งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน. Page 2 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าเกินกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน. Page 2 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าเกินกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน

2 Page 2 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าเกินกว่า 10 MW แต่ไม่ เกิน 90 MW ขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. สามารถแบ่งเป็นดังนี้ VSPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ตนเอง ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าไม่เกิน 10 MW ขายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. CogenerationRenewable สัญญา Firm ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย >10 MW,<= 90 MW อายุสัญญาตั้งแต่ 20-25 ปี สัญญา Non-Firm CogenerationRenewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย >10 MW <= 90 MW อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่องอัตโนมัติ สัญญา Non-Firm Cogeneration Renewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย <= 10 MW อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่อง

3 Page 3 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP

4 Page 4 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (1) มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2535 เห็นชอบการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP วัตถุประสงค์ : –ให้ กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอก รูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง และการผลิตไฟฟ้าและไอ น้ำร่วมกัน (Cogeneration) กำหนดให้มีการใช้ไอน้ำ > 10 % กำหนดประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า > 45 % –ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานนอกรูปแบบและพลังงานพลอยได้ในประเทศ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น –ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ –ช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าด้วย

5 Page 5 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (2) รัฐบาลได้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์เป็นเชื้อเพลิงใน ปี 2540 ซึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ: –ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดต่ำลง –กำลังการผลิตสำรอง (Reserve Margin) ของระบบอยู่ในระดับสูง แต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม ครม. มี มติวันที่ 11 ส.ค. 2540 เห็นชอบ: –ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใช้พลังงานนอกรูปแบบ กาก เศษวัสดุเหลือ ใช้เป็นเชื้อเพลิง และโครงการ SPP ประเภท Non-Firm –ไม่กำหนดระยะเวลาและปริมาณ –ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของระบบส่งและระบบจำหน่ายที่จะรับได้ มติ กพช. วันที่ 26 ธ.ค. 49: เห็นชอบให้ กฟผ. เปิดการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ทุกประเภทเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า โดยให้ขยาย ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิม 3,200 MW เป็น 4,000 MW

6 Page 6 การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหม่ Cogeneration Renewable FirmNon-Firm CogenerationRenewable ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย < 90 MW อายุสัญญาตั้งแต่ 20-25 ปี อายุสัญญา 5 ปี และต่อเนื่อง กฟผ. ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2550 มติ กพช. เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2550 มติ กพช. เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2550 เห็นชอบระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ดังนี้

7 Page 7 ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบไม่เกิน 90 MW อายุสัญญา 20-25 ปี แบ่งออกเป็น 2 ระเบียบ ดังนี้ 1. ระบบ Cogeneration นิยามการผลิตทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในเวลาเดียวกัน จากโรงไฟฟ้าหนึ่ง ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานปฐมภูมิไปเป็นพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (useful heat energy) ภายในกระบวนการผลิตเดียวกันตามกระบวนการทางอุณหพล ศาสตร์ (Thermodynamics) เงื่อนไข –ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง มีสัดส่วนของพลังงาน ความร้อนที่จะนำไปใช้ในกระบวนการอุณหภาพ นอกจากการผลิต ไฟฟ้าต่อการผลิตพลังงานทั้งหมด >= 5% –SPP จะได้รับค่า FS สูงสุดเมื่อผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย มีค่า PES >= 10% ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm (1)

8 Page 8 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm (2) 2.พลังงานหมุนเวียน 2.1 การผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานนอกรูปแบบ (Non- Conventional Energy) เช่น พลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังน้ำขนาดเล็ก (Mini Hydro) เป็นต้น ซึ่งต้องไม่ใช่การใช้น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังนิวเคลียร์ 2.2 การผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโดยใช้เชื้อเพลิงดังต่อไปนี้ - กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือกากจากการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร - ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือจาก การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการเกษตร - ขยะมูลฝอย - ไม้จากการปลูกป่าเป็นเชื้อเพลิง SPP ที่ใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย์ เช่น น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงเสริมได้ แต่ทั้งนี้พลังงานความร้อนที่ได้จากการ ใช้เชื้อเพลิงเสริมในแต่ละรอบปีต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ใช้ ในกระบวนการผลิตในรอบปีนั้นๆ

9 Page 9 Renewable (>10 MW- <= 90 MW) Cogeneration (>10MW - <= 90 MW) การส่งเสริม ส่วนเพิ่มฯ เปิดประมูล ส่วนเพิ่มฯ อัตราคงที่ การส่งเสริม โครงการก๊าซธรรมชาติ โครงการถ่านหิน ปริมาณพลังไฟฟ้า 4,000 MW ขายเข้าระบบแล้ว 2,400 MW 500 MW 530 MW 1,600 MW ประกาศงวดแรก 1,030 MW เชื้อเพลิง ส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ปริมาณพลัง ไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ระยะเวลา สนับสนุน (ปี) ขยะ 2.501007 พลังงานลม3.5011510 พลังงานแสงอาทิตย์ 8.001510 พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ0.303007 รวม530 คงที่ เปิดประมูล ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

10 Page 10 อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าของ SPP 1) ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment : CP) 2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 3) ค่าประหยัดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (Fuel Saving : FS) - SPP ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ได้รับค่า FS ตั้งแต่ 0-0.36 บาท/kWh ตามสัดส่วนค่า PES - SPP ประเภทสัญญา Firm ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจะได้รับค่า FS ในอัตราคงที่สูงสุด (= 0.36 บาท/kWh) 1) มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จะได้รับค่าพลังงานไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขาย ส่ง ณ แรงดัน 11-33 KV รวมกับค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย SPP จะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าด้วย โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะประกาศเป็นครั้งๆ ไป 2) มีลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration จะได้รับค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่งกำหนด จากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดำเนินการและค่าบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยง ได้ในระยะสั้น (Short Run Avoided Energy Cost) จากการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โดย อัตราค่าไฟฟ้าจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา (TOU) ที่ผลิตไฟฟ้า แบ่งตามกระบวนการผลิตไฟฟ้า ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ SPP Firm SPP Non-Firm

11 Page 11 การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP

12 Page 12 การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<1MW)  พ.ศ.2545 : การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW (ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 1 MW)  VSPP ต้องเป็นผู้ใช้ไฟของ กฟน./กฟภ.  วัตถุประสงค์ :  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า  การคิดค่าไฟฟ้า  อัตราค่าไฟฟ้ากำหนดจากหลักการต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  วิธีคำนวณค่าไฟฟ้าใช้หลักการหักลบหน่วยพลังงานไฟฟ้า (Net Energy)

13 Page 13 การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (<10 MW) มติ กพช. 4 กันยายน 2549 : เห็นชอบการขยายระเบียบการรับซื้อ ไฟฟ้าจาก VSPP สำหรับปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ < 10 MW โดยแยกเป็น 2 ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระเบียบสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานเชิงพาณิชย์ ระบบ Cogeneration การออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า กฟภ. ออกประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2549 กฟน. ออกประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะขายไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP เมื่อผลิต ไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิตหรือใช้ในโรงไฟฟ้าแล้ว สามารถขายไฟฟ้าเข้า ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ < 10 MW

14 Page 14 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) VSPP Renewable (≤10 MW) Cogeneration (≤ 10 MW) การส่งเสริม ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า อัตราคงที่ เงื่อนไข PES ≥ 10 % เชื้อเพลิงส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ระยะเวลา สนับสนุน (ปี) ชีวมวล0.307 ก๊าซชีวภาพ0.307 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 kW)0.407 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW)0.807 ขยะ2.507 พลังงานลม3.5010 พลังงานแสงอาทิตย์8.010 กำหนดให้ยื่นขอ ขายไฟฟ้า ภายในปี 2551

15 Page 15  เมื่อขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก < 1 MW เป็น < 10 MW และให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ทำให้ 1. ประเภทเชื้อเพลิงหลากหลายขึ้น ภาพรวมการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP < 1 MW < 10 MW แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ฟางข้าว ชีวมวลอื่น ๆ แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ฟางข้าว ชีวมวลอื่น ๆ ขยะ ไบโอดีเซล พลังน้ำ พลังลม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน 2. VSPP ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 16.86 MW ในปี 2549 เป็น 1,054.68 MW ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อที่เพิ่มขึ้น = 1,037.45 MW 3. VSPP ขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นจาก 12.01 MW ในปี 2549 เป็น 213.60 MW ปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบที่เพิ่มขึ้น = 201.59

16 Page 16  VSPP ที่ทำสัญญาเสนอขายไฟฟ้า >1 MW ขึ้นไป ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่นำมาคำนวณจะถูกหัก ออก 2% ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาย เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าของ VSPP ราคารับซื้อ = ค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดันที่ VSPP ทำการเชื่อมโยง + ค่า F t ขายส่งเฉลี่ย  ราคารับซื้อไฟฟ้า  กำหนดจากหลักการต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoided Cost) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  วิธีการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ <=6 MW : ใช้หลักการหักลบหน่วยพลังงานไฟฟ้า (Net Energy) VSPP ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบ > 6 MW : คำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดตาม มิเตอร์ซื้อในอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง และมิเตอร์ขายตามอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของผู้ใช้ไฟ ประเภทนั้นๆ  VSPP ที่ทำสัญญาเสนอขายไฟฟ้า >1 MW ขึ้นไป ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่นำมาคำนวณจะถูกหัก ออก 2% ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ขาย เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย การกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า VSPP พลังงานหมุนเวียน จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขาย > ซื้อจากการไฟฟ้า คิดในราคาขายส่ง จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขาย < หรือเท่ากับที่ซื้อจากการไฟฟ้า คิดในราคาขายปลีก

17 Page 17 การส่งเสริม โครงการก๊าซ ธรรมชาติ โครงการถ่านหิน ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (SPP & VSPP) เชื้อเพลิงส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ (MW) ขยะ 2.50100 พลังงานลม* 3.50115 พลังงานแสงอาทิตย์* 8.0015 พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ0.30300 รวม530 VSPP (< 10 MW) Renewable Cogeneration Renewable Cogeneration การส่งเสริม ส่วนเพิ่มฯ เปิดประมูล ส่วนเพิ่มฯ อัตราคงที่ 7 ปี การส่งเสริม ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า อัตราคงที่ 7 ปี เชื้อเพลิงส่วนเพิ่มฯ (บาท/kWh) ชีวมวล0.30 ก๊าซชีวภาพ0.30 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 kW)0.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW)0.80 ขยะ2.50 พลังงานลม*3.50 พลังงานแสงอาทิตย์*8.0 คงที่ เปิดประมูล 1,600 MW ประกาศงวดแรก 1,030 MW 500 MW 530 MW SPP (> 10 MW-< 90 MW ปริมาณพลังไฟฟ้า 4,000 MW ขายเข้าระบบแล้ว 2,400 MW (คัดเลือกได้ 335) * ระยะเวลาสนับสนุน 10 ปี นับจากวัน COD

18 Page 18 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน “ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า”

19 Page 19 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน (1) พ.ศ. 2544 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนราคา รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับ SPP พลังงานหมุนเวียน ด้วยวิธี ประมูลแข่งขัน พ.ศ. 2550 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายออกประกาศให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ ไฟฟ้าจากราคาตามระเบียบ VSPP ตามประเภทเทคโนโลยีใน อัตราคงที่ กฟผ. ออกประกาศให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากราคาตาม ระเบียบ SPP (ลม ขยะ แสงอาทิตย์) ในอัตราคงที่ กระทรวงพลังงานออกประกาศเชิญชวนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ ใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อยื่นข้อเสนอส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ด้วยวิธีประมูลแข่งขัน กฟผ. และ กฟภ. ออกประกาศส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าพิเศษ สำหรับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

20 Page 20 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน (2) การกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนสูง เข้า มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าให้กับระบบเพิ่มขึ้น คำนึงถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า คำนึงถึงภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าตามส่วนเพิ่มฯ ให้ส่งผ่านค่าไฟฟ้าตามสูตรการ ปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (F t )

21 Page 21 มติ กพช. 4 มิ.ย. 2550 : เห็นชอบการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) ดังนี้ มติ กพช. 27 ส.ค. 2550 : เห็นชอบการกำหนดอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ให้เพิ่มเติมพิเศษ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้รวมถึงโครงการ โรงไฟฟ้าเดิมที่ตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ) ด้วย ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน สำหรับโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื้อเพลิง/เทคโนโลยีส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า เดิม (บาท/kWh ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า พิเศษ(บาท/kWh ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า รวม (บาท/kWh) ชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ0.301.01.30 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 kW)0.401.01.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 kW)0.801.01.80 ขยะ2.501.03.50 พลังงานลม3.501.505.00 พลังงานแสงอาทิตย์8.001.509.50 หมายเหตุ : กฟผ. ออกประกาศ 23 ก.ค. 2550 และ กฟภ. ออกประกาศ 13 ก.ค. 2550 มีโครงการที่ได้รับส่วนเพิ่มพิเศษ 1 ราย คือ บจก. กัลฟ์ ยะลากรีน ที่ตั้ง อ. เมือง จ. ยะลา ปริมาณพลังไฟฟ้า เสนอขาย 20.20 MW ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน. Page 2 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบของการไฟฟ้าเกินกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google