งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ กับการวางแผนกำลังคน N EW H UMAN R ESOURCE M ANAGEMENT AND W ORKFORCE P LANNING ดร. ปธาน สุวรรณมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ กับการวางแผนกำลังคน N EW H UMAN R ESOURCE M ANAGEMENT AND W ORKFORCE P LANNING ดร. ปธาน สุวรรณมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ กับการวางแผนกำลังคน N EW H UMAN R ESOURCE M ANAGEMENT AND W ORKFORCE P LANNING ดร. ปธาน สุวรรณมงคล

2 ประเด็นนำเสนอ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร คน มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหม่ กทม. กับอนาคตการบริหารคน กทม.

3 PA HRMHCM PA = Personnel Administration การบริหารงานบุคคล HRM = Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HCM = Human Capital Management การบริหารทุนมนุษย์

4 PA - HRM PA คนเป็น input หนึ่ง เป็นค่าใช้จ่าย (cost) ดูตั้งแต่แรกเข้า จนออกไป เป็นวรจรการ บริหารคน สรรหาตาม ความต้องการที่ มี ไม่ให้ ความสำคัญ ด้านจิตใจ HRM คนเป็นทรัพยากร สำคัญในองค์การ ดูแลตั้งแต่ก่อน เข้า หลังเข้า และ พ้นจากไป มีการวางแผนสรร หา / คัดเลือก พัฒนา “ คน ” ให้ มีความรู้ ทักษะ มี วัฒนธรรมการ ทำงานที่ เหมาะสม

5 มิติการบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม่ (N EW HRM) 1. มีความเป็นมืออาชีพ (professional) 2. มีระบบการสรรหาที่เปิดกว้าง เปิด ให้แข่งขันทั้งภายในและภายนอก (contestability) 3. มีการสมรรถนะส่วนบุคคลที่ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเน้นการ รับผิดชอบต่อผลงาน (accountability for results) 4. เชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ของงานเข้า กับความก้าวหน้า และรางวัลตอบ แทน (results – progress – compensation)

6

7

8 www.bized.co.uk/educators

9 HCM = H UMAN C APITAL MANAGEMENT คนเป็นทุนทรัพย์ที่มีค่า เป็นทุนทรัพย์ที่เห็นได้ สัมผัสได้ มีชีวิตจิตใจ เป็นทุนทางปัญญา

10 HCM CYCLE

11 H UMAN CAPITAL STRATEGY

12

13

14 การวางแผนกำลังคน W ORKFORCE P LANNING การคาดการณ์อุปสงค์การวิเคราะห์อุปทาน GAP ทำอย่างไร เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ สำหรับอนาคต ที่มีอยู่เป็นอย่างไร เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แผนกำลังคน

15 กรุงเทพมหานคร อดีตปัจจุบันอนาคต PA HRM HRM & HCM

16 หน่วย HRM ต้องเป็น องค์กรที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัวเองอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง ใจกว้าง รับฟังผู้อื่น องค์การสร้างสรรค์ ( creative organization )

17 หน่วย HRM ต้อง ทำแผนกลยุทธ์ ปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นองค์กรเรียนรู้ บริหารงานด้วยผลงาน

18 บทบาทนัก HRM คิดเชิงบวก คิดเชิงระบบ คิดเชิงเปลี่ยนแปลง คิดช่วยผู้อื่น สอนงานคนอื่น ประสานคน

19


ดาวน์โหลด ppt การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ กับการวางแผนกำลังคน N EW H UMAN R ESOURCE M ANAGEMENT AND W ORKFORCE P LANNING ดร. ปธาน สุวรรณมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google