งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 6 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 6 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 6 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (11 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550

2 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวด3 11คำถาม

3 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 1การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต HOW 1การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต

4 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการกำหนดกลุ่มหรือจำแนกกลุ่ม ผลการจำแนกกลุ่ม 1.กลุ่มผู้รับบริการ กำหนดหรือจำแนกโดย.......................................... 1.กลุ่มผู้รับบริการ มี....กลุ่มได้แก่ 1)............................. 2).............................. 2.กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดหรือจำแนกโดย.......................................... 1.กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มี....กลุ่มได้แก่ 1)......................... 2).......................... วิธีการพิจารณา ผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต ผู้รับบริการที่คาดว่าจะมีในอนาคต

5 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 2.1การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง HOW 2.1การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง

6 PMQA Organization การตอบคำถาม กลุ่มวิธีการในการรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการและความคาดหวังหลักๆ (ให้ระบุเหตุผล ในการเลือกวิธีการ นั้นๆด้วย) ความถี่ (ในการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการ) ข้อมูลที่ได้รับ จากการรับฟังฯ กลุ่มผู้รับบริการ 1.…… 2.……. ………. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.…… 2.……. ………. ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังฯ การนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการใหม่ๆ

7 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 3การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย HOW 3การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เมาะสม ทันสมัย

8 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการรับฟัง และเรียนรู้ วิธีการทบทวน และปรับปรุง ความถี่ ในการทบทวน ผลการทบทวน และแผนปรับปรุง (ถ้ามี)

9 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 4การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น HOW 4การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

10 PMQA Organization การตอบคำถาม กลุ่มวิธีการสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มผู้รับบริการ 1…….. 2……. ………. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1…….. 2……. ……….

11 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ HOW 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ

12 PMQA Organization การตอบคำถาม วัตถุประสงค์ ในการติดต่อกับส่วน ราชการ วิธีการติดต่อของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางในการกำหนดวิธีปฏิบัติ ของบุคลากร การทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธี ปฏิบัติที่กำหนด ขอข้อมูล1.……. 2.……. ขอรับบริการ1.……. 2.……. ข้อร้องเรียน1.……. 2.……. อื่นๆ1.……. 2.…….

13 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 6การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง HOW 6การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง

14 PMQA Organization การตอบคำถาม อธิบายกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจนถึงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนนั้นโดยครอบคลุมขั้นตอนการประเมินและ การปรับปรุงด้วยโดยอาจใช้แผนผังประกอบ

15 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 7การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย HOW 7การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย

16 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการสร้างความสัมพันธ์และ วิธีการติดต่อ วิธีการทบทวนความถี่ในการทบทวนผลการทบทวน และแผนปรับปรุง (ถ้ามี)

17 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน HOW 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน

18 PMQA Organization การตอบคำถาม กลุ่มวิธีการวัด ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และวิธีการที่จะสร้างความมั่นใจว่าได้ข้อมูล ที่ได้รับจากการวัดสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง วิธีการนำผลการวัดไปปรับปรุง การดำเนินการของส่วน ราชการ ผลการปรับปรุงการดำเนินการ ของส่วนราชการ กลุ่มผู้รับบริการ 1.…… ………. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.…… ……….

19 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 9การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ HOW 9การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้

20 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการในการติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงที และนำไปใช้ในการดำเนินการ

21 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 10การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย HOW 10การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย

22 PMQA Organization การตอบคำถาม องค์กร ที่นำมาเปรียบเทียบ วิธีการหาข้อมูลวิธีการใช้ข้อมูลผลการเปรียบเทียบข้อมูล 1.…… 2.……. ………. 1.…… 2.……. ………. 1.…… 2.……. ………. 1.…… 2.……. ……….

23 PMQA Organization การตอบคำถาม HOW 11การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย HOW 11การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย

24 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการวัด ความพึงพอใจ วิธีการทบทวนความถี่ ในการทบทวน ผลการทบทวน และแผนปรับปรุง (ถ้ามี)

25 PMQA Organization Work Shop รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 3 : การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 3 : การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 6 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google