งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กลุ่มภาครัฐ - รัฐวิสาหกิจ - ภาคเอกชน 3 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กลุ่มภาครัฐ - รัฐวิสาหกิจ - ภาคเอกชน 3 กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กลุ่มภาครัฐ - รัฐวิสาหกิจ - ภาคเอกชน 3 กลุ่ม

2 ใบงาน 1. กลไกการขับเคลื่อนการจัดทำแผนประคอง กิจการของประเทศไทย ในภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน ควรเป็นอย่างไร ? 2. แนวทางการขยายเครือข่ายและการฝึกอบรม เรื่อง แผนประคองกิจการ ควรเป็นอย่างไร? 3. เนื้อหาเรื่องแผนประคองกิจการ ควร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

3 กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา - องค์กรด้านท่องเที่ยวทุกองค์กร - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์สภาหอการค้าไทยกลุ่มการค้าและบริการ กระทรวงอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกลุ่มธนาคาร ศูนย์กลาง(Focal point)สมาชิกกลุ่ม 1. กลุ่มธุรกิจ หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวจังหวัด หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัดหอการค้าจังหวัด หน่วยงานในระดับพื้นที่หน่วยงานหลัก 2. ระดับพื้นที่ อาสาสมัคร / มูลนิธิการบรรเทาทุกข์ ภาคเอกชนด้านการสื่อสารการสื่อสาร กระทรวงคมนาคมคมนาคม การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาอื่นๆน้ำประปา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต / นครหลวง และ การฝ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้า หน่วยงานด้าน 3. หน่วยสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน

4 ข้อเสนอ ประเด็นปัญหา ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข 1.กลไกการขับเคลื่อน 1.กลไกการขับเคลื่อน การจัดทำ แผน BCP ของประเทศไทย ใน ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน 2.แนวทาง การขยายเครือข่าย และ การฝึกอบรม 3.เนื้อหา เรื่อง แผนประคองกิจการ ข้อเสนอแ นะ เชิง นโยบาย เรื่อง BCP กรณ๊ตัวอย่าง โรคติดต่อ อุบัติใหม่ สำหรับการประชุมกลุ่ม ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ - กลุ่มภาครัฐ - รัฐวิสาหกิจ - ภาคเอกชน 3 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google