งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมินผล โครงการรณรงค์พัฒนา พฤติกรรมผู้บริโภค ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมินผล โครงการรณรงค์พัฒนา พฤติกรรมผู้บริโภค ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมินผล โครงการรณรงค์พัฒนา พฤติกรรมผู้บริโภค ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552

2 2 วัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัย เพื่อประเมินประสิทธิผล 2 โครงการ ( มุ่งกลุ่มประชาชนทั่วไป ) 1. โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย - การรับรู้ข้อมูลในสื่อ / กิจกรรมที่เผยแพร่ใน โครงการฯ - ความสามารถในการแยะแยะลักษณะของ ข้อความโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ้างเกินจริง - การดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ (event) 2. โครงการอาหารปลอดภัย - การรับรู้ข้อมูลในสื่อ / กิจกรรมที่เผยแพร่ใน โครงการฯ - พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง

3 3 ขอบเขตของโครงการวิจัย ทั้ง 2 โครงการ 1. ทำการศึกษาในประชาชนที่มีอายุ 18- 60 ปี ทั่วประเทศ โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,620 คน 2. ทำการศึกษากิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร ที่ดำเนินงานตาม แผนงานในโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2552 3. ในโครงการอย่าหลงเชื่อง่ายเพิ่ม การศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Event) “ อย. พลพรรคฉลาดซื้อ ” 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 985 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

4 4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากงานวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทำให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ คือ 1. โครงการอาหารปลอดภัย ทราบประสิทธิผลการดำเนินงาน โครงการฯในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย

5 5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากงานวิจัย 2. โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย 2.1 ทำให้ทราบถึงการรับรู้ของประชาชนต่อ กิจกรรมและข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ในโครงการอย่า หลงเชื่อง่าย ปี 2552 2.2 ทำให้ทราบถึงความสามารถของ ประชาชนในการจำแนก ลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง มุ่งนำมาเป็นแนวทางใน การวางแผน ปรับปรุงการ ดำเนินโครงการฯ ในปีต่อไปให้มี ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

6 6 ผลการวิจัย

7 7

8 8

9 9

10 10 ผลการวิจัย

11 11 ผลการวิจัย

12 12 ผลการวิจัย

13 13 ผลการวิจัย

14 14 ผลการวิจัย

15 15 โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย การประเมินกิจกรรม EVENT การรับทราบข่าวกิจกรรม บังเอิญผ่านมา ร้อยละ 51.2 กิจกรรมที่เข้าร่วม การตอบแบบทดสอบความรู้ ร้อยละ 84 ทอล์คโชว์ให้ความรู้ และแสดงคอนเสิร์ต ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 84.2 ประโยชน์ที่ได้รับ ทราบผลร้ายที่เกิดจากการหลงเชื่อโฆษณา หลอกลวง ร้อยละ 28.2 ผลการวิจัย

16 16 ผลการวิจัย

17 17 ผลการวิจัย

18 18 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย - กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.9 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย แต่มีการปฏิบัติ ตนที่ถูกต้องเพียงร้อยละ 71.9 ซึ่งแตกต่างกันมาก อาจเนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง เช่น ไม่สามารถ หาซื้ออาหารที่ปลอดภัยมีคุณภาพจากบริเวณที่อยู่ อาศัย จึงควรส่งเสริมให้มีปัจจัยเอื้อด้านอาหาร ปลอดภัยให้แพร่หลาย - ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับ การวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการจัดประชุมกลุ่มย่อย ใน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน การประเมินผลของทั้งสองโครงการ เพื่อให้ได้ ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งงานวิจัย ในเชิงปริมาณไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้

19 19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมินผล โครงการรณรงค์พัฒนา พฤติกรรมผู้บริโภค ของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google