งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วยการเสนอ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วยการเสนอ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วยการเสนอ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ

2 2 ข้อ 1 ระเบียบที่เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน )” ว่าด้วยการ เสนอ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “กองทุน” หมายถึง กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ โรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน ) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน )

3 3 ข้อ 4 คกก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ในการสำรวจ ความต้องการของชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. เป็นประจำและ ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจดำเนินการเองและ/หรือว่าจ้างบุคคลอื่น ให้ดำเนินการแทน โดยความเห็นชอบของ คกก. และ นำเสนอผลการสำรวจนั้นแก่ คกก. ให้รับทราบ ข้อ 5 คกก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รวบรวมและ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ รฟ. เสนอเป็นแผนงาน ประจำปีเพื่อให้ คกก. ได้พิจารณาและใช้เป็นกรอบการ พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการต่อไป

4 4 ข้อ 6 ในกรณีมีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นเสนอเข้ามา ให้ คกก. พิจารณาอนุมัติได้ โดยไม่ต้องรอบรรจุในแผนงาน ประจำปี ข้อ 7 การแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปี ให้ คกก. ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เสนอเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเสนอพิจารณาในที่ประชุม คกก. ต่อไป ข้อ 8 รอบปีของแผนงาน ให้ยึดรอบปีปฏิทิน คือเริ่มต้นใน เดือน มกราคม และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ข้อ 9 โครงการที่มีการผูกพันงบประมาณเกินกว่า 1 ปี จะต้องมีงบประมาณรวมไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณปี ต่อๆ ไป

5 5 ข้อ 10 ประธานกรรมการ มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการ หรือแต่งตั้งบุคคล หรือ อนุกรรมการ รับผิดชอบในการนำ แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จตามแผนงาน นั้นๆ และติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมาย มารายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานแก่ คกก. เป็น ระยะๆ และสรุปผลการดำเนินงานให้ คกก. รับทราบเมื่อ โครงการหรือแผนงานนั้นๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ ข้อ 11 ให้ คกก. แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงาน ติดตามการดำเนินงานและ จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือ โครงการ เสนอต่อ คกก. ทุกแผนงานและทุกโครงการ

6 6 ข้อ 12 กรณีเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในการดำเนินงานตาม โครงการหรือแผนงาน ให้ คกก. ประชุม เพื่อหาข้อยุติ และ มอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด หรือหลายท่าน ดำเนินการตามมติของ คกก. เพื่อแก้ไขและยุติข้อขัดแย้งหรือ ข้อพิพาทนั้นโดยเร็ว ข้อ 13 กรณีมีข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตในการใช้เงินของ กองทุน ไม่ว่าจะโดยวาจา หรือหนังสือร้องเรียน ให้ประธาน กรรมการ แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการทุจริตตามข้อ ร้องเรียนนั้นๆ โดยเร็ว และสรุปผลเสนอต่อ คกก. เพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป

7 7 ข้อ 14 ประธานกรรมการ มีหน้าที่สรุป และรวบรวมผลการ ดำเนินงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน บัญชีและการเงิน เสนอ ต่อ คกก. ติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกๆ ปี เมื่อมีการ ดำเนินงานตามแผนงานของปีนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เกิน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ข้อ 15 รองประธานกรรมการที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เสนอ แผนงานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีต่อ คกก. เพื่อพิจารณา โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทราบถึงการ ดำเนินงาน การใช้งบประมาณและอื่นๆ ของกองทุน อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ข้อ 16 ให้บรรจุแผนตามข้อ 14 และข้อ 15 ลงในแผนงาน ประจำปีทุกปี และมีการติดตามประเมินผลโดยอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลฯ เช่นเดียวกับแผนงานและโครงการอื่นๆ

8 8 ประกาศ ณ วันที่_______ เดือน__________ พ.ศ.______ ลงนาม ( ) ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ( ชื่อกองทุน)


ดาวน์โหลด ppt 1 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ( ชื่อกองทุน ) ว่าด้วยการเสนอ และการพิจารณาอนุมัติโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google