งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างทีมงานและ เครือข่าย การประสานงานเพื่อ ปฏิบัติงาน ด้านตรวจปราบปราม ให้ประสบผลสำเร็จ ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างทีมงานและ เครือข่าย การประสานงานเพื่อ ปฏิบัติงาน ด้านตรวจปราบปราม ให้ประสบผลสำเร็จ ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างทีมงานและ เครือข่าย การประสานงานเพื่อ ปฏิบัติงาน ด้านตรวจปราบปราม ให้ประสบผลสำเร็จ ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต

2 คุณลักษณะของทีมงานที่ดี ความสำเ ร็จ ของทีม ความสำเ ร็จ ของทีม มีเป้าหมายที่ ชัดเจน มีความเป็นผู้นำ มีความคิด สร้างสรรค์ มีความเป็นเอก ฉันท์ มีการแสดงออก มีความไว้วางใจ

3 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน Goal - เป็นสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ ทุกคนในทีมต้องเข้าใจ เป้าหมายร่วมกัน - ต้องศึกษายุทธศาสตร์และ เป้าหมายของกรมฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ - มีการกำหนดเป้าหมายใน ทีม สมาชิกในทีม ต้องมีส่วนร่วม - ที่สำคัญต้องปฏิบัติงานให้ได้ ตามเป้าหมายด้วย 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน Goal - เป็นสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ ทุกคนในทีมต้องเข้าใจ เป้าหมายร่วมกัน - ต้องศึกษายุทธศาสตร์และ เป้าหมายของกรมฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ - มีการกำหนดเป้าหมายใน ทีม สมาชิกในทีม ต้องมีส่วนร่วม - ที่สำคัญต้องปฏิบัติงานให้ได้ ตามเป้าหมายด้วย

4 2. มีความเป็นผู้นำ Leadership - มีความยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตาม สถานการณ์ - ในกรณีที่ผู้นำไม่สามาร ปฏิบัติงานได้ ต้องมีตัวตายตัวแทน - ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ ว่าผลงานจะสำเร็จ หรือล้มเหลว 2. มีความเป็นผู้นำ Leadership - มีความยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตาม สถานการณ์ - ในกรณีที่ผู้นำไม่สามาร ปฏิบัติงานได้ ต้องมีตัวตายตัวแทน - ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ ว่าผลงานจะสำเร็จ หรือล้มเหลว

5 3. มีความไว้วางใจ Trust - เป็นจุดเริ่มต้นของความ สามัคคี - ให้การสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้นำ - ต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและ กันในทีม 3. มีความไว้วางใจ Trust - เป็นจุดเริ่มต้นของความ สามัคคี - ให้การสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้นำ - ต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและ กันในทีม

6 4. มีความคิด สร้างสรรค์ Creativity - ต้องแสวงหาความรู้ และนวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงานของทีม ภายใต้ทรัพยากร ที่มีอยู่ 4. มีความคิด สร้างสรรค์ Creativity - ต้องแสวงหาความรู้ และนวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงานของทีม ภายใต้ทรัพยากร ที่มีอยู่

7 5. มีความเป็นเอกฉันท์ Consensus - ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนใน ทีมได้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่ - ต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจน ไม่ คลุมเครือ - มติในเรื่องต่าง ๆ ต้องเป็น เอกฉันท์ 5. มีความเป็นเอกฉันท์ Consensus - ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนใน ทีมได้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่ - ต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจน ไม่ คลุมเครือ - มติในเรื่องต่าง ๆ ต้องเป็น เอกฉันท์

8 6. มีการแสดงออก Expression - สมาชิกทุกคนในทีมต้องมี อิสระในการแสดง ความคิดได้อย่างเสรี - สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รับฟัง และแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - สมาชิกทุกคนต้องทำความ เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ให้กระจ่าง - ทุกคนมีส่วนร่วมในการ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 6. มีการแสดงออก Expression - สมาชิกทุกคนในทีมต้องมี อิสระในการแสดง ความคิดได้อย่างเสรี - สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รับฟัง และแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - สมาชิกทุกคนต้องทำความ เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ให้กระจ่าง - ทุกคนมีส่วนร่วมในการ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

9 อุปสรรคในการทำงานเป็น ทีม 1. ความแตกต่างของ บุคลิกภาพ 2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เท่า เทียม 3. การขาดความรู้สึกมีส่วน ร่วมของสมาชิกในทีม 4. ความล้มเหลวในการ ประเมินสถานการณ์ 5. อำนาจของผู้นำ ( ถูกท้า ทาย ) 6. การขาดแคลนทางเลือก 7. การปิดบัง 8. ขาดการวินิจฉัยทีมงาน 9. ขาดการสื่อสารที่ดี อุปสรรคในการทำงานเป็น ทีม 1. ความแตกต่างของ บุคลิกภาพ 2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เท่า เทียม 3. การขาดความรู้สึกมีส่วน ร่วมของสมาชิกในทีม 4. ความล้มเหลวในการ ประเมินสถานการณ์ 5. อำนาจของผู้นำ ( ถูกท้า ทาย ) 6. การขาดแคลนทางเลือก 7. การปิดบัง 8. ขาดการวินิจฉัยทีมงาน 9. ขาดการสื่อสารที่ดี

10 ลักษณะเครือข่ายที่ดี 1. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ร่วมกัน 2. ต้องมีการสื่อสารกันได้ดี และเป็นไปตาม ธรรมชาติ ไม่มีพิธีการ 3. มีผลประโยชน์ร่วมกัน 4. มีการเสริมสร้างกันและกัน 5. มีการพึ่งพิงกัน 6. มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ เชิงแลกเปลี่ยน 7. มีอำนาจเท่าเทียมกัน ลักษณะเครือข่ายที่ดี 1. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ร่วมกัน 2. ต้องมีการสื่อสารกันได้ดี และเป็นไปตาม ธรรมชาติ ไม่มีพิธีการ 3. มีผลประโยชน์ร่วมกัน 4. มีการเสริมสร้างกันและกัน 5. มีการพึ่งพิงกัน 6. มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ เชิงแลกเปลี่ยน 7. มีอำนาจเท่าเทียมกัน

11 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การสร้างทีมงานและ เครือข่าย การประสานงานเพื่อ ปฏิบัติงาน ด้านตรวจปราบปราม ให้ประสบผลสำเร็จ ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google