งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำมาตรฐาน ความโปร่งใสของกรมควบคุม โรค ปีงบประมาณ พ. ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำมาตรฐาน ความโปร่งใสของกรมควบคุม โรค ปีงบประมาณ พ. ศ.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำมาตรฐาน ความโปร่งใสของกรมควบคุม โรค ปีงบประมาณ พ. ศ.2557

2 การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐ การประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ของหน่วยงานของรัฐ การประเมินความโปร่งใส ของกรมควบคุมโรค  ที่มาของการประเมินความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค

3 หน่วยงานทราบถึง ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน หน่วยงานมีข้อมูลใน การปรับปรุงและ พัฒนาการ ดำเนินงานที่นำไปสู่ การยกระดับ คุณธรรมการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน ยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชันของประเทศ ไทยและความเชื่อมั่นใน การลงทุนของนักธุรกิจ ต่างประเทศให้สูงขึ้น ยกระดับ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานภาครัฐ สร้างวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ปลุกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ในการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการ เนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ 3

4  เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. มาตรฐาน ความโปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของ หน่วยงาน ในการสร้างความ โปร่งใส มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การ มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม มิติที่ 3ด้านการใช้ดุลยพินิจ มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน 1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่อง เงิน/บัญชี 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน กรม สำนัก /กอง กรม สำนัก /กอง กรม สำนัก /กอง กรม คือ ตัวชี้วัดระดับกรม กรม สำนัก/ กอง คือ ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง

5 2  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.

6 แนวทางการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

7  นโยบายด้านความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานและการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค

8  แนวทางการดำเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. กิจกรรม สำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการคณะทำงาน จัดทำมาตรฐาน ความโปร่งใส หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก ทุกหน่วยงาน ในสังกัด คณะกรรมการ ประเมินผลการ จัดทำมาตรฐาน ความโปร่งใส 1. แจ้งแนวทางการประเมินมาตรฐานความ โปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย เพื่อใช้ เป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสของทุกส่วน ราชการ 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความ โปร่งใสของส่วนราชการ 3. กำหนดแนวทาง และดำเนินการตาม แนวทางการประเมินมาตรฐานความ โปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้ง เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผล การจัดทำมาตรความโปร่งใสของส่วน ราชการ 4.1 ประเมินพร้อมรวบรวมหลักฐานตัวชี้วัด ระดับกรม จำนวน 10 ตัวชี้วัด 4.2 ประเมินพร้อมรวบรวมหลักฐานตัวชี้วัด ระดับสำนัก/กอง จำนวน 3 ตัวชี้วัด 5. สรุปผลการประเมินมาตรฐานความ โปร่งใส 6. พิจารณารับรองผลการประเมินผลการ ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วน ราชการ 7. ส่งผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ให้สำนักงาน ก.พ. (ภายในเดือน มิ.ย.) 8. สำนักงาน ก.พ. มอบรางวัลส่วนราชการ ที่ดำเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 1 2 6 3 4.14.2 5 เห็นควรปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม 7 เห็นชอบ

9 เครื่องมือวัดความโปร่งใส ตามแนวทาง สำนักงาน ก. พ. ตัวชี้วัด ระดับกรม ตัวชี้วัดระดับสำนัก / กอง 37 หน่วยงาน

10 ประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. มิติตัวชี้วัดย่อยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของ หน่วยงานในการสร้างความ โปร่งใส 1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส- กองการเจ้าหน้าที่ 1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร - ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส- กองการเจ้าหน้าที่ มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมี ระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร- สำนักงานเลขานุการกรม 2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ - ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี - กลุ่มตรวจสอบภายใน 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล- กองการเจ้าหน้าที่ 3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส- กองแผนงาน มิติที่ 4 ด้านการมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน - ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค (ขอข้อมูล จาก สลก.) 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน- สำนักงานเลขานุการกรม  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตอบแบบประเมินฯ และรวบรวมเอกสารหลักฐาน

11  แนวทางการดำเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. กิจกรรม สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนราชการบุคลากรภายในส่วน ราชการ (ตามจำนวนที่กำหนด) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ของส่วน ราชการ 1. แจ้งแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามระบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส พร้อมทั้งแบบประเมินสำหรับส่วนราชการ 2. จัดส่งรายชื่อรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่กำหนด ให้ สำนักงาน ป.ป.ช. 3. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ และรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบ ตามแบบประเมินเชิง ประจักษ์สำหรับส่วนราชการ (Evidence Base) พร้อม แนบเอกสารหรือหลักฐานส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช (ภายใน เดือน มิ.ย.) 4. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และประมวลผลคะแนน จากแบบ ประเมินเชิงประจักษ์ของส่วนราชการ (Evidence Base) 5.1 ตอบแบบประเมินการรับรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน (Internal) 5.1 ให้สัมภาษณ์ตามแบบประเมินการรับรู้ (External) (โดย สุ่มจากรายชื่อที่ส่วนราชการส่งให้ และสุ่ม ณ สถานที่ตั้งขอส่วน ราชการ) 6. ประมวลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จากแบบ ประเมิน ทั้ง 3 แบบ (Evidence Base, Internal, External) 7. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อม ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของส่วนราชการ 8. ประกาศคะแนนผลการประเมินต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ส่วน ราชการที่รับการประเมินและสำนักงาน ป.ช.ช. 1 2 3 6 8 4 5.1 7

12  เครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.

13 ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment

14  ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ITประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก IT 1 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดหาพัสดุอย่างไร - กองคลัง IT 2 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายโครงการทั้งหมดให้สาธารณชนทราบ บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆอย่างไร - กองคลัง IT 3 หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด ของหน่วยงานหรือไม่ - สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - สำนักจัดการความรู้ IT 4 หน่วยงานของท่านมีคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจที่กฎหมาย กำหนดของหน่วยงานหรือไม่ IT 5 หน่วยงานของท่านมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการในภารกิจตามกฎหมาย กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ - ศูนย์สารสนเทศ - สำนักงานเลขานุการกรม IT 6 หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมาย กำหนด อัตราค่าบริการ(ถ้ามี)และเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ประชาชนทราบ อย่างชัดเจน หรือไม่ - สถาบันบำราศนราดูร - สถาบันราชประชาฯ IT 7 หน่วยงานของท่านมีการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดโดย จัดลำดับก่อน-หลังหรือไม่ IT 8หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด หรือไม่

15 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ITประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก IT 9 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมาย กำหนดของหน่วยงาน หรือไม่ - กองแผนงาน - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร IT 10 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือในการ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของ หน่วยงาน หรือไม่ IT 11 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงาน หรือไม่ IT 12 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือ ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจตามที่กฎหมาย กำหนดของหน่วยงาน หรือไม่ - กองแผนงาน IT 13 ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการใน ภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ - กองแผนงาน IT 14หน่วยงานของท่านมีช่องทางสื่อสารต่อไปนี้ที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตาม ภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ - สำนักสื่อสารความเสี่ยฯ - สำนักงานเลขานุการกรม  ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment

16 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ITประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก IT 15 หน่วยงานของท่านมีขั้นตอน/กระบวนการสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือไม่ - สำนักงานเลขานุการกรม IT 16 หน่วยงานของท่านมีการประกาศเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการในการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือไม่ IT 17หน่วยงานของท่านมีการกำหนดช่องทางร้องเรียนหรือไม่ IT 18 หน่วยงานของท่านมีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือไม่ IT 19 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน ทราบหรือไม่ IT 20 หน่วยงานของท่านในกรณีที่มีมาตรการที่ต้องดำเนินการก่อนการรับเรื่อง ร้องเรียนต้องมีการแจ้งรับเรื่องร้องเรียนภายในกำหนดเวลา ๑๕ วันหรือไม่ IT 21 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าในการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนหรือไม่ IT 22หน่วยงานของท่านมีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน หรือไม่  ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment

17 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ITประเด็นคำถาม หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก IT 23หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่- กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม IT 24 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นอย่างไร IT 25 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใส IT 26การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน(สำนักงาน ป.ป.ช. จะเป็นผู้ จัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ถูกชี้มูลความผิดในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.) -  ประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence base Assessment

18 ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception) ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในองค์กร (Internal Integrity Assessment)

19  ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception) ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในองค์กร (Internal Integrity Assessment)

20  การประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception) ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในองค์กร (Internal Integrity Assessment) (ต่อ)

21 ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception)/ ความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นองค์กร (External Integrity Assessment)

22  ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception)/ความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นองค์กร (External Integrity Assessment)

23  ประเมินจากมุมมองของการรับรู้ (perception)/ความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นองค์กร (External Integrity Assessment) (ต่อ)

24  ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน ก.พ. ปี 2553 ปี 2554

25  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2557

26 END


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำมาตรฐาน ความโปร่งใสของกรมควบคุม โรค ปีงบประมาณ พ. ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google