งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ( การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ( การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ( การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ ผู้ประกอบอาชีพ ) บรรยายโดย นายวินิจ สืบแต่ตระกูล

2 หัวข้อนำเสนอ  นำมาตรฐานมายื่นคำขอ  พิจารณาร่างมาตรฐานและวิธีการ ทดสอบฯ  พิจารณาอนุมัติมาตรฐานฯ  ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ยื่นคำขอ  ดำเนินการทดสอบ  ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฯ  รายงานผลประจำเดือน  การพิจารณาทบทวนมาตรฐานฯ ประจำปี

3 การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ ผู้ประกอบอาชีพ พิจารณาร่าง มาตรฐานและ วิธีการทดสอบ พิจารณาอนุมัติ มาตรฐาน คณะอนุกรรมก ารกำหนด มาตรฐานฝีมือ แรงงาน ผู้ประกอบ กิจการ / กรม พัฒนาฝีมือ แรงงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือ แรงงาน ตรวจสอบ รมฐ.2 นำมาตรฐานฯยื่น คำขอ รมฐ. 1

4 การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบ กิจการ อธิบดี ฯ ดำเนินการ ทดสอบฯ ผู้ประกอบ กิจการ ออกหนังสือรับรองให้ ผู้ยื่นคำขอ รมฐ. 3 ออกหนังสือให้แก่ผู้ ผ่าน การ ทดสอบมาตรฐานฯ รมฐ. 4

5 การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบ กิจการ / กรม พัฒนาฝีมือ แรงงาน รายงานประจำเดือน รมฐ. 5 การพิจารณาทบทวน มาตรฐานฯประจำปี รมฐ. 6

6 Organization Life Cycle (OLC) Performance Time ก่อตั้งปัจจุบันอนาคต Performance Time ก่อตั้งปัจจุบันอนาคต Performance Time ก่อตั้งปัจจุบันอนาคต Performance Time ก่อตั้งปัจจุบันอนาคต เจริญเจริญต่อไป เจริญเสื่อม เจริญเสื่อมเสื่อมมากขึ้น

7 Leadership & Learning Organization (1) 3R แห่งภาวะผู้นำภาวะผู้นำแบบ Grid ความมุ่งมั่นที่มีต่องาน R1 – Resources R2 – Relationships R3 - Results คนจะกระทำการใดๆ ภายใต้ “3 อาร์” ย่อมนำ ไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรได้

8 Leadership & Learning Organization (2) ภาวะผู้นำแบบพ่อปกครองลูก (Paternalistic management) ภาวะผู้นำแบบแสวงหาโอกาส (Opportunistic management) รางวัลและความโปรดปรานจะมอบให้กับคน เพื่อตอบแทนความภักดีและการอยู่ในโอวาท คนที่ไม่ปฏิบัติตามมีความผิด และจะถูกลงโทษ ผลงานขององค์กรเกิดจากระบบการแลกเปลี่ยน นั่นคือ จะให้ออกแรงทำงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน ที่สมดุล คนจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อ ตักตวงประโยชน์อย่างเต็มที่จากสถานการณ์นั้น

9


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ( การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google