งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

2 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

4 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

5 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์

6 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักอนามัย

7 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการศึกษา

8 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการโยธา

9 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการระบายน้ำ

10 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการคลัง

11 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักเทศกิจ

12 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการจราจรและขนส่ง

13 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักผังเมือง

14 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

16 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

17 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักสิ่งแวดล้อม

18 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

19 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักพัฒนาสังคม

20 แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักงานเขต

21

22

23 แผนภูมิแสดงอัตราการสูญเสีย ( เกษียณอายุราชการ ) ปี 2554 - 2555

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงช่วงอายุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google