งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง Factors Contributing to the successful Implementation of Technology Innovations by David C. Ensminger, Daniel W. Surry, Barry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง Factors Contributing to the successful Implementation of Technology Innovations by David C. Ensminger, Daniel W. Surry, Barry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง Factors Contributing to the successful Implementation of Technology Innovations by David C. Ensminger, Daniel W. Surry, Barry E. Porter and Dawn Wright

2 การวิเคราะห์งานวิจัย ( ต่อ ) University of South Alabama david@iphase.org dsurry@usohthal.edu barry@iphase.org dawn@dawnwright.com International Forum of Education Technology & Science (IFETS) (2004) david@iphase.org dsurry@usohthal.edu barry@iphase.org dawn@dawnwright.com david@iphase.org dsurry@usohthal.edu barry@iphase.org dawn@dawnwright.com

3 ABSTRACT รายงานนี้เกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่อง เงื่อนไขที่ทำให้การแนะนำนวัตกรรม เทคโนโลยีไปใช้ได้สะดวก และประสบ ผลสำเร็จ ผู้ตอบแบบสอบถาม online 179 คน กำหนดเงื่อนไขสำคัญ 8 ประการที่มีความสัมพันธ์กัน ยังอธิบาย เกี่ยวกับโครงสร้างและการทดสอบ เครื่องมือ

4 ABSTRACT ( ต่อ ) การวัดค่า mean และ standard deviations จากตัวอย่างทั้งหมด โดยแบ่งตามเพศและ กลุ่มอาชีพ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ถูกนำมาใช้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ 8 ประการ

5 Keywords InnovationInnovation ImplementationImplementation TechnologyTechnology ChangeChange

6 Factors Contributing to the Successful Implementation of Technology Innovation โมเดล ADDIE ประกอบด้วย Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation

7 การจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการ ฝึกอบรมอาชีพพัฒนาความรู้ และทักษะ ด้านอาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการ ฝึกอบรมอาชีพพัฒนาความรู้ และทักษะ ด้านอาชีพ องค์การภาครัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ที่มีภารกิจหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กรมพัฒนาชุมชน และกรมการ ศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น องค์การภาครัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ที่มีภารกิจหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กรมพัฒนาชุมชน และกรมการ ศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น จากการวิจัย การจัดการศึกษาหรือฝึก อาชีพขององค์การภาครัฐ จากการวิจัย การจัดการศึกษาหรือฝึก อาชีพขององค์การภาครัฐ - มีความสำเร็จในเชิงปริมาณ แต่ไม่ สามารถสรุปในเชิงคุณภาพ - มีความสำเร็จในเชิงปริมาณ แต่ไม่ สามารถสรุปในเชิงคุณภาพ - ขาดการประเมิน มีเพียงการติดตามผล - ขาดการประเมิน มีเพียงการติดตามผล

8 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลของ องค์การภาครัฐ ฯ 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบที่ พัฒนาขึ้นโดยผู้บริหารขององค์การและ ผู้บริหารองค์การระดับนโยบาย 3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล องค์การภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพ นอกระบบโรงเรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับประสิทธิผลองค์การภาครัฐเกี่ยวกับ การศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียนกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์

9 ขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ องค์การภาครัฐ ที่มีภารกิจหลักในการให้บริหารด้าน การศึกษาอาชีพนอกระบบโรงเรียน จำนวน 10 องค์การ 2. ภารกิจที่ประเมิน ได้แก่ การฝึกอาชีพ นอกระบบโรงเรียนซึ่งเน้นการฝึกอาชีพ ระยะสั้น สาขาช่วงอุตสาหกรรม

10 3. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง เส้น 3. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง เส้น 3.1 ตัวแปรต้น จำนวน 8 ตัวแปร - ระดับตัวองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นำ องค์การ นโยบาย การบริหารองค์การ และกระบวนการบริหารองค์การ - ระดับตัวองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้นำ องค์การ นโยบาย การบริหารองค์การ และกระบวนการบริหารองค์การ - ระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผู้นำกลุ่ม วัฒนธรรมกลุ่ม กระบวนการบริหารกลุ่ม - ระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผู้นำกลุ่ม วัฒนธรรมกลุ่ม กระบวนการบริหารกลุ่ม - ระดับบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะของ บุคลากร และการปฏิบัติงานของบุคลากร - ระดับบุคคล ได้แก่ คุณลักษณะของ บุคลากร และการปฏิบัติงานของบุคลากร

11 3.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล องค์การ 1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามภารกิจ 2. ประสิทธิภาพ 3. ผลการบริหารความ เปลี่ยนแปลง 4. ความพึงพอใจ

12 สรุปผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผล องค์การฯ 1. ผลการพิจารณาของผู้บริหารเพื่อ กำหนดค่าน้ำหนักของตัวแปรตามทั้ง 4 ตัว โดยเฉลี่ย ดังนี้ 1.1 การบรรลุจุดมุ่งหมาย 35% 1.1 การบรรลุจุดมุ่งหมาย 35% 1.2 ประสิทธิภาพ 15% 1.2 ประสิทธิภาพ 15% 1.3 ผลการบริหารความเปลี่ยนแปลง 20% 1.4 ความพึงพอใจ 30% 1.4 ความพึงพอใจ 30%

13 2. ผลการประเมินประสิทธิผลองค์การ พบว่า 1. กรมอาชีวศึกษา มีประสิทธิผลองค์การ ในระดับน้อย มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 9 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 9 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวชี้วัด 2. สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิผลองค์การในระดับปาน กลาง มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ 8 ตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง Factors Contributing to the successful Implementation of Technology Innovations by David C. Ensminger, Daniel W. Surry, Barry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google