งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากคอลัมน์ “ อยู่ในหัวใจคน ” สกุลไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2682 วันที่ 14 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากคอลัมน์ “ อยู่ในหัวใจคน ” สกุลไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2682 วันที่ 14 มีนาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากคอลัมน์ “ อยู่ในหัวใจคน ” สกุลไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2682 วันที่ 14 มีนาคม 2549

2 พล. อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน องคมนตรี ได้แสดงปาฐกถาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง “ แนวทาง พระราชดำริ สูตรบริหารจัดการภาครัฐ ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แนวทางพระราชดำริทั้ง 14 ข้อนั้น ให้ ประโยชน์อย่างยิ่งหากจะรับใส่เกล้าใส่ กระหม่อมไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับชาติ หรือ ผู้บริหารระดับใดก็ตาม

3 เพราะความเป็นผู้นำ หรือผู้บริหารนั้น มิใช่ แค่ “ เก่ง ” และ “ ฉลาด ” เท่านั้น แต่ต้องมี จริยธรรม และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย ทั้ง 14 ข้อนั้น เป็นที่กล่าวถึงกันทั่วไปใน ทุกวงการจนกระทั่งถึงวันนี้

4 1. การบริหาร ต้องเป็นการทำเพื่อความ มั่นคงของชาติ ต้องไม่นำเอาประโยชน์ ส่วนตัว ประโยชน์ของญาติพี่น้องบริวารมา เกี่ยวข้อง 2. ต้องบริหารบ้านเมืองด้วยความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็ง ทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ ข้อนี้ท่านประธานองคมนตรีได้ขยายความ ด้วยว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่ความ ขัดแย้ง ผู้บริหารที่ดี ต้องยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี ส่วนร่วม เพราะทุกคนต่างมีความปรารถนา ดีต่อหน่วยงานด้วยกันทุกคน

5 3. ต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งใน การคิด ในการพูด การกระทำ 4. ต้องเป็นการบริหารที่ถูกต้องตาม กฎหมาย มีความเที่ยงธรรม เที่ยงตรง 5. ต้องเป็นการบริหารที่มีเอกภาพ มีการ ประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 6. ต้องบริหารด้วยความเพียรอย่าง ต่อเนื่อง กล้าเผชิญต่ออุปสรรคและ อดทนต่อความยากลำบาก

6 7. ต้องอยู่คนละฝ่ายกับความไม่ถูกต้อง ต้อง หนักแน่นสงบนิ่งและสง่างาม 8. ต้องศึกษาหาความรู้ แสวงหาความรู้ เพิ่มเติมอยู่เสมอ รู้จักใช้คน รู้จักวางคนให้ เหมาะสมกับงาน 9. ต้องมีความสำนึกในความรับผิดชอบ และ เห็นความสำคัญของงาน 10. ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ ฉลาด มีความถูกต้องเหมาะสม

7 11. ผู้บริหารต้องมีสติ ปัญญา ความสามารถ พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ได้ กว้างไกล รอบคอบ 12. ต้องแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด การแก้ไข ในสิ่งที่ทำผิดพลาดอะไรไปไม่ใช่เรื่องน่า ละอาย 13. ผู้บริหาร ต้องบริหารแบบปิดทองหลัง พระปฏิมา ทรงหมายถึง ไม่โอ้อวดผลงาน ไม่หวังคำชมเชย 14. ต้องแสดงตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา

8 นี่เป็น 14 ข้อ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับ ผู้บริหารทุกระดับ หากจะรับใส่เกล้าใส่ กระหม่อมไปปฏิบัติ แน่นอนว่า นี่ก็จะเป็น “ มูลค่ามหาศาล ” ในการที่จะอยู่ในหัวใจ “ คน ”


ดาวน์โหลด ppt จากคอลัมน์ “ อยู่ในหัวใจคน ” สกุลไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2682 วันที่ 14 มีนาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google