งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง. นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง. นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง

2 นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม ไทย ตาสองมองออกไปยังโลกใหญ่ มโหฬาร หูสองว่องสดับส่วนดีรับปรับ กิจการ มือสองต้องทำงานรวมถึงด้านการ วิจัย

3 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจต คติที่เหมาะสม ต่อการประกอบวิชาชีพเวช กรรม 2. มีร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็น อุปสรรคต่อการ ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

4 3. สามารถแก้ไขปัญหาในเวช ปฏิบัติปฐมภูมิ โดยคำนึงถึงปัญหา ทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐฐานะ สิทธิของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับตัว ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยวิจารณญาณและรู้ขีดความ สามารถของตนเอง

5 4. มีความสามารถในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความสามารถใน การติดต่อสื่อสารสร้างมนุษย สัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้

6 5. มีนิสัยใฝ่รู้และศึกษาอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และสามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง เหมาะสม

7 6. สามารถปรับตัวและพัฒนา ตนเองให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของ คุณธรรม 7. มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้ หลักการ และมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการด้าน การแพทย์ การสาธารณสุข และงานทั่วไป

8 สรุปคุณลักษณะนักศึกษา แพทย์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY MEDICAL STUDENT) เป็นคนดี “ ผู้ใดสอนบทความตาม หลักสูตร คือผู้พูดแทนตำรากล้า ขยัน ใครเฝ้าปลูกความดีทุก วี่วัน รู้ไว้เถิดผู้นั้นนั่นแหละ ครู ” มล. ปิ่น มาลากุล

9 สรุปคุณลักษณะนักศึกษา แพทย์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY MEDICAL STUDENT) มี วิชา รักษา สุขภาพ “ สุขภาพหมายถึง สุขภาวะที่ สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุลย์ ทั้งทางกาย ทาง จิต ทางสังคม และทางจิต วิญญาณ ”

10 สรุปคุณลักษณะนักศึกษา แพทย์ร่วมสมัย เป็นคนดี มีวิชา รักษาสุขภาพ

11 ความพร้อมในการเป็นครู ชอบสอน “ การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ ลำบาก แต่สอนดีนั้นยากเป็น นักหนา เพราะต้องใช้ ศิลปวิทยา อีกมีความเมตตาอยู่ใน ใจ ” มล. ปิ่น มาลากุล

12 เรียกผู้มาศึกษาว่า ลูกศิษย์ เออผู้ใดเคยคิดบ้าง หรือไม่ ว่าเป็นศัพท์พิเศษ ประเทศไทย ยกศิษย์ให้เป็นลูกถูก ทำนอง มล. ปิ่น มาลา กุล ความพร้อมในการเป็นครู รักศิษย์

13 คิดใหม่ ใจสู้ บูรณาการ ความพร้อมในการเป็นครู

14 ทำอะไร ทำอย่างไร วงจรหลักของชีวิต ทำได้แค่ไหน ผลเป็นอย่างไร

15 L E O OLE

16 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. องค์กรต้องการคนแบบไหน นิสัยดี มีวิชา พัฒนา ( ตนเอง ) ได้ ทันคน ทันสมัย ทันเหตุการณ์

17 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2. นักเรียนชอบครูแบบไหน รู้วิชา เตรียมมาก่อน สอนเข้าใจ ไม่เหินห่าง ใจกว้าง เสมอ

18 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 3. บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา สนใจ ห่วงใย รับฟัง หวังดี

19 จะหาครูสมบูรณ์แบบตามที่กล่าวมาได้หรือ ? เป็นครูใน “ อุดมคติ ” หรือเปล่า ? คำถา ม

20 คำตอ บ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนมีขีดจำกัดในบางเรื่อง มีข้อจำกัดในความพยายามทำตามที่ เห็นว่าดีงามและถูกต้องในบางกรณี

21 แต่ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องความปรารถนา ดีต่อผู้อื่น และความพยายามที่จะทำหน้าที่ ( พันธกิจ ) อย่างดีที่สุดตามศักยภาพ

22 โดยอาศัยความปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง ( กัลยาณมิตร )

23 กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ดอกออกคราวไรงามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้ว แสนงาม มล. ปิ่น มาลากุล

24 ขอขอบพระคุณที่สนใจฟัง

25 เก็บเอาไปคิด คงจะได้ประโยชน์บ้าง

26 ไม่มากก็น้อย

27 ครูคือใคร ?................................................ ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


ดาวน์โหลด ppt ครู แพทย์ ความเห็นจากครูแพทย์ ( เก่า ) คนหนึ่ง. นักศึกษาแพทย์ในความ คาดหวัง เป็น “ กัลยาณมิตร ” ของ นักศึกษาแพทย์ “ ครู แพทย์ ” ขาสองต้องยืนหยัด อยู่ในวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google