งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกนักเรียนทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกนักเรียนทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกนักเรียนทุน

2 การคัดเลือกนักเรียนทุน
สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานราชการ เมื่อนักเรียนทุนได้สำเร็จการศึกษาสำนักงาน ก.พ. จึงได้ดำเนินการส่งตัวนักเรียนทุนดังกล่าวไปยังหน่วยงานราชการเพื่อให้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร / ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536

3 กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือ ก.พ. ที่ นร / ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม ว่าด้วยเรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข้อ กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้ทุนรัฐบาล หรือทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ว่าด้วยเรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ

4 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือถึงกรมฯ ให้นักเรียนทุนรัฐบาลมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง พร้อมทั้งตรวจอัตราเงินเดือน

5 แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ6 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ผู้นวยการสำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

6 4. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
5. จัดทำประกาศผลการคัดเลือก

7 6. ดำเนินการเบิกเงินรางวัลกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534

8 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
1. รับเรื่อง 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง และตรวจอัตราเงินเดือน

9 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
4. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10 5. จัดทำประกาศผลการคัดเลือก
6. เบิกเงินรางวัลคณะกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกนักเรียนทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google