งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไข้สมองอับเสบเจอี Japanese encephalitis เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. เนตรนภา ชั่งประดิษฐ รหัส 404652062 กลุ่มพื้นฐานที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไข้สมองอับเสบเจอี Japanese encephalitis เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. เนตรนภา ชั่งประดิษฐ รหัส 404652062 กลุ่มพื้นฐานที่ 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคไข้สมองอับเสบเจอี Japanese encephalitis เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. เนตรนภา ชั่งประดิษฐ รหัส 404652062 กลุ่มพื้นฐานที่ 12

2 โรคและสาเหตุของ โรค - พบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น - เชื้อสาเหตุ คือ JEV - เชื้อทำให้มีการอับเสบของ ระบบประสาทส่วนกลางและ อื่นๆ - มียุงรำคาญ (Culex) เป็นภา หะ

3 วงจรการติดต่อของ เชื้อ - ติดเชื้อ JEV แพร่หลายใน สุกร ม้า นก วัว ควาย และลิง - สุกรเป็นแหล่งเชื้อ (Ampilitier) - ในสัตว์ที่ติดเชื้อและมีอินมูน เกิดขึ้นจะไม่สามารถเป็น amplifierhost - สัตว์ต่างๆจะติดเชื้อ JEV โดยไม่ปรากฎอาการยกเว้น ในสัตว์ตั้งท้อง

4 ยุงพาหะ (Culex) - เป็นยุงที่ชอบอยู่นอก บ้าน - พบบริเวณที่หญ้าขึ้นรก - มีแหล่งเพาะพันธุ์เป็นน้ำ ขุ่น, น้ำท่อระบายน้ำ, สระ น้ำ, อ่างน้ำ - บินสูง 43-50 ฟุต บินไกล 1.5 กิโลเมตร

5 การติดเชื้อและ ผลที่เกิดขึ้น - เชื้อ JEV เข้าสู้ร่างกาย ทางผิวหนังเมื่อยุงที่มี เชื้อมากัดดูดเลือด - เกิดเยื้อหุ้มสมองอับ เสบภายในจะมีจุด เลือดออก - เซลล์ประสาทเสื่อม สลาย

6 อาการของโรค - มี 3 อาการสำคัญคือ ไข้สูง ปวด ศีรษะ ไม่รู้สึกตัว - อาการสมองอับเสบมี 3 ประการ ระยะอาการนำ (prodromal) ระยะสมองอับเสบเฉียบพลัน (acute encephalitic stage) ระยะหลังโรคและ ภาวะแทรกซ้อน (late stage และ sequelae) - ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการมีเพียง 1 ใน 300-500 คนที่มีอาการ

7 โรคแทรกซ้อนเกิด ในเด็ก - ปวดบวม - ทางเดินปัสสาวะอับ เสบ - เกิดแผลกดทับ

8 ภูมิคุมกันโรค เกิดขึ้นจากการใช้วัคซีนป้องกันโรค - วัคซีนของสัตว์มีทั้งวัคซีนเชื้อตาย (inactivated vaccing) และวัคซีน เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated vaccing) - วัคซีนของคนเป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่ง เตรียมจากสมองหนูแรกเกิด - วัคซีนเชื้อตาย ผลิตจากสมองหนูมี 2 ชนิด คือ ชนิดน้ำ และชนิดแห้ง ผลิตจากสายพันธุ์ JEP3 เพาะเลี้ยง ในเซลล์ไตของแฮมสเตอร์

9 ภูมิคุมกันโรค ( ต่อ ) - วัคซีนเชื้อเป็น ผลิตจากไต เพาะเลี้ยงจากแฮมเตอร์และจาก ไข่ไก่ฟัก - ข้อควรระวังในการให้วัคซีน เด็กมีไข้สูง เด็กมีประวัติแพ้ยา อาหาร วัคซีนอย่างรุนแรง เด็กมีประวัติชัก หญิงมีครรภ์

10 การวินิจฉัยโรค - การตรวจจากตัวอย่างโดยตรง การตรวจหาแอนติเจนของ ไวรัสในชิ้นเนื้อสมองจากศพ การตรวจหาแอดติเจนในน้ำ ไขสันหลัง การตรวจหาจีโนมของไวรัส ในน้ำไขสันหลัง - การแยกเชื้อ - การตรวจหาแอนติบอดี - การตรวจหา IGM จำเพาะในน้ำไข สันหลัง

11 การรักษาป้องกัน และควบคุม - การรักษายังไม่มียาเฉพาะ - การควบคุมสัตว์เลี้ยงที่ สามารถแพร่พันธุ์เชื้อ - ควบคุมยุงที่เป็นพาหะนำ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน คน และสัตว์เลี้ยง - ใช้มาตรการสาธารณสุข

12 ระบาดวิทยา - พบในประเทศแถบเอเชีย - ประเทศไทยพบครั้งแรกปี พ. ศ. 2512 ที่ จังหวัด เชียงใหม่ - ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ 0 น้อย กว่า 15 ปี - พบมากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี - พบมากในฤดูฝน


ดาวน์โหลด ppt โรคไข้สมองอับเสบเจอี Japanese encephalitis เสนอ อาจารย์ ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. เนตรนภา ชั่งประดิษฐ รหัส 404652062 กลุ่มพื้นฐานที่ 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google