งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชดำริ 14 ข้อ เพื่อนักบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชดำริ 14 ข้อ เพื่อนักบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชดำริ 14 ข้อ เพื่อนักบริหาร
จากคอลัมน์ “อยู่ในหัวใจคน” สกุลไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2682 วันที่14 มีนาคม 2549

2 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้แสดงปาฐกถาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง “แนวทางพระราชดำริ สูตรบริหารจัดการภาครัฐ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แนวทางพระราชดำริทั้ง 14 ข้อนั้น ให้ประโยชน์อย่างยิ่งหากจะรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับชาติ หรือผู้บริหารระดับใดก็ตาม

3 เพราะความเป็นผู้นำ หรือผู้บริหารนั้น มิใช่แค่ “เก่ง” และ “ฉลาด” เท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรม และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย ทั้ง 14 ข้อนั้น เป็นที่กล่าวถึงกันทั่วไปในทุกวงการจนกระทั่งถึงวันนี้

4 1. การบริหาร ต้องเป็นการทำเพื่อความมั่นคงของชาติ ต้องไม่นำเอาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของญาติพี่น้องบริวารมาเกี่ยวข้อง 2. ต้องบริหารบ้านเมืองด้วยความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็ง ทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ ข้อนี้ท่านประธานองคมนตรีได้ขยายความด้วยว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง ผู้บริหารที่ดี ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วม เพราะทุกคนต่างมีความปรารถนาดีต่อหน่วยงานด้วยกันทุกคน

5 3. ต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งในการคิด ในการพูด การกระทำ
4. ต้องเป็นการบริหารที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความเที่ยงธรรม เที่ยงตรง 5. ต้องเป็นการบริหารที่มีเอกภาพ มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 6. ต้องบริหารด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่อง กล้าเผชิญต่ออุปสรรคและอดทนต่อความยากลำบาก

6 7. ต้องอยู่คนละฝ่ายกับความไม่ถูกต้อง ต้องหนักแน่นสงบนิ่งและสง่างาม
8. ต้องศึกษาหาความรู้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ รู้จักใช้คน รู้จักวางคนให้เหมาะสมกับงาน 9. ต้องมีความสำนึกในความรับผิดชอบ และเห็นความสำคัญของงาน 10. ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและฉลาด มีความถูกต้องเหมาะสม

7 11. ผู้บริหารต้องมีสติ ปัญญา ความสามารถ พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ได้กว้างไกล รอบคอบ
12. ต้องแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด การแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดพลาดอะไรไปไม่ใช่เรื่องน่าละอาย 13. ผู้บริหาร ต้องบริหารแบบปิดทองหลังพระปฏิมา ทรงหมายถึง ไม่โอ้อวดผลงาน ไม่หวังคำชมเชย 14. ต้องแสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

8 นี่เป็น 14 ข้อ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้บริหารทุกระดับ หากจะรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไปปฏิบัติ แน่นอนว่า นี่ก็จะเป็น “มูลค่ามหาศาล” ในการที่จะอยู่ในหัวใจ “คน”


ดาวน์โหลด ppt พระราชดำริ 14 ข้อ เพื่อนักบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google