งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค

2 Transmission Cycle

3 โรคไข้สมองอักเสบเจอี เป็นโรคไข้สมองอักเสบจากไวรัส ที่พบบ่อยที่สุดในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย อัตราป่วยพิการ 30-75% อัตราป่วยตาย อาจสูงถึง 60% Source: Wiwanitkit V. Int J Gen Med. 20009

4 อัตราป่วยด้วยโรคสมองอักเสบในประเทศไทย พ.ศ.2514-2554 Morbidity rate / 100,000 pop. แหล่งข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา ~1,500 cases/yr ~500 cases/yr

5 อัตราป่วยด้วยโรคสมองอักเสบไม่ระบุสาเหตุ และ JE ในประเทศไทย พ.ศ.2523-2554 แหล่งข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา JE vaccination (endemic) JE vaccination (countrywide)

6 อัตราส่วนการป่วยด้วย JE ในประเทศไทย พ.ศ.2554 แหล่งข้อมูล : สำนัก ระบาดวิทยา

7 Age Specific Incidence of Encephalitis, Thailand Source: Bureau of Epidemiology, MOPH JE vaccination (endemic) JE vaccination (countrywide) booster

8 251325232533 EPI-based Catch-up 8172128 162228 3428 10 Number of provinces Source: Division of GCD, CDC, MOPH 2543 76 34 Annecy, June 2002 34 ประวัติศาสตร์การควบคุม JE ในประเทศไทย พ่นยุง และสุขศึกษา พ่นยุง และสุขศึกษา และ วัคซีน

9 จังหวัดซึ่งบริการวัคซีน JE ในงาน EPI ระหว่างปี 2533-2542 2533 2538 2542

10 ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2555 AgeVaccine BirthBCG, HB1 2 monthsOPV1, DTP-HB1 4 monthsOPV2, DTP-HB2 6 monthsOPV3, DTP-HB3 9 - 12 monthsMMR1 1 ½ - 2 yearsOPV4, DTP4, JE1, JE2 2 ½ - 3 yearsJE3 4 yearsOPV5, DTP5 7 yearsMMR2 12-16 ปีdT

11 ผลการสำรวจความครอบคลุมวัคซีนในประเทศไทย พ.ศ.2542, 2546, 2551 source: EPI / CDC / MOPH Vaccine 25422546 2551 BCG98 99 100 DTP397 98 99 OPV397 98 99 HB395 96 98 Measles 94 96 98 JE2 84 87 95 JE3 - 62 89 DTP4 90 93 97 DTP5 - 54 79 T2 (or booster)90 93 93

12 ระดับภูมิคุ้มกันต่อ JE ในประชากรไทย พ.ศ.2546

13 ประสิทธิผลของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ของประเทศไทย จรุง เมืองชนะ ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ กฤษณา นุราช เกสร เทพแปง พรศักดิ์ อยู่เจริญ พอพิศ วรินทร์เสถียร ศิริรัตน์ เตชะธวัช สมบุญ เสนาะเสียง สุรภี อนันตปรีชา (โครงการนี้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค รหัส 5/53-410)

14 ประวัติการได้รับวัคซีนเจอี (ชนิด SMB JEV) ในผู้ป่วยไข้สมองอักเสบเจอี ร.พ. จังหวัดแห่งหนึ่ง * * Oopapong A. Thai Pediatrics. 2008. (N=61)

15 จังหวัดที่อยู่ขณะป่วย (อายุ 1-5 ปี) 26 ราย 17 จังหวัด (พ.ศ. 2548 -2552) = 1 ราย

16 สัดส่วนการได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ทุกกลุ่มอายุ (N=129) อายุ 18-71 เดือน (N=105) อายุ 12-17 เดือน (N=24) (n 1 = 4)(n 2 = 20) (n 1 = 22)(n 2 = 83) (n 1 = 26)(n 2 = 103)

17 ประสิทธิผลของวัคซีน JE ชนิดเชื้อตายผลิต จากสมองหนู ในประเทศไทยเท่ากับ 96 – 98% มีความเหมาะสมต่อการใช้ในโครงการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ (EPI) ปัญหา ผลิตได้ไม่เพียงพอ ใช้สัตว์ในการผลิต

18 ในการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันที่ 23 มกราคา 2555 ให้นำวัคซีน JE SA-14-14-2 มาใช้ทดแทน วัคซีนนี้มีผลการศึกษาทั้งในและต่างประเทศว่ามี ประสิทธิผลและความปลอดภัยสูง กรมควบคุมโรคจึงเห็นควรให้นำร่องการใช้ ในเขต สคร.10 เชียงใหม่ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม มีการระบาดของโรคชุกชุม มีประชากรประมาณ 50,000 คน เหมาะ สำหรับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านความ ปลอดภัยและประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของโครงการนำร่อง วัคซีน JE ชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ SA14-14-2 พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google