งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการก่อนการนำเข้า กรณีใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ระบุว่า ผู้นำเข้า (Importer) เป็น FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการก่อนการนำเข้า กรณีใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ระบุว่า ผู้นำเข้า (Importer) เป็น FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการก่อนการนำเข้า กรณีใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ระบุว่า ผู้นำเข้า (Importer) เป็น FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2  บริษัทเอกชนนำเข้า Anthranillic acid /ยส.4 เพื่อส่งมอบให้ อย. (กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) หนังสือรับรองการนำเข้า ยาเสพติดให้โทษในประเภท4 ผู้นำเข้าที่ระบุในใบอนุญาต คือ อย. Food And Drug Administration (The import agent:…….. Ltd.,…)  หน่วยงานภาครัฐที่แจ้งความจำนงขอให้ อย. นำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ อย นำเข้า วัตถุออกฤทธิ์ให้เพื่อ ใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิจัย อย. จะออกใบอนุญาตเฉพาะ คราวเพื่อนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1,2 (ฉจ2) ผู้นำเข้า ที่ระบุในใบอนุญาต คือ อย. Food And Drug Administration (For mahidol University/Department of medical Science )

3 ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ของสารที่จะนำเข้า โดย ดำเนินการทุกครั้งหลังได้รับใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/nctTariff/index.asp http://wwwapp1.fda.moph.go.th/nctTariff/index.asp ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งฯที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่/ประเทศผู้ผลิต ของสารที่จะนำเข้า เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีเอกชนนำเข้า ยส4 เพื่อส่งมอบให้ อย ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent นำ แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลรายละเอียดการ นำเข้า ตามที่สำนักด่านฯ อย. กำหนดมายื่น ที่ ชั้น5 กองควบคุมวัตถุเสพติดเพื่อให้ อย. เป็นผู้ Upload excel ยื่น LPI อย. จะติดต่อให้ มารับ LPI และหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพิธีศุลกากร เพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าต่อไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent ยื่นเอกสารขอให้ อย ออก หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พิธีศุลกากร ที่ ชั้น 5 อย หรือ ชั้น3 อย แล้วแต่กรณี

4 ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้งฯที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่/ประเทศผู้ผลิต และพิกัดฯ ของสารที่จะนำเข้า เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว การยืนยันพิกัดรหัสสถิติ กรณีหน่วยงานภาครัฐ ให้ อย นำเข้า ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent (1)นำแผ่น CD ที่บรรจุข้อมูล รายละเอียดการนำเข้า ตามที่สำนักด่านฯ อย. กำหนด (2) แบบแจ้งรายละเอียด ( ใบปะหน้า ) ที่มีรายละเอียดได้แก่ ด่านนำเข้า เลขที่ invoice และขอให้แจ้งพิกัดรหัสสถิติ ของสารที่จะนำเข้า (3) ใบ Invoice+Packing List มายื่นที่ ชั้น5 กองควบคุมวัตถุเสพติดเพื่อให้ อย. เป็นผู้ Upload excel ยื่น LPI อย. จะติดต่อให้ มารับ LPI และหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพิธีศุลกากร เพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าต่อไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก Import agent ยื่นเอกสารขอให้ อย ออก หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พิธีศุลกากร ที่ ชั้น 5 อย หรือ ชั้น3 อย แล้วแต่กรณี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการก่อนการนำเข้า กรณีใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ระบุว่า ผู้นำเข้า (Importer) เป็น FDA สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google