งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติ Statistics โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติ Statistics โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติ Statistics โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ

3 สถิติ (Statistics) หัวข้อการบรรยาย ความหมาย ประเภทของสถิติ นิยามศัพท์ หลักการสุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล ระดับ การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ( การวัด แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของ ข้อมูล ) ตัวอย่างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง สถิติ

4 ความหมายของ สถิติ 1. ตัวเลข 2. ศาสตร์ ( เก็บรวบรวมข้อมูล, จัดระเบียบ, นำเสนอข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล, แปลผลข้อมูล ) Statistics : The science of collection, organizing, presenting, analyzing and interpreting data to assist in making more effective decisions)

5 ประเภทของสถิติ สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิง อนุมาน (Inferential Statistics)

6 นิยามศัพท์และ สัญลักษณ์ นิยามศัพท์และ สัญลักษณ์ ประชากร (Population ), N ค่าพารามิเต อร์ (Parameter ), ตัวอย่าง (Sample), n ค่าสถิติ (Statistic), S.D.

7 หลักการสุ่มตัวอย่าง แบบสุ่ม (Random Methods) แบบสุ่ม (Random Methods) – แบบง่าย (Simple Random Method) – แบบเป็นระบบ (Systematic Random Method) – แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Method) – แบบกลุ่ม (Cluster Random Method)

8 หมู่บ้านดาวทอง 14 หลัง ต้องการตัวอย่าง 5 หลัง ตัวอย่างการสุ่มแบบ Systematic Random Method

9 45 12 13 12 78 6 10 3 9 14 11 1. นำบ้านมาเข้าแถวโดยใส่ ตัวเลขแบบสุ่ม

10 2. หาระยะห่าง โดยใช้จำนวนบ้าน ทั้งหมด หารด้วยจำนวนบ้านที่ต้องการ = 14 / 5 = 2.8 ปัดเป็น 3 3. นำบ้านหมายเลข 1 ถึง 3 มาจับ ฉลาก เพื่อเลือกบ้านหลังแรก สมมติได้ เบอร์ 2 นั่น คือ บ้านหลังที่ 1 คือ บ้านเลขที่ 2 บ้านหลังที่ 2 คือ บ้านเลขที่ 5 (2+3 = 5) บ้านหลังที่ 3 คือ บ้านเลขที่ 8 (5+3 = 8) บ้านหลังที่ 4 คือ บ้านเลขที่ 11 (8+3 = 11) บ้านหลังที่ 5 คือ บ้านเลขที่ 14 (11+3 = 14)

11 45 12 13 12 78 6 10 3 9 14 11 บ้านที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง โดย วิธีการสุ่มแบบ Systematic Random Method

12 การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Method) N1 N2 N3 n1n3n2 N

13 การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Method) N1 N2N3 N1 N3 จับฉลาก มีตัวแบ่ง เช่น จังหวัด โรงเรียน

14 หลักการสุ่มตัวอย่าง ( ต่อ ) แบบไม่สุ่ม (Nonrandom Methods) แบบไม่สุ่ม (Nonrandom Methods) – การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Nonrandom Method) – การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Nonrandom Method) – การสุ่มแบบโควต้า (Quota Nonrandom Method) - การสุ่มแบบสมัครใจ (Volunteer nonrandom Method)

15 หลักการสุ่มตัวอย่าง ( ต่อ ) วิธีผสม (Mixed Sampling Method) วิธีผสม (Mixed Sampling Method) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบผสม ทั้งวิธีสุ่ม และวิธีไม่สุ่ม โดย คำนึงถึงข้อดี ของแต่ละวิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทน ของประชากร มากที่สุด ในขณะ ที่ใช้ทรัพยากรคน งบประมาณ และเวลาน้อยที่สุด

16 จำนวนประชากรและจำนวนตัวอย่างตาม วิธีของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan

17 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล 1. ปฐมภูมิ (Primary Data) 2. ทุติยภูมิ (Secondary Data)

18 ประเภทของข้อมูล และ ระดับของการวัด (Type of Data & Levels of Measurement) 1. ข้อมูลเชิง คุณภาพ (Qualitative Data) 2. ข้อมูลเชิง ปริมาณ (Quantitati ve Data) Nominal Ordinal Interval Ratio

19 Levels of Measurement Nominal เช่น เพศ เหล่า สังกัด อาชีพ Ordinal เช่น ระดับ ความคิดเห็น ระดับ เกรด ชั้นยศ Scale เช่น คะแนน อุณหภูมิ ระยะทาง

20 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล Data Analysis

21 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1. การวัด แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง ของข้อมูล 2. การวัดการ กระจายของ ข้อมูล

22 Measures of Central Tendency ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ย เลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode)

23 Measures of Central Tendency การเลือกใช้ ความสัมพันธ์ระหว่าง Mean, median, Mode

24 Measures of Variability or Dispersion ค่าพิสัย (Range) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน (Variance) สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation)

25 การคำนวณหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS

26 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เช่น เพศ ระดับชั้นยศ สังกัด เหล่า สถานภาพ คณะ สาขา อาชีพ สถิติที่ ใช้นำเสนอภาคพรรณนา คือ ค่าร้อยละ กรณีใช้โปรแกรม SPSS ใช้คำสั่ง Frequencies Analyze >> Descriptive statistics >> Frequencies

27 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เช่น คะแนนสอบ น้ำหนัก ปริมาณ อายุราชการ ระดับ ความคิดเห็น จำนวนปริมาณ ปริมาตร ฯลฯ สถิติที่ใช้ นำเสนอ สามารถใช้สถิติได้ ทุกตัว เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน กรณีใช้โปรแกรม SPSS ใช้คำสั่ง Descriptive หรือ ถ้านำเสนอค่าร้อยละ ใช้ คำสั่ง Frequencies ก็ได้

28 คำสั่ง SPSS กับการ วิเคราะห์ภาคพรรณนา Analyze >> Descriptive statistics >> Frequencies เลือก ตัวแปร >>> กดปุ่ม Statistics และเลือกตัวสถิติ ต่างๆ ที่ต้องการ หรือ Analyze >> Descriptive statistics >> Descriptives เลือก ตัวแปร >>> กดปุ่ม Options และเลือกตัวสถิติ ต่างๆ ที่ต้องการ

29 ตัวอย่างการใช้ โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อ คำนวณหาค่า ร้อย ละ ค่าเฉลี่ย และ ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ อื่นๆ

30

31 หลักการตั้งชื่อตัวแปร 1. ไม่เกิน 8 ตัวอักษร 2. ห้ามมีตัวเลขนำ 3. ห้ามเว้นวรรค

32

33

34

35 กรณีหาค่าร้อยละ Analyze -----> Descriptive Statistics -----> Frequencies

36

37

38 กรณีหาค่าเฉลี่ย Analyze -----> Descriptive Statistics -----> Descriptives...

39

40

41 Question ????...


ดาวน์โหลด ppt สถิติ Statistics โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google