งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบ HRD และ Talent Management สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  ผู้บริหารระดับสูง และ HR ร่วมมือกับ หัวหน้ากลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบ HRD และ Talent Management สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  ผู้บริหารระดับสูง และ HR ร่วมมือกับ หัวหน้ากลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบ HRD และ Talent Management สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  ผู้บริหารระดับสูง และ HR ร่วมมือกับ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และหัวหน้าศตม. เพื่อ หารือและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีความใกล้ชิด รู้จักอุปนิสัย และลักษณะการทำงานของ เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม / ฝ่าย และศตม. ของตน มากที่สุด ทำให้สามารถแยกแยะคนแต่ละ ประเภทได้

2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. HR แจกแบบสอบถาม เรื่อง แนว ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี 54 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งแนบ รายละเอียดคน 4 ประเภทในองค์กร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหัวหน้า กลุ่ม / ฝ่าย และหัวหน้าศตม. และให้ หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และหัวหน้าศตม. และส่งคืน ซึ่ง HR จะทำการวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต่อไป

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 2. - จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกันระหว่าง ผู้บริหารระดับสูง HR หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และหัวหน้า ศตม. เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมาย - หลังจากที่หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย และ หัวหน้าศตม. เลือกกลุ่มเป้าหมายแล้ว คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจะ เข้ามาร่วมตรวจสอบและพิจารณา กลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3. HR จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยจัดหลักสูตรให้สอดคล้อง กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

5 P Watanapa Performa nce Potent ial Talent /star Cash- cow 10- 20% 60- 75% Dead wood 5% Questio nable 10- 15%

6 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ประเภท Star/ Talent การให้เรียนรู้จากการทำงาน (On- the-Job-Training) ใช้ระบบพี่เลี้ยง และ Coaching การมอบหมายงาน (Assignment) การให้ทุนศึกษาต่อ (Education)

7 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ประเภท Cash-cow การฝึกอบรม (Training) ในเรื่องของ การคิดวิเคราะห์และสร้างความคิด สร้างสรรค์ ใช้ระบบพี่เลี้ยง และ Coaching การออกไปดูงานภายนอก (Outdoor Learning)

8 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรประเภท Questionable การมอบหมายงาน (Assignment) การโยกย้ายงาน / หมุนเวียนงาน (Job Rotation) การให้คำปรึกษา (Counseling) ฝึกการทำงานเป็นทีม เน้น กระบวนการการมีส่วนร่วม

9 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ประเภท Deadwood  การโยกย้ายงาน / หมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อให้ Deadwood ค้นพบ ตัวตนว่าตนเองชอบงานประเภทไหน ถ้าไม่ได้จริงๆก็ออกมาตรการเสริม แรงจูงใจ ทั้งทางบวก และทางลบ เช่น ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป : ให้ทำงาน ประจำขององค์กรจนกระทั่งเกษียณ ส่วนคนรุ่นใหม่ : แนะนำให้หางานใหม่ ถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน 4. HR ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงานการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 5. HR ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร

11 ข้อเสนอแนะ  การให้หน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุม โรค เป็นผู้ประเมินว่า เจ้าหน้าที่แต่ละ คนเป็นคนประเภทไหนใน 4 ประเภท นั้น อาจทำให้การตีความหมายของผู้ ประเมิน และการทำความเข้าใจอาจ แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ควรกำหนดมาตรฐานและให้ ความหมายของคนแต่ละประเภทให้ ชัดเจน เข้าใจง่าย เช่นเดียวกับ Competency และกำหนดวิธีการ ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ ละหน่วยงานด้วย

12


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบ HRD และ Talent Management สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  ผู้บริหารระดับสูง และ HR ร่วมมือกับ หัวหน้ากลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google