งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Code of Practice no.5 Food Incidents and Food Alerts Food Safety Authority of Ireland (FSAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Code of Practice no.5 Food Incidents and Food Alerts Food Safety Authority of Ireland (FSAI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Code of Practice no.5 Food Incidents and Food Alerts Food Safety Authority of Ireland (FSAI)

2 1. บทนำ เป้าหมาย กำหนดการจัดระบบความรับผิดชอบและการจัดการอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นและประเทศ จากผู้ที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานภาครัฐ, ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร และประเทศ สมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยผ่านระบบเตรียมพร้อมเร่งด่วน ของประเทศ ( The Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) จำแนกประเภทของอุบัติการณ์ด้านอาหารเพื่อการบริหารจัดการ จำแนกประเภทของอุบัติการณ์ด้านอาหารเพื่อการบริหารจัดการ อธิบายวิธีการบริหารจัดการใบแจ้งเตือนของ RASFF อธิบายวิธีการบริหารจัดการใบแจ้งเตือนของ RASFF กำหนดวิธีการสื่อสารอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ อาหาร, หน่วยงานภาครัฐ, FSAI กำหนดวิธีการสื่อสารอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ อาหาร, หน่วยงานภาครัฐ, FSAI กำหนดรายละเอียดและวิธีดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับอันตรายที่เกิดในอาหารระดับชาติ กำหนดรายละเอียดและวิธีดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับอันตรายที่เกิดในอาหารระดับชาติ กำหนดรายละเอียดระบบการสอบสวนข้อร้องเรียนที่เกิดจาก อาหารนำเข้ามาจากประเทศสมาชิกอื่นๆกำหนดรายละเอียดระบบการสอบสวนข้อร้องเรียนที่เกิดจาก อาหารนำเข้ามาจากประเทศสมาชิกอื่นๆ 2. วัตถุประสงค์

3 3. ขอบข่าย ใช้กับอุบัติการณ์ด้านอาหารและการแจ้งเตือนภัยเพื่อเตรียมพร้อมที่ เกี่ยวข้องกับอาหารเท่านั้นใช้กับอุบัติการณ์ด้านอาหารและการแจ้งเตือนภัยเพื่อเตรียมพร้อมที่ เกี่ยวข้องกับอาหารเท่านั้น ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ ไอร์แลนด์กับประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการระบบการติดต่อ ประสานงานหน่วยเดียว (Single Liaison)ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหารที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ ไอร์แลนด์กับประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการระบบการติดต่อ ประสานงานหน่วยเดียว (Single Liaison) ใช้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง, ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและ FSAIใช้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง, ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและ FSAI ใช้ร่วมกับเอกสารฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ร่วมกับเอกสารฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง

4 4. คำจำกัดความ สารหรือวัตถุทางชีวภาพ เคมีหรือกายภาพที่มีอยู่ในอาหาร หรือสภาพของอาหารที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อันตราย (Hazard): สารหรือวัตถุทางชีวภาพ เคมีหรือกายภาพที่มีอยู่ในอาหาร หรือสภาพของอาหารที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ และ ผลลัพธ์จากความรุนแรงของอันตรายในอาหารนั้น ความเสี่ยง (Risk): ความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ และ ผลลัพธ์จากความรุนแรงของอันตรายในอาหารนั้น เหตุการณ์แวดล้อมกับการบ่งชี้อันตรายซึ่งมีความเสี่ยง ต่อสุขภาพ รวมถึง อุบัติการณ์ (Incident): เหตุการณ์แวดล้อมกับการบ่งชี้อันตรายซึ่งมีความเสี่ยง ต่อสุขภาพ รวมถึง อุบัติการณ์ที่มีโอกาสเกิดอันตรายที่รุนแรงต่อประชาชนจากการบริโภค อุบัติการณ์ที่มีโอกาสเกิดอันตรายที่รุนแรงต่อประชาชนจากการบริโภค การระบุชี้ถึงอาหารที่มีการปนเปื้อนซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ การระบุชี้ถึงอาหารที่มีการปนเปื้อนซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ การระบุชี้ถึงโรคภัยร้ายแรงต่อมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารที่ปนเปื้อน การระบุชี้ถึงโรคภัยร้ายแรงต่อมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารที่ปนเปื้อน การระบุชี้ถึงการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะในธุรกิจอาหารในระดับที่จะ การระบุชี้ถึงการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะในธุรกิจอาหารในระดับที่จะ ก่อให้เกิดอันตรายทันทีต่อสุขภาพผู้บริโภค ก่อให้เกิดอันตรายทันทีต่อสุขภาพผู้บริโภค การระบุชี้ถึงการปฏิบัติที่ผิดปกติหรือผิดกฎหมายในธุรกิจอาหารหรือ การระบุชี้ถึงการปฏิบัติที่ผิดปกติหรือผิดกฎหมายในธุรกิจอาหารหรือ เครือข่ายการกระจายอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค เครือข่ายการกระจายอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค การปนเปื้อนทางเคมีหรือชีวภาพโดยความตั้งใจหรือเจตนาก่อการร้าย การปนเปื้อนทางเคมีหรือชีวภาพโดยความตั้งใจหรือเจตนาก่อการร้าย

5 ระบบการแจ้งเตือน โดยอิเลคโทรนิกส์แก่กรรมาธิการยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของอันตรายที่พบใน อาหารระหว่างประเทศสมาชิก Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF): ระบบการแจ้งเตือน โดยอิเลคโทรนิกส์แก่กรรมาธิการยุโรปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของอันตรายที่พบใน อาหารระหว่างประเทศสมาชิก การแจ้งเตือน (Notification) เพื่อเตรียมความพร้อม (Alert notification) สิ่งที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภค ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูล (Information notification) ข้อมูลที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพแต่ ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือการพัฒนา ด้านความปลอดภัยอาหาร คำจำกัดความ (ต่อ) เพื่อเป็นข่าวสาร (News notification) เป็นข้อมูลด้านการวิจัยค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยอาหาร

6 กระบวนการเชื่อมโยงของ องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): กระบวนการเชื่อมโยงของ องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ Risk Assessment - Hazard Identification - Hazard Characterization - Exposure assessment - Risk Characterization Risk Communication Risk Management - Revise/establish food standard standard - Evaluation - Legal action คำจำกัดความ (ต่อ)

7 หน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยด้านอาหารรวมถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาการทำงานใน นาม FSAI หน่วยงานภาครัฐ (Official Agency): หน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยด้านอาหารรวมถึงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาการทำงานใน นาม FSAI คำจำกัดความ (ต่อ) หน่วยงานภาครัฐของ FSAI ที่มี หน้าที่บ่งชี้อันตรายหรือเป็นผู้นำในการดำเนินการสืบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น หน่วยงานสืบสวน (Investigation Agency): หน่วยงานภาครัฐของ FSAI ที่มี หน้าที่บ่งชี้อันตรายหรือเป็นผู้นำในการดำเนินการสืบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น การดำเนินการใดๆ ในภาครัฐหรือเอกชนที่มี กิจกรรมเกี่ยวข้องกับขั้นตอนใดๆ ของการผลิต แปรรูป หรือการกระจายอาหาร โดย มุ่งหวังกำไรหรือไม่ก็ตาม ธุรกิจอาหาร (Food Business): การดำเนินการใดๆ ในภาครัฐหรือเอกชนที่มี กิจกรรมเกี่ยวข้องกับขั้นตอนใดๆ ของการผลิต แปรรูป หรือการกระจายอาหาร โดย มุ่งหวังกำไรหรือไม่ก็ตาม บุคคลธรรมดาหรือ บุคคลตามกฎหมายที่รับผิดชอบงานเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจอาหารในความดูแลเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนดด้านการประกันคุณภาพอาหารของบริษัทผู้ผลิตภายใต้มาตรฐาน ที่ควบคุม ผู้ประกอบกอบธุรกิจอาหาร (Food Business Operator): บุคคลธรรมดาหรือ บุคคลตามกฎหมายที่รับผิดชอบงานเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจอาหารในความดูแลเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนดด้านการประกันคุณภาพอาหารของบริษัทผู้ผลิตภายใต้มาตรฐาน ที่ควบคุม

8 กฎระเบียบ (Legislation) Food Safety Authority of Ireland Act, 1998 Food hygiene Regulation, 1950-89 Regulation (EC) no. 178/2002 Council Directive 89/397/EEC of 14 June 1989 on the official control of foodstuffs Regulation (EC) no.882/2004 etc. เอกสารแนะนำ (Guidance Documents) FSAI Guidance Note 10 Product Recall and Traceability Food Agency Co-operation Council Food Incident Management Plan Codex Alimentarius CAC/GL 19 Exchange of Information in Food Control Emergency Situations etc. 5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (http://www.fsai.ie/publications/index.asp)

9 ส่วนประกอบใน COP no.5 ส่วนที่ 1: การจัดการอุบัติการณ์ และการแจ้งเตือนเร่งด่วนภายในประเทศ ส่วนที่ 2: การจัดการด้านการประสานงานกับแต่ละประเทศ

10 ส่วนที่1: การจัดการอุบัติการณ์และการแจ้งเตือนเร่งด่วนภายในประเทศ 6. ความรับผิดชอบต่อการจัดการของอุบัติการณ์ หน่วยงานภาครัฐ - จุดติดต่อแรกในการแก้ปัญหาอุบัติการณ์ - เป็นผู้นำในการสอบสวนและบ่งชี้อันตราย - ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไขขั้นต้น - สื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ทบทวนกิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูล 6.1 บทบาทหน้าที่

11 ความรับผิดชอบต่อการจัดการของอุบัติการณ์ (ต่อ) ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร - ดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นต่อการปกป้องสุขภาพ - ทบสอบและรักษาระบบการเรียกคืนและการสอบกลับที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - จัดทำเอกสารกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็น - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการแจ้งข้อมูล - ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย FSAI - ให้การสนับสนุนด้านการใช้กฎหมาย - เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและให้ข้อมูล - เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ - แจ้งและปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย - ออกประกาศเตรียมความพร้อมและรับประกาศจาก RASFF

12 ความรับผิดชอบต่อการจัดการของอุบัติการณ์ (ต่อ) 6.2 การวางแผนและการประสานงาน การตัดสินปัญหา 1.ลักษณะของอันตราย (Hazard Characterization) 2.วิธีการกระจายอาหาร (Food Distribution) ลักษณะของอันตราย 1. สูง (High) - มีผลเสียต่อสุขภาพร้ายแรงและกะทันหัน - เช่น E.coli 0157 H7, สารเคมีมีพิษร้ายแรง 2. ปานกลาง (Medium) - มีผลเสียต่อสุขภาพไม่ค่อยรุนแรงหรือไม่มี การรับในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง - เช่น สารเคมีปนเปื้อน, PAHs 3. ต่ำ (Low) - กระทบต่อสุขภาพน้อย หรือไม่เคยพบ - การปนเปื้อนของวัสดุอื่นๆวิธีการกระจายอาหาร 1.ในวงจำกัด (Limited Distribution) -ภายในท้องถิ่นที่ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐหน่วย เดียว - เช่น ร้านจำหน่ายเบเกอรี่ ที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของกรรมการสารธารณสุขส่วนภูมิภาค เดียว 2. ในวงกว้าง (Wide Distribution) - มีการกระจายไปภายใต้การควบคุมของ หน่วยงานรัฐมากกว่า 1 หน่วยงาน หรือส่งออก ไปต่างรัฐ

13 การกระจายลักษณะอันตรายการจัดการ ในวงจำกัด ต่ำหน่วยงานสืบสวน ปานกลางหน่วยงานสืบสวน ร่วมกับ FSAI ตามความจำเป็น สูงหน่วยงานสืบสวน ร่วมกับ FSAI ในวงกว้าง ต่ำหน่วยงานสืบสวน ปานกลางหน่วยงานสืบสวน ร่วมกับ FSAI ตามความจำเป็น สูงหน่วยงานสืบสวน ร่วมกับ FSAI การดำเนินการ 1.หน่วยงานภาครัฐ: รับเรื่องและประสานหน่วยงานอื่นๆ 2.หน่วยงานสืบสวน: สืบสวนและประสานระดับท้องถิ่น 3.FSAI: รับทราบเรื่อง และช่วยสอบสวนในกรณีจำเป็น ความรับผิดชอบต่อการจัดการของอุบัติการณ์ (ต่อ)

14 7. การแจ้งเตือน (Notifications) ภายในเวลาทำงานโทรศัพท์ E-mail พร้อม แจ้งรายละเอียด ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด นอกเวลาทำงาน โทรศัพท์เบอร์ กรณีฉุกเฉิน E-mail พร้อม แจ้งรายละเอียด ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด FSAI แจ้งประสานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทราบและดำเนินการ

15 8. การปนเปื้อนในอาหารโดยเจตนาหรือมุ่งปองร้าย กำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ใน The Garda Siochana National Bureau of Criminal Investigation (NBCI) NBCI FSAI สืบสวนหาสาเหตุ และลงโทษตามกฎหมาย

16 9. การติดต่อสื่อสาร 9.1 ระบบ RASFF ระบบการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาหารและอาหารสัตว์ของ สหภาพยุโรป ระบบการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาหารและอาหารสัตว์ของ สหภาพยุโรป ผู้จัดการระบบคือ คณะกรรมาธิการยุโรป ผู้จัดการระบบคือ คณะกรรมาธิการยุโรป แจ้งเตือนประสานหน่วยงานประสานหน่วยเดียว (Single Liaison body) ของ แต่ละประเทศสมาชิก เช่น FSAI เป็นหน่วยประสานของประเทศไอร์แลนด์ แจ้งเตือนประสานหน่วยงานประสานหน่วยเดียว (Single Liaison body) ของ แต่ละประเทศสมาชิก เช่น FSAI เป็นหน่วยประสานของประเทศไอร์แลนด์ แจ้งข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการประเมินอุบัติการณ์นั้น โดยประสานข้อมูลกับผู้ประกอบ ธุรกิจอาหารเพื่อเพิ่มความชัดเจน แจ้งข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการประเมินอุบัติการณ์นั้น โดยประสานข้อมูลกับผู้ประกอบ ธุรกิจอาหารเพื่อเพิ่มความชัดเจน การแจ้งเตือนการปฏิเสธอาหาร (Rejection) ณ ด่านตรวจสอบ การแจ้งเตือนการปฏิเสธอาหาร (Rejection) ณ ด่านตรวจสอบ

17 การติดต่อสื่อสาร(ต่อ) 9.2 Rapid Alert การแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมเร่งด่วน ข้อมูลอันตรายจากการบริโภคอาหาร ข้อมูลอันตรายจากการบริโภคอาหาร ประกาศแจ้งเตือนจาก RASFF ประกาศแจ้งเตือนจาก RASFF ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ ข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ FSAI แจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อม ด้านอาหารระดับชาติ (A national Food Alert) หน่วยงานด้านสาธารณสุข ตัวแทนธุรกิจอาหาร หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอื่นๆ เพื่อการดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูล โทรสาร, โทรศัพท์ อีเมล์ SMS เวปไซด์ของ FSAI

18 การติดต่อสื่อสาร(ต่อ) 9.3 Media Management การจัดการด้านสื่อ ผู้จัดการอุบัติการณ์ผู้แถลงการณ์ หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานสืบสวน หน่วยงานภาครัฐและ FSAIหน่วยงานสืบสวน หรือ FSAI หน่วยงานFSAIFSAI การดำเนินการโดยผู้ประกอบธุรกิจอาหาร การดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ สำเนาถึง FSAI การเรียกคืนสินค้าจากแหล่งจำหน่าย/ระหว่างการกระจายสินค้า

19 10. การปิดอุบัติการณ์ที่เกิด การสืบสวนอุบัติการณ์ครบสมบูรณ์ การสืบสวนอุบัติการณ์ครบสมบูรณ์ มีการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจ มีการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจ ในการเรียกคืนสินค้าที่พบปัญหา ในการเรียกคืนสินค้าที่พบปัญหา ปิดอุบัติการณ์ (Incident Closure) แจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20 11. การจัดการด้านการประสานงานจุดเดียวและกับประเทศที่สาม ส่วนที่ 2: การจัดการด้านการประสานงานกับแต่ละประเทศ กฎระเบียบของกรรมาธิการยุโรป ปี 1998 ข้อ 23 – 25 กำหนดให้แต่ละประเทศ สมาชิกแต่งตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานหน่วยเดียว (A Single Liaison body) เพื่อเป็นหน่วยติดต่อและประสานงานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการส่ง – รับ การร้องขอระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศสมาชิกกฎระเบียบของกรรมาธิการยุโรป ปี 1998 ข้อ 23 – 25 กำหนดให้แต่ละประเทศ สมาชิกแต่งตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานหน่วยเดียว (A Single Liaison body) เพื่อเป็นหน่วยติดต่อและประสานงานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการส่ง – รับ การร้องขอระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศสมาชิก เช่น หน่วยงาน Food Safety Authority of Ireland (FSAI) เป็นหน่วยงานประสาน ของประเทศ ไอร์แลนด์เช่น หน่วยงาน Food Safety Authority of Ireland (FSAI) เป็นหน่วยงานประสาน ของประเทศ ไอร์แลนด์ การติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้นกับประเทศอื่นๆ ควรแจ้ง หน่วยงานประสานหน่วยเดียว ให้ทราบด้วยการติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้นกับประเทศอื่นๆ ควรแจ้ง หน่วยงานประสานหน่วยเดียว ให้ทราบด้วย

21 การจัดการด้านการประสานงานจุดเดียวและกับประเทศที่สาม(ต่อ) 11.1 สาระที่อ้างถึงประเทศสมาชิกอื่น ข้อร้องเรียนของผู้บริโภคผลการวิเคราะห์ที่ไม่ปลอดภัย ประเทศไอร์แลนด์ประเทศสมาชิกอื่น ผลิตภัณฑ์อาหาร FSAI หน่วยงานประสาน ของประเทศนั้น ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและดำเนินการ

22 การจัดการด้านการประสานงานจุดเดียวและกับประเทศที่สาม(ต่อ) 11.2 การแจ้งเรื่องจากสมาชิกอื่น ข้อร้องเรียนของผู้บริโภคผลการวิเคราะห์ที่ไม่ปลอดภัย ประเทศไอร์แลนด์ประเทศสมาชิกอื่นผลิตภัณฑ์อาหาร FSAI หน่วยงานประสาน ของประเทศนั้น ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและดำเนินการ

23 การจัดการด้านการประสานงานจุดเดียวและกับประเทศที่สาม(ต่อ) 11.3 การสืบสวนของประเทศที่สาม ติดต่อและดำเนินการโดยตรงกับหน่วยงานของประเทศที่สาม ติดต่อและดำเนินการโดยตรงกับหน่วยงานของประเทศที่สาม FSAI ให้ความช่วยเหลือเพื่อสืบสวน FSAI ให้ความช่วยเหลือเพื่อสืบสวน ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ของ FSAI ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ของ FSAI ตัวอย่างการแจ้งประกาศเพื่อเตรียมความพร้อม ตัวอย่างการแจ้งประกาศเพื่อเตรียมความพร้อม

24 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt Code of Practice no.5 Food Incidents and Food Alerts Food Safety Authority of Ireland (FSAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google