งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มที่ ๖ โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กับการแก้ปัญหาด้าน ความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มที่ ๖ โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กับการแก้ปัญหาด้าน ความมั่นคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มที่ ๖ โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กับการแก้ปัญหาด้าน ความมั่นคง

2 ๑. โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กับการ แก้ปัญหาด้านความมั่นคง ได้ ช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคง หรือไม่ อย่างไร อย่างไร ? - ได้ ความรู้และทักษะ ทางด้าน สังคม เศษรฐกิจ การเมือง ทาง ทหารและทางด้านวัฒนธรรม

3 ด้าน สังคม การสร้างโอกาส เปลี่ยนความคิด การพัฒนาตนเอง วิถีชีวิตและความ เป็นอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจ การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง ให้กับครอบครัว พัฒนาฝีมือสู่ระดับ สากล

4 การเมือง เปลี่ยนความคิด การพัฒนาตนเอง วิถีชีตและความเป็นอยู่ การทหาร เสริมปฏิบัติการ ทางด้านทหาร ลดระดับความรุ่นแรง / ความขัดแย้ง ลด จน. เยาวชน เข้าสู่ กระบวนการ การเพิ่มมวลชนใน พท. ฝ่ายเรา

5 วัฒนธรร ม ปรับใช้ความรู้และ ประสบการณ์ ปรับทัศนคติทางศาสนา / วัฒนธรรม

6 ปรับแนวทางอย่างไรจึงสนับสนุนการ แก้ปัญหาด้านความมั่นคง ? - การทบทวนวิธีการที่ผ่านมา - การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - จัดทำหลักสูตรในแต่ระยะ - จัดทำคู่มือในการดำเนินการ

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มที่ ๖ โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กับการแก้ปัญหาด้าน ความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google