งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยอดเงินงบประมาณที่สามารถโอน จำนวน 6,118,000 บาท ลำ ดับ ประเภท - รายการ จำน วน ราคาต่อหน่วย ( บาท ) ราคารวม ( บาท ) 1Log Management11,300,000 2 อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยอดเงินงบประมาณที่สามารถโอน จำนวน 6,118,000 บาท ลำ ดับ ประเภท - รายการ จำน วน ราคาต่อหน่วย ( บาท ) ราคารวม ( บาท ) 1Log Management11,300,000 2 อุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยอดเงินงบประมาณที่สามารถโอน จำนวน 6,118,000 บาท ลำ ดับ ประเภท - รายการ จำน วน ราคาต่อหน่วย ( บาท ) ราคารวม ( บาท ) 1Log Management11,300,000 2 อุปกรณ์ Firewall 1500,000 3Proxy Server1 500,000 4Hard disk1625,000400,000 5MS Office20010,0002,000,000 6 Printer Laser ขนาด A4 ขาว – ดำ แบบมี Network 3734,0001,258,000 7 Printer Laser ขนาด A4 ขาว – ดำ แบบไม่มี Network 1016,000160,000 รวม 6,118,000 รายละเอียด

2 ใช้เก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ตามมาตรา 26 เพื่อรองรับ พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550 โดย ทดแทนระบบรักษาความปลอดภัยเดิม ใช้เป็นตัวกลางรับข้อมูลผู้ใช้งานจากเครื่อง Server แล้วส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ ( ในการใช้งาน Internet ) และเพื่อรองรับพ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 เพื่อเพิ่มขนาด Hard disk ของ Server สำหรับรองรับการให้บริการ ดังนี้  Web Server จากเดิมขนาด 72 GB X 2 เป็นขนาด 164 GB X 4  Mail Server จากเดิมขนาด 72 GB X 2 เป็นขนาด 164 GB X 8  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จากเดิมขนาด 60 GB X 4 เป็นขนาด 164 GB X 4 เพื่อให้มี Software ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายใช้ในหน่วยงาน ทดแทนเครื่องเดิม ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำและเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง Log Management จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ Fire Wall จำนวน 1 ชุด Proxy Server Hard disk สำหรับ Server ขนาด 164 GB จำนวน 16 ตัว MS Office จำนวน 200 User Printer Laser ขนาด A4 ขาว - ดำ มี Network 37 เครื่อง ไม่มี Network 10 เครื่องรายการรายละเอียด

3 มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการ ผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่ เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า เก้าสิบวันนับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใช้กับผู้ให้บริการประเภทใด อย่างไร และ เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท


ดาวน์โหลด ppt ยอดเงินงบประมาณที่สามารถโอน จำนวน 6,118,000 บาท ลำ ดับ ประเภท - รายการ จำน วน ราคาต่อหน่วย ( บาท ) ราคารวม ( บาท ) 1Log Management11,300,000 2 อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google