งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ปี 2552 – 2555) แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมควบคุมโรค การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรม ควบคุมโรค ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 โดย...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ปี 2552 – 2555) แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมควบคุมโรค การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรม ควบคุมโรค ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 โดย..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ปี 2552 – 2555) แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมควบคุมโรค การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรม ควบคุมโรค ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 โดย... กองการ เจ้าหน้าที่

2 INPUT กระบวนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล PROCESS OUTPUT

3 การวางแผนพัฒนาบุคลากรสามารถทำได้ 2 ระดับ แผนรายบุคคล : ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เป็นรายบุคคล แผนแม่บท : ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา บุคลกรแต่ละตำแหน่ง /ระดับ/ หน่วยงาน 1 2 แผนแม่บท : ยึดสมรรถนะหลัก (Core Competency ) และ สมรรถนะประจำหน่วยงาน (Technical Competency) เป็นข้อมูลใน การวางแผนการพัฒนา แผนรายบุคคล : ใช้ข้อมูลจากการประเมินสมรรถนะ ของแต่ละคน นำมาวางแผนเพื่อ ปิดช่องว่าง ( Gap) สมรรถนะ และเตรียมความพร้อมสำหรับ ตำแหน่งที่สูงขึ้น ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

4 สาระสำคัญในแผนแม่บทการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค ( ปี 2552 – 2555) 1. กรอบสมรรถนะ (Competency Model) 2. แนวทางในการประเมินสมรรถนะ 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 4. แบบฟอร์มการวางแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP)

5 กรอบสมรรถนะ ( Competency Model ) 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่บุคลากรของกรมฯ ทุก คนต้องมี มี 7 ข้อ ( บูรณาการจากสมรรถนะหลักเดิมของกรมฯ 12 ข้อ ค่านิยมของกรมฯ 5 ข้อ และ ก. พ. 5 ข้อ ) 2. สมรรถนะประจำหน่วยงาน (Technical Competency) หมายถึง สมรรถนะที่บุคลากรของ กรมฯ จะถูกกำหนดให้มีแตกต่างกันตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและแต่ละ ตำแหน่งงาน ( เลือกจากที่ ก. พ. กำหนด 3 ข้อ และ หน่วยงานกำหนดเพิ่มเติมตามลักษณะงาน ตาม ความจำเป็น )

6 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. บริการที่ดี (Service Mind) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4. จริยธรรม (Integrity) 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 6. การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ รับผิดชอบ (Accountability / Transparency) 7. การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) ส มรรถนะหลัก (Core Competency) ของกรมควบคุมโรค

7 กำหนดตามแนวทางของ ก. พ. มี ทั้งหมด 15 ตัว ( เลือก 3 ตัว ) หน่วยงานกำหนดตามความจำเป็น ของสมรรถนะ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานของ ตำแหน่งงานต่างๆ ส่วนที่ 1 ( T1 ) ส่วนที่ 2 ( T2 ) ส มรรถนะประจำ หน่วยงาน (Technical Competency) มี 2 ส่วน

8 การประเมินสมรรถนะ คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือ ผลของการกระทำที่บุคคล แสดงออกในสถานการณ์แต่ละ เรื่อง กับพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นมาตรฐาน ใน Competency Model โดย ใช้แบบประเมินสมรรถนะ แนวทางในการประเมินสมรรถนะ

9 แ นวทางการพัฒนาสมรรถนะ วิธีการพัฒนาสมรรถนะ แผนการพัฒนาบุคลากรตาม สมรรถนะ รายละเอียดหลักสูตรการ ฝึกอบรม  ตามสมรรถนะหลัก  ตามสมรรถนะประจำหน่วยงาน

10 แนวทางการนำไปใช้หรือการดำเนินการตามแผน ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา มีแนวทางในการประเมินง่ายขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา มีแนวทางในการประเมินง่ายขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางในการประเมิน สมรรถนะ และแบบ ประเมินสมรรถนะ ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา ใช้วางแผนพัฒนาบุคลากร สามารถเลือกวิธีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา ใช้วางแผนพัฒนาบุคลากร สามารถเลือกวิธีได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา บันทึกผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร อย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาได้ ช่วยให้ผู้บังคับบัญชา บันทึกผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร อย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาได้ แนวทางการพัฒนา สมรรถนะ แบบฟอร์มการวางแผน พัฒนารายบุคคล(IDP) ประเด็น

11 แ นวทางการดำเนินงานในปี 2552 กองการเจ้าหน้าที่เสนอแผน แม่บทฯ / แนวทางการนำไปใช้ ให้ที่ประชุมกรมฯ ให้ความ เห็นชอบ ส่งแผนแม่บทฯ ให้หน่วยงาน นำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร ทุกหน่วยงานต้องทำแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan)


ดาวน์โหลด ppt ( ปี 2552 – 2555) แผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรมควบคุมโรค การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรม ควบคุมโรค ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 โดย...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google