งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55. การดำเนินการด้านวัตถุเสพ ติด 1. ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยา และสารตั้งต้น 2. การดำเนินการ e-Logistic 3. การประสานเครือข่ายการติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55. การดำเนินการด้านวัตถุเสพ ติด 1. ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยา และสารตั้งต้น 2. การดำเนินการ e-Logistic 3. การประสานเครือข่ายการติดตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55

2 การดำเนินการด้านวัตถุเสพ ติด 1. ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยา และสารตั้งต้น 2. การดำเนินการ e-Logistic 3. การประสานเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง เกี่ยวกับวัตถุเสพ ติดและสารตั้งต้นเพื่อพัฒนาระบบการ ควบคุม

3 ตัวชี้วัดเป้าหมาย56ผลงาน55 1. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติด ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย97 99.2 8 2. ร้อยละของรายงานการกระจายวัตถุเสพ ติดได้รับการตรวจสอบ95 97.7 4 3. ร้อยละของการรายงานข้อมูลผลการ ดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุเสพติด100 87.1 6

4 97  เป้าหมายร้อยละ 97  สถานที่ครอบครอง / ขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 และ จำหน่าย / ครอบครองยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 2,3 ตามกฎหมายกำหนด ( สถานพยาบาลรัฐและเอกชน / ร้านขาย ยา รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายสารระเหย )  รายงานผ่านระบบ e-Inspection ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

5  รายงานผ่าน e-Inspection โดยเข้า ระบบผ่านทาง website กองควบคุมวัตถุเสพติด http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/

6  กรอก username – Password ของ แต่ละจังหวัด ( แจกในที่ประชุมอยู่ในซองเอกสารสี น้ำตาล )

7  เลือกรายงานผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารตั้ง ต้น

8  เลือกเดือนที่ต้องการรายงาน

9  กรอกผลการดำเนินการของเดือนนั้น ๆ โดยหากมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตาม กฎหมายกรุณากรอกรายละเอียดลงใน ช่องการดำเนินการอื่น ๆ และเลือก มาตราที่ผู้รับอนุญาตกระทำผิดด้วย

10

11 95  เป้าหมายร้อยละ 95  ตรวจสอบรายงานที่ผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ครอบครองหรือใช้ ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาท รายงานต่อ อย. โดยทาง อย. ได้ส่งรายงานให้ สสจ. ทาง e-mail ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ( ล่าไป ประมาณ 3-4 เดือน )  รายงานผ่านระบบ e-Inspection ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

12  รายงานผ่าน e-Inspection โดยเข้า ระบบผ่านทาง website กองควบคุมวัตถุเสพติด http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/

13  เลือกรายงานผลการตรวจสอบรายงาน การกระจายฯ

14  เลือกปี และเดือนที่ต้องการรายงาน

15  กรอกผลการดำเนินการของเดือนนั้น ๆ โดยหากมี การดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายกรุณากรอก รายละเอียดลงในช่องรายละเอียด

16  เป้าหมายร้อยละ 100  รายงานผลการตรวจสอบ  สถานพยาบาลรัฐและเอกชน  ร้านขายยา  ร้านค้า  รายงานการกระจายวัตถุเสพติด  1 เดือน ต้องรายงานทั้ง 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รายงานผลการ ควบคุม ตัว ยาและสารตั้งต้น ส่วนที่ 2 รายงานผลการ ตรวจสอบ รายงานการ กระจาย

17  ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ของ สถานพยาบาลเอกชน  ใบอนุญาตจำหน่าย / ครอบครองยาเสพติด ให้โทษในประเภท 2 ภาครัฐ เหตุผลที่เริ่มจากใบอนุญาตทั้งสองประเภทนี้ ก่อน เนื่องจาก สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้อรอให้มี ใบอนุญาตยาก่อนในระบบ ใบอนุญาตมีจำนวนไม่มาก ทำให้การ นำเข้าข้อมูลสามารถทำได้ไม่ยาก ประโยชน์ที่จะได้รับ อย. จะนำข้อมูลมาจัดทำ “ ระบบสืบค้นผ่าน เว็บไซต์ ” เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ ตรวจสอบข้อมูลก่อนการขายไปยัง สถานพยาบาล เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้น ก่อนเกิดการรั่วไหล

18  การพัฒนารายงายข้อมูลการกระจาย ผ่านระบบออนไลน์  ปี 55 เริ่มรายงาน Pseudoephedrine สูตรเดี่ยว  ปี 56 ขยายไปยังตัวยาอื่น ๆ ให้ ครอบคลุม  กรณี Pseudoephedrine ( เดี่ยว / ผสม ) จังหวัดสามารถดูรายงานการกระจายได้ realtime ผ่าน FDA reporter  กรณีตัวยาอื่น ๆ (Diazepam / Lorazepam / Alprazolam / ยาสูตรผสม Codeine จังหวัดสามารถดูรายงานการกระจายได้ realtime ผ่าน e-Logistic ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนมกราคม 56

19  วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การเฝ้าระวังฯ  เพื่อสร้างมาตรฐานในการเฝ้าระวังฯ ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค  สร้างเครือข่ายนำร่อง 4 ภาค  ครั้งที่ 1 จังหวัดภาคเหนือ  ครั้งที่ 2 จังหวัดภาคใต้  ครั้งที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน  ครั้งที่ 4 จังหวัดภาคกลาง

20


ดาวน์โหลด ppt กองควบคุมวัตถุเสพติด 13 พฤศจิกายน 55. การดำเนินการด้านวัตถุเสพ ติด 1. ตัวชี้วัดภารกิจการควบคุมตัวยา และสารตั้งต้น 2. การดำเนินการ e-Logistic 3. การประสานเครือข่ายการติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google