งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2 ควา มรู้ ความรู้ (knowledge) คือ สิ่งที่สั่ง สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การ ค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมา จากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการ ได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ ( คำนิยามจากพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542) A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. : Kahlil Gibran

3 ประเภทของ ความรู้ Know ledge Tacit Know ledge จาก ประสบการณ์ จากพรสวรรค์จากทักษะ Explic it Know ledge ความรู้ที่รวบรวม ได้ มีบันทึกชัดแจ้ง Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private.

4 ปัญหาที่ พบบ่อยๆ เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก มี ผลกระทบต่อการทำงาน งานสะดุด เวลามีปัญหาในการทำงาน ไม่รู้จะไปถาม ใคร องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ไม่ได้ถูก นำมาใช้แลกเปลี่ยน ต่อยอดความรู้ใหม่ แต่ เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับคนอื่นที่ได้ทำ มาแล้ว ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่ง ส่วนใหญ่หาไม่ค่อยพบ หรือถ้าพบข้อมูลก็ ไม่ทันสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามที่ ต้องการ มีข้อมูลและสารสนเทศท่วมท้น แต่ไม่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

5 การจัดการ ความรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด KM is a Journey, not a destination. : Warick Holder

6 เป้าหมายของการ จัดการความรู้ งานบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากร องค์กรพัฒนาเป็น “ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ”

7 หลักสำคัญในการ จัดการความรู้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิด ความรู้และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บริหารจัดการให้คนที่มี Tacit Knowledge ถ่ายทอด ออกมาสู่คน อื่นๆที่ต้องการความรู้นั้น ด้วยวิธีการ อย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารคู่มือ / สื่อ รูปแบบต่างๆ หรือการสอนงานแบบเป็น พี่เลี้ยง / การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความรู้

8 แนวคิดของการ จัดการความรู้ เข้าถึง ตีความ Access/Va lidate รวบรวม / จัดเก็บ Store นำไปปรับ ใช้ Apply/Util ize เรียนรู้ ยกระดับ Learning สร้างความรู้ ยกระดับ Create/Lev erage เรียนรู้ ร่วมกัน Capture/ Learn มีใจ / แบ่งปัน Care/Sha re Explici t Knowl edge Tacit Knowl edge เน้น 2 T (Tool & Technology) เน้น 2 P (People & Process)

9 วงจรการ พัฒนาความรู้

10 องค์ประกอบสำคัญของ การจัดการความรู้ Knowledge Vision Knowledge Sharing Knowledge Assets

11 ขั้นตอนการ จัดการความรู้ 1. กำหนดประเด็นที่ต้อง จัดการความรู้ 2. สร้างและแสวงหา ความรู้ 3. ประมวลและกลั่นกรอง ความรู้ที่ได้รับ 4. จัดเวทีเพื่อแบ่งปันและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

12 ประเด็นการ จัดการความรู้ การจัดการ ความรู้ ด้านเทคนิคการ สอน การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ ด้านการพัฒนา ภาษาอังกฤษ การสอน ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ด้านธรรมาธิปไตย การยึดมั่น คุณธรรม ด้านการบริการ จัดการที่เป็นเลิศ การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ด้านนวัตกรรม 2557

13 ตัวอย่างโปสเตอร์สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ http://isdc.rsu.ac.th/km/

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google