งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน และบำเหน็จความชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน และบำเหน็จความชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน และบำเหน็จความชอบ

2 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของ รัฐ ที่ออกด้วยระบบ คอมพิวเตอร์

3 ประเภ ท 1. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( ข้าราชการ ) 2. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ บำเหน็จบำนาญ ( ผู้ออกจากราชการที่มีสิทธิได้รับ บำเหน็จบำนาญ ) 1. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( ลูกจ้างประจำ ) 2. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( พนักงานราชการ )

4 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ ลักษณะ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธรณสุข ด้านหลัง ด้านหน้า

5 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ จุดเด่น ทันสมัย ลด ต้นทุ น สวยงาม คง ทน สะด วก รวดเร็ว

6 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ แนวทางการออกบัตร บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของ รัฐ ( ข้าราชการ ) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ ( ผู้ออกจากราชการที่มีสิทธิ ได้รับบำเหน็จบำนาญ )

7 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ กรณีการ ออกบัตร  บัตรเก่ายัง ใช้ได้  แต่งเครื่อง แบบเดิม  ไม่ เปลี่ยนแปลง

8 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบครึ่งยศเครื่องแบบเต็มยศ

9 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ เครื่องแบบปฏิบัติการ

10 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ เครื่องหมายอินทรธนู เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบ ปฏิบัติการ

11 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ กรณี การ ออกบัตร  บัตรเก่ายัง ใช้ได้  แต่งเครื่อง แบบเดิม  ไม่ เปลี่ยนแปลง

12 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ นก นอกราชการ

13 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ การขอมีบัตร > เขียนคำขอมีบัตร ประจำตัวฯ > ลงลายมือ ชื่อ > พิมพ์ ( ชื่อ / ตำแหน่ง / เลขประจำตัว ประชาชน / หมู่โลหิต )

14 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ การยื่น เรื่อง  ยื่นเรื่องที่หน่วยงานต้น สังกัด  ยื่นเรื่องที่ฝ่ายประเมินฯ กองการเจ้าหน้าที่ รอรับได้เลย รอรับได้เลย

15 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม http://person.ddc.moph.go.th/ เลือก ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จ ความชอบ การให้เป็นสุขกว่า การรับ 0 2590 3057 – 8  คุณจิดาภา คุณชาตรี

16 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ บริการด้วยหัวใจ : จริงใจ สุจริต เสมอภาค ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน และบำเหน็จความชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google