งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : พฤหัส 12.00 – 15.00 น. Motto : คิดเป็น สำคัญกว่า รู้มาก รู้เทคนิคที่คนอื่นคิดไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : พฤหัส 12.00 – 15.00 น. Motto : คิดเป็น สำคัญกว่า รู้มาก รู้เทคนิคที่คนอื่นคิดไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : พฤหัส 12.00 – 15.00 น. Motto : คิดเป็น สำคัญกว่า รู้มาก รู้เทคนิคที่คนอื่นคิดไว้ ก็ไม่สู้คิดวิธีการ ได้เองนะจะบอกให้

2 ครั้งที่ 1 แนะนำรายวิชา หัวข้อที่จะกล่าวถึงในวันนี้ – วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร – ประโยชน์ และแนวทางประกอบอาชีพ – การวัดผลของวิชานี้ – กติกาการเรียนและการส่งงาน – Operating Systems คืออะไร – องค์ประกอบของ Operating Systems

3 CSC420 เรียนเกี่ยวกับอะไร CSC420 เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ โครงสร้าง วิธีการทำงานของ operating systems โดยจะเรียนในมุมมองของผู้เขียน OS ไม่ใช่ผู้ใช้งาน OS และจะเรียนหลักการทั่วไป ของ OS ไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็น OS ตัวใด แต่จะมีกล่าวถึงตัวอย่างของ OS เพื่อความเข้าใจ ที่ดีขึ้น วิชา OS ไม่ใช่วิชาที่เรียนรู้การใช้งาน OS วิชา OS ไม่ใช่วิชา Windows หรือวิชา Linux

4 ประโยชน์และแนวทางประกอบ อาชีพ เมื่อเราเรียนรู้จนเข้าใจโครงสร้าง วิธีการทำงาน ทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งมองเห็นภาพกระบวนการ ขั้นตอนของ OS ถ้าเราพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน OS เราจะ สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาและสามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถุกต้อง จากความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เราสามารถเขียน โปรแกรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเหมาะ กับ OS และระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถเขียนโปรแกรมสนับสนุนการทำงานของ OS สามารถเลือก software ที่เหมาะสมกับ OS

5 แนวทางประกอบอาชีพ System Engineer System Supporter System Administrator System Programmer System Analyst ( ที่ออกแบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ) Programmer ( ที่เขียนโปรแกรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ) ผู้บริหารและตำแหน่งงานอื่นๆ ที่รู้จักเลือกใช้ OS และ software สามารถตัดสินใจในปัญหา ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

6 การวัดผล สอบ Midterm + Final 60% Quiz กิจกรรมในห้องเรียน การบ้านที่สั่งในห้อง 20% โปรแกรม 10% นำเสนอรายงานการออกแบบ OS 10%

7 โปรแกรม 10% ต้องเขียนบน server itnet.rsu.ac.th เท่านั้น ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนสอบ midterm 1 วัน ส่งหลังจากนั้นคะแนนจะลดลงสัปดาห์ละ 1 คนแนน ( รวมปิดเทอม ) การส่งงานนักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมใหม่ หมด โดยห้ามจดโปรแกรมเข้าไป อนุญาตให้ดู ได้เฉพาะรูปแบบคำสั่ง (syntax) เท่านั้น เขียนได้ ได้ 10 ( ยกเว้นกรณีเลยกำหนด ) เขียน ไม่ได้ ได้ 0

8 รายงานการออกแบบ OS 10% เป็นงานกลุ่มแต่ให้คะแนนรายบุคคล ให้นักศึกษาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ส่งรายชื่อให้ อาจารย์สัปดาห์หน้า คะแนนบางส่วน ( ไม่รวม 10 % นี้ ) จะอยู่ใน กิจกรรมในห้อง หัวข้อรายงานคือให้นักศึกษาออกแบบ OS ขึ้นมา 1 ตัว กำหนดนำเสนอรายงานทีละกลุ่มคือสองสัปดาห์ สุดท้ายของวิชา นักศึกษาต้องส่งรายงานเป็นรูปเล่มด้วย เนื่องจากให้คะแนนเป็นรายบุคคล ดังนั้นทุกคน ต้องพุดและตอบคำถามให้ได้จึงจะมีคะแนน ยืน เฉยๆไม่มีคะแนน

9 กติกาการเรียนและส่งงาน เมื่ออาจารย์มาถึงและเวลาเหมาะสม จะล็อก ห้องและเช็คชื่อ ผู้ที่มาไม่ทันให้รอหน้าห้อง ระหว่างเรียนอาจมีกิจกรรม อาจารย์อาจเรียก นักศึกษาตามกลุ่มที่แบ่งไว้แล้วมานำเสนอหน้า ห้อง ผู้ที่ไม่มาก็จะไม่ได้คะแนนในส่วนนั้น เมื่อเรียนเนื้อหาเสร็จจะมี quiz ทุกครั้ง ให้ นักศึกษาเตรียมกระดาษมาเอง เมื่อ quiz เสร็จให้นักศึกษาเข้าแถวส่ง คนที่ส่ง แล้วให้ออกนอกห้องไปเลย กรณีต้องการถาม อาจารย์ให้รอเพื่อนออกนอกห้องหมดก่อน

10 Operating Systems คืออะไร ? Windows ? Linux ? Solaris ? Unix ? Mac OS X ? http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operatin g_systems http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operatin g_systems

11 องค์ประกอบของ OS Boot process User Interface Devices Management Memory Management Process Management Files Management Security Management Network Management


ดาวน์โหลด ppt CSC420 Operating Systems ผู้สอน : อ. สุรชัย ดียิ่ง ห้องเรียน : 5-357 วันเวลาเรียน : พฤหัส 12.00 – 15.00 น. Motto : คิดเป็น สำคัญกว่า รู้มาก รู้เทคนิคที่คนอื่นคิดไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google