งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติในการวัดและ ประเมินผล โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติในการวัดและ ประเมินผล โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติในการวัดและ ประเมินผล โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ

3 ลืมหายใจ ไหนจะมีชีวิตรอด ลืมถ่ายทอดความรู้ เป็นครูหรือ ลืมการสอนแผนใหม่ ไร้ฝีมือ ลืมใช้สื่อซื้อมา น่าเจ็บใจ

4 สถิติ (Statistics) หัวข้อการบรรยาย (6 ช. ม.) ความหมาย ประเภทของสถิติ คำจำกัด ความ แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล มาตราการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ( การวัด แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และมาตร วัดตำแหน่ง ) คะแนน Z คะแนน T และการให้ระดับ ตัวอักษร

5 ความหมายของ สถิติ 1. ตัวเลข 2. ศาสตร์ ( เก็บรวบรวมข้อมูล, จัดระเบียบ, นำเสนอข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล, แปลผลข้อมูล ) Statistics : The science of collection, organizing, presenting, analyzing and interpreting data to assist in making more effective decisions)

6 ประเภทของสถิติ สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิง อนุมาน (Inferential Statistics)

7 นิยามศัพท์และ สัญลักษณ์ นิยามศัพท์และ สัญลักษณ์ ประชากร (Population ), N ค่าพารามิเต อร์ (Parameter ), ตัวอย่าง (Sample), n ค่าสถิติ (Statistic), S.D.

8 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล 1. ปฐมภูมิ (Primary Data) 2. ทุติยภูมิ (Secondary Data)

9 ประเภทของข้อมูล และ ระดับของการวัด (Type of Data & Levels of Measurement) 1. ข้อมูลเชิง คุณภาพ (Qualitative Data) 2. ข้อมูลเชิง ปริมาณ (Quantitati ve Data) Nomi nal Ordin al Interval Ratio

10 Levels of Measurement Nominal เช่น เพศ เหล่า สังกัด อาชีพ Ordinal เช่น ระดับความ คิดเห็น ระดับเกรด ชั้นยศ Interval เช่น คะแนน อุณหภูมิ Ratio เช่น ระยะทาง รายได้ อายุ ส่วนสูง

11 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล Data Analysis

12 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1. การวัด แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง ของข้อมูล 2. การวัดการ กระจายของ ข้อมูล 3. มาตรวัด ตำแหน่ง

13 Measures of Central Tendency ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ย เลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode)

14 การ เลือกใช้ ความสัมพันธ์ระหว่าง Mean, Median, Mode Measures of Central Tendency

15 Measures of Variability or Dispersion ค่าพิสัย (Range) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน (Variance) สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation)

16 มาตรวัดตำแหน่ง Quartile ( ควอ ไทล์ ) Decile ( เดไซล์ ) Percentile ( เปอร์เซ็นต์ไทล์ )

17 การหาเปอร์เซ็นต์ไทล์

18 การแจกแจงแบบปกติ Normal Distribution การแจกแจงปกติ การแจกแจงแบบปกติ มาตรฐาน การหาพื้นที่ หรือ ความ น่าจะเป็นภาย ใต้โค้ง Z

19 ลักษณะของเส้นโค้งปกติ  = 3.14159 e = 2.71828

20 P(a { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2173262/slides/slide_20.jpg", "name": "P(a

21 การแจกแจงปกติมาตรฐาน

22 การหาพื้นที่ภายใต้โค้ง Z ตัวอย่างการเปิดตารางหาพื้นที่ของตัวแปร Z จงหาพื้นที่ทางซ้ายของ Z = 1.12 หรือ เขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ P(Z < 1.12)

23

24 คะแนนแปลงรูป และการกำหนด ระดับตัวอักษร 1. เปรียบเทียบคะแนนกับ มาตรฐานหรือพิจารณาตาม ความยากง่ายของข้อสอบ 2. เปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคน ในกลุ่ม 2.1 Z – score 2.2 Linear T-score 2.3 Normalized T-score

25 เปรียบเทียบคะแนนกับมาตรฐาน หรือพิจารณาตาม ความยากง่ายของข้อสอบ เป็นการเปรียบเทียบคะแนนของผู้เข้า สอบคนหนึ่ง กับข้อสอบ 100 ข้อ นิยมใช้ ในการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในชั้นเรียน

26 การให้ระดับตัวอักษร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ ผู้สอน หรือเป็นไปตามข้อตกลงของ สถาบัน เช่น 80 – 100 เกรด A 70 – 79 เกรด B 60 – 69 เกรด C 50 – 59 เกรด D

27

28 เปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม Z- scor e

29 ตัวอย่าง นทน. ครูทหารรุ่น 40 สอบได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 นทน. อนุรักษ์ฯ เป็นนักเรียนคนหนึ่ง ในชั้น สอบได้เกรดเฉลี่ย 3.10 ถามว่า นทน. อนุรักษ์ เรียน เป็นอย่างไร

30

31 นทน. อนุรักษ์ สอบวิชาสถิติได้ 60 คะแนน สอบวิชา ภาษาอังกฤษได้ 70 คะแนน จะสรุปว่าเรียนวิชา ใด ดีกว่ากัน วิชา   N วิชาสถิติ วิชา ภาษาอังกฤษ 50 80 4545 50 45

32 T – score 1. Linear T – score ใช้สำหรับ ข้อมูลที่มีการแจกแจง แบบโค้งปกติ หรือใกล้เคียง สูตร T = 10Z + 50 มีค่าเฉลี่ย = 50 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 10 ตัวอย่าง นทน. ครูทหารรุ่น 40 สอบได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 นทน. อนุรักษ์ฯ เป็น นักเรียนคนหนึ่ง ในชั้น สอบได้เกรดเฉลี่ย 3.10 จงหา Linear T-score

33 จากตัวอย่างเดิมหาค่า Z = 0.10

34 การกำหนดระดับตัวอักษร ระดับ F คือ ต่ำกว่า T30 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 2.27 ระดับ D คือ T30 – T39 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 13.59 ระดับ C คือ T40 – T59 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 68.26 ระดับ B คือ T60 – T69 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 13.59 ระดับ A คือ ตั้งแต่ T70 ขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 2.27

35 2. Normalized T – score ใช้ สำหรับข้อมูลที่ไม่เป็นโค้งปกติ

36

37 การกำหนดระดับคะแนนจากคะแนนที ปกติ (Normalized T-score) เมื่อหาคะแนนที T ปกติได้แล้ว ขั้นตอนในการให้ระดับตัวอักษรมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 หาพิสัยของคะแนน T ขั้นตอนที่ 2 ใช้ดุลยพินิจ ว่าจะให้ระดับ ตัวอักษรกี่ระดับ ขั้นตอนที่ 3 หาช่วง โดยนำขั้นตอนที่ 1 ตั้ง หารด้วยขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 ให้ระดับเกรด ตามช่วง คะแนน T

38 ตัวอย่างที่ การทดสอบครั้งหนึ่ง เมื่อทำ การแปลงคะแนนดิบ (X) เป็นคะแนน T ปกติ (Normalized T-sore) แล้ว ปรากฏว่าได้คะแนน T ต่ำสุด 20 และ สูงสุด 80 ถ้าต้องการให้ระดับตัวอักษร 3 ระดับ คือ A B และ C ถ้าต้องการให้ระดับตัวอักษร 4 ระดับ คือ A B C และ D

39 ดังนั้นการแบ่งระดับตัวอักษรตาม กลุ่มคะแนน เป็นดังนี้ ระดับ C คือ T20 – T39 ระดับ B คือ T40 – T59 ระดับ A คือ T60 – T80

40 ดังนั้นการแบ่งระดับตัวอักษรตามกลุ่มคะแนน เป็นดังนี้ ระดับ D คือ T20 – T34 ระดับ C คือ T35 – T49 ระดับ B คือ T50 – T64 ระดับ A คือ T65 – T80

41 Question ????...


ดาวน์โหลด ppt สถิติในการวัดและ ประเมินผล โดย น. ท. อนุรักษ์ โชติดิลก ตำแหน่ง รอง ศาสตราจารย์ กอง การศึกษา โรงเรียนนาย เรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทหารอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google