งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างทีมงานและเครือข่าย การประสานงานเพื่อปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างทีมงานและเครือข่าย การประสานงานเพื่อปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างทีมงานและเครือข่าย การประสานงานเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านตรวจปราบปราม ให้ประสบผลสำเร็จ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต

2 คุณลักษณะของทีมงานที่ดี
มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความเป็นผู้นำ ความสำเร็จ ของทีม มีความไว้วางใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเอกฉันท์ มีการแสดงออก

3 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน Goal
- เป็นสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ ทุกคนในทีมต้องเข้าใจ เป้าหมายร่วมกัน - ต้องศึกษายุทธศาสตร์และเป้าหมายของกรมฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ - มีการกำหนดเป้าหมายในทีม สมาชิกในทีม ต้องมีส่วนร่วม - ที่สำคัญต้องปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วย

4 2. มีความเป็นผู้นำ Leadership
- มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม สถานการณ์ - ในกรณีที่ผู้นำไม่สามารปฏิบัติงานได้ ต้องมีตัวตายตัวแทน - ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าผลงานจะสำเร็จ หรือล้มเหลว

5 - เป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคี
3. มีความไว้วางใจ Trust - เป็นจุดเริ่มต้นของความสามัคคี - ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้นำ - ต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกันในทีม

6 4. มีความคิดสร้างสรรค์ Creativity
- ต้องแสวงหาความรู้และนวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของทีม ภายใต้ทรัพยากร ที่มีอยู่

7 5. มีความเป็นเอกฉันท์ Consensus
- ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้แสดงความคิดเห็น อย่างเต็มที่ - ต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ - มติในเรื่องต่าง ๆ ต้องเป็นเอกฉันท์

8 6. มีการแสดงออก Expression
- สมาชิกทุกคนในทีมต้องมีอิสระในการแสดง ความคิดได้อย่างเสรี - สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รับฟังและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น - สมาชิกทุกคนต้องทำความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ให้กระจ่าง - ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

9 อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม
1. ความแตกต่างของบุคลิกภาพ 2. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เท่าเทียม 3. การขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม 4. ความล้มเหลวในการประเมินสถานการณ์ 5. อำนาจของผู้นำ (ถูกท้าทาย) 6. การขาดแคลนทางเลือก 7. การปิดบัง 8. ขาดการวินิจฉัยทีมงาน 9. ขาดการสื่อสารที่ดี

10 ลักษณะเครือข่ายที่ดี
1. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 2. ต้องมีการสื่อสารกันได้ดีและเป็นไปตาม ธรรมชาติ ไม่มีพิธีการ 3. มีผลประโยชน์ร่วมกัน 4. มีการเสริมสร้างกันและกัน 5. มีการพึ่งพิงกัน 6. มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 7. มีอำนาจเท่าเทียมกัน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การสร้างทีมงานและเครือข่าย การประสานงานเพื่อปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google