งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการพาหะนำโรค ในสถานการณ์ปัจจุบัน นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการพาหะนำโรค ในสถานการณ์ปัจจุบัน นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการพาหะนำโรค ในสถานการณ์ปัจจุบัน นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

2 โรคติดต่อที่นำโดยยุงที่สำคัญ ในประเทศไทย ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ไข้ปวดข้อยุงลาย

3 จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดย ยุงในประเทศไทย ปี ไข้ เลือด ออก ไข้ มาลาเ รีย โรค เท้าช้า ง ไข้ สมอง อักเส บ ไข้ ปวด ข้อ ยุงลา ย 2551 89,6 26 28,9 02 19164 2,49 4 2550 65,5 81 30,8 89 19743 - 2549 46,8 29 28,6 92 21849 - 2548 45,8 93 28,1 31 25478 - 2547 39,1 35 23,6 56 27139 - 254663,6 57 19,9 10 35437-

4 โรคจำนวน ผู้ป่วย ปี 51 จำนวน ผู้ เสียชีวิต ปี 51 จำนวน ป่วย ปี 52 มาลาเรีย 28,9023615,499 (2 0 ก. ย.52) ไข้เลือดออ ก 89,62610236,359 (1 2 ก. ย.52) ไข้ปวดข้อ ยุงลาย 2,494040,700 (15 ก. ย. 52) โรค เท้าช้าง 1910141 ( ก. ค. 52) ไข้สมอง อักเสบ 640156 (12 ก. ย.52) จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดย ยุงในประเทศไทย

5 โรคติดต่อนำโดย แมลง เชื้อ พาหะ คน สภาพแวดล้อม

6 Pupae Adult Egg Egg Larvae Larvae Adult control – IRS – ITBN – Space spraying Personal Protection – – Bednets – Screens – Clothes – Repellents Aquatic stage control – Reduced breeding place – Trap – Larvicide – Predator & parasite หลักการควบคุมยุง พาหะนำโรค

7 แนวทางการควบคุมและ จัดการ โรคไข้เลือดออกและไข้ ปวดข้อยุงลาย การลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะ นำโรค การค้นหาผู้ป่วยและให้การ รักษาอย่างรวดเร็ว การป้องกันผู้ป่วยไม่ให้แพร่โรค การกำจัดยุงที่มีเชื้อให้หมด อย่างรวดเร็ว การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

8 Integrated Vector Control การควบคุมพาหะนำโรค แบบผสมผสาน คือการนำมาตรการ ควบคุมพาหะนำโรคทุก ชนิดที่เหมาะสม ปลอดภัย และเข้ากันได้ มา ผสมผสานใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อลด พาหะนำโรค WHO 1983

9 Integrated Vector Management(IVM) การจัดการพาหะนำโรค แบบผสมผสาน คือกระบวนการตัดสินใจ อย่างมีเหตุผลเพื่อให้มีการ ใช้ทรัพยากรอย่าง เหมาะสมในการควบคุม พาหะนำโรค เพื่อลดหรือ หยุดยั้งการแพร่เชื้อโรค The latest definition of IVM proposed by WHO in 2007

10 Integrated Vector Management :  การเลือกวิธีควบคุมแมลง บนพื้น ฐานความรู้ทางด้านชีววิทยาของพาหะ นำโรค การแพร่โรคและอัตราป่วย  การควบคุมมักใช้หลายวิธีการ ที่ ดำเนินการร่วมกันได้  ดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สาธารณสุข หน่วยงานวิจัย องค์กร สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ส่วน ได้ส่วนเสีย  ดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ  ใช้สารกำจัดแมลงอย่างสมเหตุสมผล  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

11

12 แนวทางการเลือกใช้สาร กำจัดแมลง เพื่อจัดการพาหะนำโรค ผ่านการประเมินผลจากองค์การ อนามัยโลกและกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา รูปแบบเหมาะสมในการนำมาใช้ มีการศึกษาประสิทธิภาพในสนามของ ประเทศไทย พาหะนำโรคยังไม่ต้านทานต่อ สารเคมีในระดับสูง

13 การกำหนดคุณลักษณะ สารเคมี คุณสมบัติ : ทางเคมี ทาง กายภาพ สารปนเปื้อน : น้ำ สิ่ง แปลกปลอม การเสนอราคา – สำเนาหนังสือการได้รับการขึ้น ทะเบียน – สำเนาฉลาก – ผลการทดสอบประสิทธิภาพ – ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติ – การรับรองเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ / ผู้แทน การบรรจุ & หีบห่อ : ภาชนะ ฉลาก การส่งมอบ : Lot/Batch การตรวจรับ : วิเคราะห์ คุณสมบัติ

14 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการพาหะนำโรค ในสถานการณ์ปัจจุบัน นายบุญเสริม อ่ว มอ่อง สำนักโรคติดต่อนำ โดยแมลง กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google