งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติของคลื่น การสะท้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติของคลื่น การสะท้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบัติของคลื่น การสะท้อน
การสะท้อนของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปชนกับสิ่งกีด ขวาง หรือกระทบรอยต่อระหว่างตัวกลาง ทำให้คลื่นส่วนหนึ่ง เคลื่อนที่กลับมายังตัวกลางเดิม โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

2

3 1. เป็นไปตามกฎการสะท้อนที่ว่า 1. ) มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน 2
1.เป็นไปตามกฎการสะท้อนที่ว่า 1.) มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน 2.) ทิศทางการของคลื่นตกกระทบ คลื่นสะท้อน และเส้นปกติ อยู่ใน ระนาบเดียวกัน 2. ความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว จะคงเดิมเสมอ 3. ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน แอมพลิจูดของคลื่นจะคงเดิม แต่ถ้ามีการสูญเสีย พลังงานแอมพลิจูดของคลื่นสะท้อนจะลดลง

4 การหักเหของคลื่น การหักเหของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลาง หนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ทำให้ความเร็วคลื่นและความยาว คลื่นเปลี่ยนไป แต่ความถี่คงเดิม การหักเหของคลื่นมีผลทำให้อัตราเร็วคลื่นและความยาว คลื่นเปลี่ยน แต่ทิศการเคลื่อนที่จะเปลี่ยนหรือคงเดิมก็ได้ ขึ้นอยู่ กับ

5 1. ถ้าทิศของคลื่นตกกระทบตั้งฉากกับรอยต่อ หรือหน้าคลื่นตก กระทบขนานกับรอยต่อระหว่างตัวกลางทิศของคลื่นที่หักเหที่ ผ่านไปอีกตัวกลางหนึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลง 2. ถ้าทิศของคลื่นตกกระทบทำมุมกับรอยต่อ หรือหน้าคลื่นตก กระทบทำมุมกับรอยต่อระหว่างตัวกลางทิศของคลื่นที่หักเหที่ ผ่านไปอีกตัวกลางหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงดังรูป

6 กรณีน้ำลึก คลื่นจะมีอัตราเร็วมาก ความยาวคลื่นมาก มุม ตกกระทบและมุมหักเหจะใหญ่ กรณีน้ำตื้น คลื่นจะมีอัตราเร็วน้อย ความยาวคลื่นน้อย มุมตกกระทบหรือมุมหักเหจะเล็ก

7 มุมวิกฤต คือ มุมตกกระทบใดๆ ที่ทำให้แนวการหักเหทำ มุม 90 องศากับเส้นปกติ การสะท้อนกลับหมด เกิดขึ้นเมื่อทิศของคลื่นตกกระทบ โตกว่ามุมวิกฤต ทำให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับในตัวกลางเดิม

8 𝒔𝒊𝒏 𝜽 c = 𝐯𝟏 𝐯𝟐 กรณีการหักเหของคลื่นน้ำ จะเกิดมุมวิกฤตได้เมื่อคลื่น เคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นเข้าสู่บริเวณน้ำลึก


ดาวน์โหลด ppt สมบัติของคลื่น การสะท้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google