งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มกราคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มกราคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกหมวด 8 ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541  2. ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของ มาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงานพ. ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  “ มาตรา 144 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 40 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 76 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออก ตามมาตรา 95 มาตรา 118 วรรคหนึ่ง ไม่ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  3. ให้ยกเลิกความในมาตรา 146 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ. ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ มาตรา 146 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 15 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 578 มาตรา 59 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มาตรา 77 มาตรา 99 มาตรา 108 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 117 หรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 120 มาตรา 121 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 139 (2) หรือ (3) ต้องระวาง โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ”

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  4. ให้ยกเลิกความในมาตรา 148 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ. ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ มาตรา 148 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 หรือ มาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ”

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  5. ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2541 และให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตาม มาตรา 120 หรือคำสั่งของพนักงานตรวจ แรงงานที่สั่งตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ”  6. ให้ยกเลิกมาตรา 154 และมาตรา 155 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ. ศ. 2541

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google