งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

2 Vaccine and Immunization Burden of disease, Morbidity Severity of disease / mortality Sequelae Risk of exposure Alternative (Rx) Diseas e Safety / adverse reaction Efficacy Duration of immunity Cost / Benefit Vaccin e Immunization Protection

3 Effectiveness of Japanese Encephalitis Immunization Program Using Inactivated Mouse Brain Derived Vaccine in Thailand, 2009 : A Case-Control Study (Charung Muangchana et al) Vaccine effectiveness among children aged > 18 months old was estimated at 94.6% (95%CI, 79.6%-98.6%) With adjusted effectiveness was 97.50% (95%CI, 88.60%-99.50%). 15% of cases were children under 18 months of age.

4 Concerns for JE vaccines in Thailand Inactivated mouse brain derived  Limited duration of the induced protection  Need for multiple doses  Adverse events: rash, severe AEFI-rare (potentially fatal acute disseminated encephalomyelitis and hypersensitivity reactions) Insecure procurement Limited suppliers (mouse brain derived) Domestic source--GPO (GMP concerned)

5 Reconsider of Vaccine Implementation Changing vaccine from Inactivate mouse brain derived 1. Cell culture derived vaccine (Vero cell) 2. Live-attenuated cell culture vaccine. (SA 14-14-2) 3. Live-attenuated Chimeric vaccine. (YF17D/SA 14-14-2) Challenges and lessons learnt

6 แนวทางในการพิจารณาเลือก วัคซีน... ItemsSMBV Vero cell (Inactivated) SA 14-14-2 (LAV) Chimeric vac. (LAV) Registration (Thailand)  Local production or Importation L / I - I ? Quality and Acceptability - ? Security and Sustainability -+/-- Adequacy or Sufficiency +/-- - Knowledge and R&D for Local +/---

7 แนวทางในการพิจารณาเลือก วัคซีน... ItemsSMBV Vero cell (Inactivated) SA 14-14-2 (LAV) Chimeric vac. (LAV) Efficacy or Immunogenicity Durability+++++ Stability+++ Safety and Side effect +?/++ ? Quality and Acceptability

8 แนวทางในการพิจารณาเลือก วัคซีน... ItemsSMBV Vero cell (Inactivated) SA 14-14-2 (LAV) Chimeric vac. (LAV) Program Administration Service Delivery or Immunization Route Frequency or Dosage 2-3 22 Acceptability (provider and receiver) +-++ User friendly+-++

9 แนวทางในการพิจารณาเลือก วัคซีน... ItemsSMBV Vero cell (Inactivated) SA 14-14-2 (LAV) Chimeric vac. (LAV) Affordability+++?++ Budget ImpactLow-Middle? Cost-Efficiency or Effectiveness Middle-Low? Cost-benefit Public concern?-?- Political concern?-?-

10 ประเด็นการใช้วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี ประเทศไทยมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพในการวิจัยพัฒนา - ผลิต วัคซีน เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเอง ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการพัฒนา จัดหาวัคซีน JE เพื่อให้ได้วัคซีนรุ่นใหม่ ที่มี คุณภาพดีขึ้นและมีความปลอดภัยสูง มาใช้ ทดแทนวัคซีนปัจจุบัน

11 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค ได้ให้คำแนะนำ เมื่อ 7 ก. ค. 2552 องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพัฒนาเพื่อผลิต วัคซีนชนิดเชื้อตายที่เพาะในเซลเพาะเลี้ยง ( เริ่มผลิตได้ ในปี 2558) กรมควบคุมโรค มีแผนจะใช้วัคซีนชนิด ใหม่แทนวัคซีน JE SMBV ในปี 2558 ที่ องค์การฯ ผลิตได้ พิจารณาใช้วัคซีนชนิดใหม่จากแหล่งอื่น หากการพัฒนาขององค์การเภสัชกรรมไม่ เป็นผล ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดย อยู่ในกรอบนโยบายวัคซีนแห่งชาติ

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาเลือกชนิด วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google