งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BRAND “ กรมควบคุมโรค ” สรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำสัญญนิยม 19 เมษายน 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกรมควบคุมโรค 15 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BRAND “ กรมควบคุมโรค ” สรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำสัญญนิยม 19 เมษายน 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกรมควบคุมโรค 15 พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BRAND “ กรมควบคุมโรค ” สรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำสัญญนิยม 19 เมษายน 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกรมควบคุมโรค 15 พฤษภาคม 2550

2 สังคมคิดถึงกรมควบคุมโรค คิดถึง >>>>> ‘ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อมูล ความรู้ และ คำแนะนำ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว เข้าถึงได้ ง่าย ในการเตือนภัยป้องกันควบคุมโรค ทั้ง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ ’ วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำด้านวิชาการ เทคโนโลยี การเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประเทศและระดับนานาชาติ ”

3 ‘ จุดแข็ง ’ ของกรมควบคุมโรค มีหน่วยงานครอบคลุมทั่วประเทศ ถึงระดับ เขต และมีเครือข่ายการทำงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องถึงระดับเขตและจังหวัด มีระบบเฝ้าระวังเตือนภัยและป้องกันควบคุม โรคที่ดี เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรหลายสาขา

4 ‘ จุดอ่อน ’ ของกรมควบคุมโรค ขาดการบูรณาการในระหว่างสาขา และ ระหว่างหน่วยงาน เครื่องมือการบริหารจัดการภายในมาก เกินไป ทำงานไม่ต่อเนื่อง กระบวนการทำงานของบุคลากรที่มาจาก หน่วยงานต่างๆหลากหลาย การสื่อสารภายในยังไม่ดี ประชาสัมพันธ์น้อย มีสำนัก / กอง สังกัดส่วนกลางมากเกินไป ขาดแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ขาดการพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัย

5 ‘ ความเห็นต่าง ’ ระหว่างกลุ่ม การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความ พร้อมในการเรียนรู้ ความสามัคคี ความชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงของ นโยบาย ความเพียงพอของงบประมาณ ความชำนาญและความสามารถของ บุคลากร ความเพียงพอของผู้เชี่ยวชาญ

6 สังคมคิดถึงกรมควบคุมโรค คิดถึง >>>>> ‘ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อมูล ความรู้ และ คำแนะนำ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว เข้าถึงได้ ง่าย ในการเตือนภัยป้องกันควบคุมโรค ทั้ง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ ’ วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำด้านวิชาการ เทคโนโลยี การเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประเทศและระดับนานาชาติ ”

7 ‘ คำขวัญ ’ คิดถึงโรค คิดถึงเรา ก้าวทันโรค กรม คร. รอบรู้เรื่องโรคและภัย ฉับไวในการ ป้องกัน คิดอะไรไม่ออก บอก “ กรมควบคุมโรค ” ฉับไว ไขข้อข้องใจ เรื่องโรคภัย เชี่ยวชาญวิชาการ เน้นงานควบคุมโรค กรมควบคุมโรคฉับไว เตือนภัยประชาชน

8 MOTTO “ ยอมเหนื่อย แต่ไม่ ยอมแพ้ ”

9 ก้าวต่อไป >>>>>>>>> มิ. ย. 50 >>> ข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร กรม ควบคุมโรค ก. ค. 50 >>> ข้อคิดเห็นจากทุกคนใน กรม ควบคุมโรค ส. ค. 50 >>> ประชุมรวม Brand กรมควบคุมโรค การสร้าง Brand กรมควบคุมโรค ปี 2551


ดาวน์โหลด ppt BRAND “ กรมควบคุมโรค ” สรุปการประชุมปฏิบัติการจัดทำสัญญนิยม 19 เมษายน 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกรมควบคุมโรค 15 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google