งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C-1 สรุปผลการ ดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ กระทรวงพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C-1 สรุปผลการ ดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ กระทรวงพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C-1 สรุปผลการ ดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ กระทรวงพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2553

2 2 กิจกรรม/กระบวนการ ปีงบประมาณ 2553 สถานะ มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน XY 2. ประชุมฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน /การคัดเลือก XXY 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผน XY 4. ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ และบริหารการเปลี่ยนแปลง 1. การบ่งชี้ความรู้  การเตรียม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม X Y 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้  การสื่อสาร X Y 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  กระบวนการ และ เครื่องมือ X Y 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  การฝึกอบรม และเรียนรู้ X Y 5. การเข้าถึงความรู้  การวัดผล X Y 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้  การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล X Y 7. การเรียนรู้ (Learning) X Y 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ X Y 6. ติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี X XXXXX XXXX Y แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553

3 3 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ ADLI ประเด็น พิจารณา ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก สถานะ แสดง แผนการ จัดการ ความรู้ (KM Action Plan) อย่าง น้อย 3 องค์ ความรู้ ตาม แนวทาง ที่กำหนด (A) 1. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์0.025Y 2. มีรายการองค์ความรู้ที่มาจากการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรภายใน / ภายนอกองค์กร0.025Y 3. มีรายการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุน/สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร์ ครบ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์0.05Y 4. มีการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ0.03Y 5. เลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ แตกต่างกันพร้อมระบุเหตุผล หรือความเหมาะสมในการเลือกองค์ความรู้ 0.09Y 6. กำหนดเกณฑ์การวัดผลสำเร็จโดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรองฯ หรือตัวชี้วัด (KPI) อื่น ๆ ที่สามารถ สะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ 0.12Y 7. มีการจัดทำ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan ) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการ จัดการความรู้ต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการความรู้ครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอน ในทั้ง 3 แผน 0.12Y 8. มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครบทั้ง 6 องค์ประกอบมาบูรณาการร่วมกัน(พิจารณาจากตาราง Matrix ตามแนวทางการจัดการความรู้ปี 50 0.05Y 9. มีกิจกรรมยกย่องชมเชย (CMP องค์ประกอบที่ 6) แสดงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (เพิ่มเป็นกิจกรรมที่ 8 ใน แบบฟอร์มที่ 2) 0.01Y 10. มีการลงนามเห็นชอบ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น ยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร สูงสุดของส่วนราชการ (CEO)/หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการ ความรู้ (CKO)/หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ 0.04Y 11. มีการลงนามเห็นชอบ แผนการจัดการความรู้ จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) / หรือผู้บริหารที่ ได้รับการมอบอำนาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการ ความรู้ (CKO)/หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบ อำนาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 0.04Y

4 C-4 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ ADLI ประเด็น พิจารณา ประเด็นการตรวจค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก สถานะ รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผน โดยดำเนิน กิจกรรมตาม แผนการจัดการ ความรู้ ได้สำเร็จ ครบถ้วนทุก กิจกรรมและ สามารถ ดำเนินการที่ ครอบคลุม เป้าหมายได้ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุก กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ที่ระบุไว้ (D) สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่กำหนดในแผน KM ครบ ทั้ง 3 แผน 0.2Y ทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผลการดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 ครบทั้ง 3 แผน 0.1Y มีรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าทุกครั้งตามที่ระบุในกรอบระยะเวลาการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้และ ต้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาในการติดตามแต่ละ ครั้งที่เหมาะสม 0.1Y

5 5 A1. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ รายชื่อองค์ความรู้กระทรวงพลังงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 25512552 K1. การบริหารจัดการข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ (1/ชธ)K1: การสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ใน ประเทศไทย (3/สนพ.) K2. การประเมินศักยภาพปิโตรเลียม (Petroleum exploration target in Northeastern Thailand) (1/ชธ) K2: การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย (2/ธพ.) K3. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ ภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (4/พพ.) K3: ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน (3/พพ.) K4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านอนุรักษ์พลังงานตาม หลักการเศรษฐกิจพอเพียง (4/พพ.) K5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการด้านพลังงาน ทดแทน (3/พพ.) K6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านพลังงานทดแทน ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง (3/พพ.) หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (1) เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (2) ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาที่เป็น ธรรมส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค (3) ส่งเสริม วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน (4) ส่งเสริมการ อนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (5) ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

6 6 A1. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) จัดประชุมคณะทำงานฯ KM พน. ครั้งที่ 1 (18 ม.ค. 2553) และ ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 53) 1. เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นพื้นฐานทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ พน. ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรรับรู้ 2. เป็นองค์ความรู้ตามสถานการณ์ที่จำเป็นที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการกำหนด นโยบายด้านพลังงานของประเทศ 3. เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน พน. องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 11 องค์ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย KM 2: การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) สนพ. 2.ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลฯ ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ดำเนินงานในระดับกรม)ธพ. 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน KM 3: การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน KM 4: การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพพ. KM 5: ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ (NG) KM 6: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ธพ. 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัด พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง KM 7: การแปลงสภาพเทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion) KM 8: เทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ สป.พน. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และ ใช้พลังงานควบคู่ไปกับกาดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 9: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สป.พน. KM 10: โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชธ. (การบริหารจัดการภายในองค์กร) KM 11: ผลประโยชน์ของรัฐที่ได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ชธ. กระบวนการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553

7 องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ พน. ปี 53 จำนวน 6 องค์ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงฯ รายชื่อองค์ความรู้ ผู้รับ ผิดชอบ 1. เสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย สนพ. 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนาพลังงาน ทดแทน KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion)สป.พน. KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ธพ. 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง KM 4: องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พพ. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และ ใช้พลังงานควบคู่ไปกับการ ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สป.พน. KM 6: รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วย ปิโตรเลียม ชธ. A1. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)

8 ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 1. เสริมสร้าง ความมั่นคง ด้านพลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย (1) เหตุผลที่เลือก การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นโครงการวางแผนระยะยาว จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ สนพ. ได้คัดเลือกเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการในปีที่ ผ่านมา โดยในปีงบประมาณนี้ สนพ. ได้นำเสนอประเด็นความก้าวหน้าผลการศึกษาและการเตรียมความ พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของปีที่ 2 ของการศึกษา (2551-2553) ถ้าหากเจ้าหน้าที่ในกระทรวงพลังงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงาน นิวเคลียร์ ทำให้ไม่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แก่ประชาชน สนพ. 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา พลังงาน ทดแทน KM2: เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion) (2) เหตุผลที่เลือก กลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์รู้นี้ไปใช้ประโยชน์ ได้หลายกลุ่ม สป.พน. KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล (3) เหตุผลที่เลือก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำหนดนโยบายและแผน มาตรการ ชนิด และคุณภาพน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลในอนาคต ธพ. A1. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) เหตุผลที่เลือก

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ พน.องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง KM 4: องค์ความรู้การส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน เหตุผลที่เลือก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพลังงานและประชาชนได้รับข้อมูลและได้รับการส่งเสริมการ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ์การอนุรักษ์ พลังงานที่ได้มีการติดฉลากแล้ว เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ฉลากประสิทธิภาพสูงและ เข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อปลูกจิตสำนึกใน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง พพ. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (4) เหตุผลที่เลือก - เป็นวัตถุประสงค์ของกระทรวงพลังงาน - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงพลังงานด้านผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และนำองค์ความรู้นี้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป สป.พน. KM 6: ผลประโยชน์ของรัฐที่ได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม (5) เหตุผลที่เลือก - เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ด้านการ จัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐจากกิจการปิโตรเลียมเกี่ยวกับค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้และ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ - เพื่อลดการต่อต้านธุรกิจปิโตรเลียมจากประชาชนในพื้นที่ ชธ. A1. มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) เหตุผลที่เลือก

10 (KM1-สนพ.) การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย บุคลากรภายใน กระทรวง บุคลากรภายนอก กระทรวง - สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ -มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -สำนักงานอัยการสูงสุด - กระทรวงการต่างประเทศ - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ - ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA - เว็ปโซต์ต่าง ๆ ผลการประชุมของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ระบบกฎหมาย ระบบกำกับ และข้อผูกพันระหว่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนากำลังคน ความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การสื่อสารสาธารณะและการยอมรับของประชาชน การเตรียมการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ A2. มีรายการองค์ความรู้ที่มาจากการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรภายใน/ภายนอกองค์กร

11 C-11 (KM2-สป.พน) การรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion) แหล่งภายใน กระทรวง แหล่งภายนอก กระทรวง - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน - สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม - สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หนังสือ และเอกสารพร้อมทั้งบทความบน WWW. ชีวมวล ความหมายและคุณสมบัติ กระบวนการแปลงสภาพ การผลิตเอทานอล และน้ำมันชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพและก๊าซไฮโดรเจน

12 12C-12 (KM3-ธพ.) การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล บุคลากรภายใน กระทรวง บุคลากรภายนอก กระทรวง - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - กรมธุรกิจพลังงาน - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) องค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล -นโยบายและมาตรการการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ -เทคโนโลยีการผลิตและสถานการณ์การใช้วัตถุดิบในการผลิต -การกำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง -การจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์และน้ำมันดีเซล( B 3 และ B 5 ) -การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ตรงกับความต้องการยานยนต์ -อื่นๆ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย - คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร - สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ - อื่นๆ

13 C-13 บุคลากรภายนอกกระทรวง บุคลากรภายในกระทรวง - สถานประกอบการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน - กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย - กลุ่มร้านค้าผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน - มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล - สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - กรมพัฒนาพลังงานฯ (พพ.) - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน - สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ผลการประชุมดำเนินงาน 1. การส่งเสริมผู้ผลิตเตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2. การส่งเสริมผู้ผลิตอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 3. การส่งเสริมผู้ผลิตกระจก 4. การส่งเสริมผู้ผลิตฉนวนใยแก้ว (KM 4-พพ.) การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง

14 C-14 (KM5-สป.พน) การรวบรวมองค์ความรู้ด้านพลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก (Global Warming) แหล่งภายใน กระทรวง แหล่งภายนอก กระทรวง - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน - สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม - สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - หนังสือ AN INCONVENIENT TRUTH, OUR CHOICE ของนายอัล กอร์ หนังสือ และเอกสารพร้อมทั้งข้อความบน WWW. ภาวะโลกร้อน ความหมายและรายละเอียด ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPUCC

15 15C-15 (KM6-ชธ) การรวบรวมองค์ความรู้ในเรื่อง รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมาย ว่าด้วยปิโตรเลียม แหล่งภายนอก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งภายใน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สำนักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม - สำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 กฏกระทรวง ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โปรแกรม AXAPTA ฐานข้อมูลการลงทุนและรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ข้อมูลเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น

16 A3. มีรายการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุน/สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร์ ครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวง รายชื่อองค์ความรู้ ผู้รับ ผิดชอบ 1. เสริมสร้างความมั่นคงด้าน พลังงาน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทยสนพ. 2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแล กิจการฯ ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ดำเนินงานในระดับกรม)ธพ. 3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา พลังงานทดแทน KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion)สป.พน. KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ธพ. 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานอย่าง จริงจังและ ต่อเนื่อง KM 4: องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พพ. 5. ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับ การดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สป.พน. KM 6: รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วย ปิโตรเลียม ชธ. A4. มีการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ

17 A6. กำหนดเกณฑ์การวัดผลสำเร็จโดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรองฯ หรือตัวชี้วัด (KPI) อื่น ๆ ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ รายชื่อองค์ความรู้ กำหนดเกณฑ์การวัดผลสำเร็จ (KM ที่สนับสนุน KPI ตามคำรับรองฯ) เป้าหมาย KPI KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ของประเทศไทย KPI : 1.1.3 : ระดับความสำเร็จของการสร้างฐานความรู้ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย ระดับ 3 KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion) KPI : 1.1.6.2 : ระดับความสำเร็จด้านการผลิตความร้อนที่ เพิ่มขึ้นจากพลังงานทดแทน KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบ โอดีเซล KPI : 1.1.6.3 และ 1.1.6.4 : ระดับความสำเร็จของการ สร้างฐานความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอ ดีเซล KM 4: องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริม เครื่องจักร อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน KPI : 1.1.7 : ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานภาพรวมของ ประเทศ Energy Intensity KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก KPI : - ระดับความสำเร็จของการจัดทำศูนย์ความรู้ทาง วิชาการ KM 6: รายได้จากการประกอบกิจการ ปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วย ปิโตรเลียม KPI : - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง รายได้จากการ ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามกฏหมายว่าด้วย ปิโตรเลียมมากขึ้น

18 A7. มีการจัดทำ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan ) โดยมีรายละเอียด กิจกรรมการ จัดการความรู้ต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการความรู้ครอบคลุม ทั้ง 7 ขั้นตอน ในทั้ง 3 แผน หลักฐานตามเอกสารแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กิจกรรม/กระบวนการ ผลการ ดำเนินงาน 4. ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ และบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 1. การบ่งชี้ความรู้  การเตรียมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Y 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้  การสื่อสาร Y 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  กระบวนการ และเครื่องมือ Y 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  การฝึกอบรมและเรียนรู้ Y 5. การเข้าถึงความรู้  การวัดผล Y 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้  การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล Y 7. การเรียนรู้ (Learning) Y

19 A8. มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครบทั้ง 6 องค์ประกอบมาบูรณาการ ร่วมกัน (พิจารณาจากตาราง Matrix ตามแนวทางการจัดการความรู้ปี 50) ดูรายละเอียดได้จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ในขั้นตอนที่ 5 CMP KMP 1. การเตรียมการและการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2. การสื่อสาร 3. กระบวนการ และเครื่องมือ 4. การ เรียนรู้ 5. การวัดผล 6. การยก ย่อง ชมเชย และการให้ รางวัล 1.การบ่งชี้ ความรู้ - แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของ กระทรวงพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2553 ขึ้นโดยมีรอง ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายเมตตา บันเทิงสุข) ในฐานะ CKO พน. เป็นประธานคณะทำงานฯ - กำหนดการประชุมคณะทำงานจัดทำ แผนและติดตามความก้าวหน้า - กำหนดแผนจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน สรุปผลการ ดำเนินงานตาม กระบวนการจัดการ ความรู้ครบทั้ง 7 กระบวนการ ว่ามี ความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ที่ พน. ดำเนินการมากน้อย เพียงใด โดยแจก แบบสอบถาม 2. การสร้าง และแสวงหา ความรู้ -คณะทำงาน KM พน นำ แนวทางด้านการจัดการ ความรู้ใน ปี 2553 ไปหารือ CKO ของหน่วยงาน และ จัดตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อ ดำเนินงานตามแผน KM -ประชุม คณะทำงานฯ -เวปไซด์ต่าง ๆ -การรวบรวม เอกสารจาก หน่วยงานต่าง ๆ 3. การจัด ความรู้ให้เป็น ระบบ - ดัชนีหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก ในการค้นหา - ระบบห้องสมุด 4. การ ประมวลและ กลั่นกรอง ความรู้ นำคู่มือ/เอกสารองค์ความรู้ CD,Power-point ลงเวปไซด์

20 A8. มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครบทั้ง 6 องค์ประกอบมาบูรณาการ ร่วมกัน (พิจารณาจากตาราง Matrix ตามแนวทางการจัดการความรู้ปี 50) ดูรายละเอียดได้จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ในขั้นตอนที่ 5 CMP KMP 1. การ เตรียมการ 2. การสื่อสาร3. กระบวนการ และเครื่องมือ 4. การเรียนรู้5. การวัดผล 6. การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล 5. การ เข้าถึง ความรู้ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Internet เพื่อ เป็นช่องทางการ แลกเปลี่ยนความรู้ - ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง ความรู้ที่ต้องการได้ ง่ายและสะดวก เช่น ลงหนังสือพิมพ์ - การจัดทำ เอกสารเผยแพร่ - จัดเก็บ/จัดทำแผนที่ในคลัง ความรู้ - จัดทำคู่มือการใช้งาน ฐานข้อมูล - ประชุมสัมมนา จนท. ชี้แจง การใช้ คู่มือ 6. การ แบ่งปัน แลกเปลี่ ยน ความรู้ -การจัดทำหนังสือเวียน - การจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ - Internet - ทำหนังสือเชิญ เจ้าหน้าที่กระทรวง พลังงานเข้าร่วม สัมมนา การจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรณรงค์ให้ ความรู้ - การจัดเสวนาทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้ - การจัดสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ การจัดการความรู้ให้ ผู้บริหารสำนักงาน KM Team เจ้าหน้าที่ 1.มีแบบสอบถาม หรือ การสอบถามในการ สัมมนาฯ 2. มีการประผลการตาม แผนการจัดการความรู้ จัดการความรู้ปี 2553 3. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 7. การ เรียนรู้ แจกคู่มือการจัดการความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน หรือเป็นแนว ทางการ ศึกษาวิเคราะห์ ต่อไป - มีการประเมินผลหลังจบ โครงการฯ - จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนเสนอ ผู้บริหาร - รางวัลสำหรับผู้ตอบ คำถามฯ -จัดหา มอบรางวัล ผู้เข้าร่วมโครงการฯ -รางวัลสำหรับผู้แสดง ความคิดเห็น เสนอแนะ โครงการฯ

21 A9. มีกิจกรรมยกย่องชมเชย (CMP องค์ประกอบที่ 6) แสดงให้เห็น ชัดเจนเป็นรูปธรรม (เพิ่มเป็นกิจกรรมที่ 8 ในแบบฟอร์มที่ 2) 1. มีการแจกรางวัลสำหรับแจกผู้ตอบคำถาม 2. มีการแจกรางวัลสำหรับแจกผู้ซักถาม/แสดงความคิดเห็น 3. มีการแจกรางวัลจับฉลาก และของที่ระลึกสำหรับผู้ที่ อยู่ร่วมกิจกรรมสัมมนาตลอดงาน หลักฐาน 1. รูปถ่ายในการสัมมนา (กระบวนจัดการความที่ 6,7) 2 เอกสารรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ในขั้นตอนที่ 5 หลักฐาน 1. รูปถ่ายในการสัมมนา (กระบวนจัดการความที่ 6,7) 2 เอกสารรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ในขั้นตอนที่ 5

22 A9. มีกิจกรรมยกย่องชมเชย (CMP องค์ประกอบที่ 6) แสดงให้เห็น ชัดเจนเป็นรูปธรรม (เพิ่มเป็นกิจกรรมที่ 8 ในแบบฟอร์มที่ 2)

23 A10. มีการลงนามเห็นชอบ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์จาก ผู้บริหารสูงสุดของ ส่วนราชการ (CEO)/หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ และผู้บริหารสูงสุด ด้านการจัดการความรู้ (CKO) / หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ A11. มีการลงนามเห็นชอบ แผนการจัดการความรู้ จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) / หรือ ผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการ ความรู้ (CKO)/หรือ ผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลักฐานตามเอกสารจากแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ผู้รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ CEO/CKO กระทรวงฯ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดการความรู้ กระทรวงพลังงาน เห็นชอบจำแนกองค์ ความรู้ เห็นชอบแผน จัดการความรู้ เห็นชอบรายงานผล การดำเนินการ และข้อเสนอแนะ แบบฟอร์ม 1แบบฟอร์ม 2 ลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2553 คณะทำงานฯจัดทำแผนฯติดตามผลรวบรวมเอกสาร จัดทำรายงาน จัดทำข้อเสนอแนะ ผู้แทนหน่วยงานใน สังกัด พน. ทั้ง 5 หน่วยงาน ดำเนินการ ตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้ารายงานปัญหา อุปสรรค ประสาน รวบรวม เอกสารประกอบการ ดำเนินการ

24 C-24 D1. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่กำหนด ในแผน KM ครบทั้ง 3 แผน ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2553 KM1 : การผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ (สนพ.) KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพ ชีวมวล (สป.พน.) KM3 : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล (ธพ.) KM4 : การส่งเสริมเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง (พพ.) KM5 : พลังงานผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก Global Warming (สป.พน.) KM6: รายได้จากการประกอบ ธุรกิจปิโตรเลียม (ชธ.) เฉลี่ย 100%

25 C-25 D2. ทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผลการดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ครบทั้ง 3 แผน รายชื่อองค์ความรู้ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (60 คน) KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของ ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 173 คน คิดเป็น 288% KM2 : เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (Biomass Conversion) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน คิดเป็น 217% KM 3: ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอ ดีเซล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 102 คน คิดเป็น 170% KM 4: องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริม เครื่องจักร อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 115 คน คิดเป็น 192% KM 5: พลังงานผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน คิดเป็น 217% KM 6: รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 102 คน (กำหนด 50 คน) คิดเป็น 202%

26 C-26 ครั้งที่ 2 เฉลี่ย 50 % ณ 27 พ.ค. 53 ครั้งที่ 1 เฉลี่ย 44% ณ 27 เม.ย. 53 ครั้งที่ 3 เฉลี่ย 69 % ณ 7 มิ.ย. 53 ครั้งที่ 4 เฉลี่ย 82.5 % ณ 21 มิ.ย. 53 ครั้งที่ 5 เฉลี่ย 100 % ณ 19 ส.ค. 53 D3. มีรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าทุกครั้งตามที่ระบุในกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้และต้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยมีช่วงห่างของ ระยะเวลาในการติดตามแต่ละครั้งที่เหมาะสม

27 C-27 คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน ระบุเหตุผล หรือความเหมาะสมในการเลือกองค์ความรู้ A5. เลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันพร้อมระบุเหตุผล หรือความเหมาะสม ในการเลือกองค์ความรู้

28 ประเด็นสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ รายชื่อองค์ความรู้ ครบถ้วน PMQA-4 1 * ครบถ้วน PMQA-7 2* มีผลสัมฤทธิ์ 3  เป้าหมาย 4  KPI=3, (16 ส.ค. ) รวม คะแนน KM 1: การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน นิวเคลียร์ 1 1 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6,7) = 288% - พึงพอใจมาก 1 (1.1.3) 3.75 1 4 KM2 : Biomass Conversion) 1 1 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6,7) = 217% -พึงพอใจมาก 1 (1.1.6.2) 1.00 0 3 KM 3: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล 1 1 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6,7) = 170% -พึงพอใจมาก 1 (1.1.6.3), (1.1.6.4) 3.11, 3.34 1 4 KM 4: เครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง 1 1 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6,7) = 192% -พึงพอใจมาก 1 (1.1.7) 5.00 1 4 KM 5: Global Warming 1 1 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6,7) = 217% -พึงพอใจมาก 1 KM พื้นฐานทั่วไปที่ เจ้าหน้าที่ พน. ประชาชน ผู้ที่ เกี่ยวข้องควรรับรู้ 0 3 KM 6: รายได้จากการประกอบ กิจการ ปิโตรเลียมฯ 1 1 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6,7) = 202% -พึงพอใจมาก 1 3 1  มีผลการดำเนินการที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 (IT7) คู่มือหน้า 170 2  มีผลดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ PMQA หมวด 7 (RM 4.3) คู่มือหน้า 177 3  กิจกรรมการจัดการความรู้มีผลสัมฤทธิ์ (ผลของ RM4.3) 4  KPI ที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาเป็นองค์ความรู้บรรลุเป้าหมาย ระดับที่ 3 คู่มือหน้า 70

29 C- 29 ข้อสรุปในการพิจารณา KM ข้อเสนอในการพิจารณาคัดเลือก 1. เลือก KM 1, KM3, KM4 เนื่องจากมีคะแนนอยู่ในระดับสูง 2. ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จากที่ปรึกษา และผู้แทนคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดทำ KM ของแต่ละหน่วยงานแล้ว รายชื่อองค์ความรู้ที่ขอเสนอคัดเลือก 3 องค์ความรู้ KM 1 : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย : สนพ. KM 3 : ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล : ธพ. KM 4 : โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : พพ.

30 กระบวนการปัญหาอุปสรรค ปี 2553ข้อเสนอแนะ ปี 2554 1. จัดตั้งคณะทำงานการ จัดการความรู้กระทรวง พลังงาน -1.ผู้บริหารทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานจะต้องให้ ความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้ด้านพลังงานระดับ กระทรวงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2.คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำองค์ความรู้ไม่ ควรปรับเปลี่ยนทุกปี 2. ประชุมฯ ชี้แจง หลักเกณฑ์การประเมิน / การคัดเลือก - 3. การจัดทำแผนฯ/ CKO, CEO ลงนามเห็นชอบแผน - 4. ดำเนินงานตาม กระบวนการจัดการความรู้ 1.บุคลากรมีภาระงานมาก ทำให้การเข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่เต็มที่ 2.ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและ พนักงานราชการ การเสนอแนะนโยบาย หรือการให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จึงมีค่อนข้าง จำกัด 1.ควรจะตั้งงบประมาณในการจัดทำองค์ความรู้เฉพาะทุก ปีงบประมาณ 2. ควรจัดเป็นงานในลักษณะนิทรรศการและการสัมมนา “สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ด้านพลังงาน” 5. จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน จัดการความรู้ - 6. ติดตามความก้าวหน้า อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี - ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการในปี 2553 และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554


ดาวน์โหลด ppt C-1 สรุปผลการ ดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ กระทรวงพลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google