให้เป็นลูกถูก ทำนอง มล. ปิ่น มาลา กุล ความพร้อมในการเป็นครู รักศิษย์

13 คิดใหม่ ใจสู้ บูรณาการ ความพร้อมในการเป็นครู

14 ทำอะไร ทำอย่างไร วงจรหลักของชีวิต ทำได้แค่ไหน ผลเป็นอย่างไร

15 L E O OLE

16 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. องค์กรต้องการคนแบบไหน นิสัยดี มีวิชา พัฒนา ( ตนเอง ) ได้ ทันคน ทันสมัย ทันเหตุการณ์

17 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2. นักเรียนชอบครูแบบไหน รู้วิชา เตรียมมาก่อน สอนเข้าใจ ไม่เหินห่าง ใจกว้าง เสมอ

18 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 3. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา สนใจ ห่วงใย รับฟัง หวังดี

19 จะหาครูสมบูรณ์แบบตามที่กล่าวมาได้หรือ ? เป็นครูใน “ อุดมคติ ” หรือเปล่า ? คำถา ม

20 คำตอ บ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนมีขีดจำกัดในบางเรื่อง มีข้อจำกัดในความพยายามทำตามที่ เห็นว่าดีงามและถูกต้องในบางกรณี

21 แต่ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องความปรารถนา ดีต่อผู้อื่น และความพยายามที่จะทำหน้าที่ ( พันธกิจ ) อย่างดีที่สุดตามศักยภาพ

22 โดยอาศัยความปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง ( กัลยาณมิตร )

23 กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ดอกออกคราวไรงามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้ว แสนงาม มล. ปิ่น มาลากุล

24 ขอขอบพระคุณที่สนใจฟัง

25 เก็บเอาไปคิด คงจะได้ประโยชน์บ้าง

26 ไม่มากก็น้อย

27 ครูคือใคร ? ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


ดาวน์โหลด ppt ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง. นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google