งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ. ส่วนกฎหมายและระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ. ส่วนกฎหมายและระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ. ส่วนกฎหมายและระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 ลักษณะของอำนาจ 1. พละ อำนาจ 2. อำนาจที่เกิดจาก การยอมรับ อิทธิ พล บารมี 3. อำนาจ หน้าที่

3 ความสัม พันธ์ ผู้บริหาร อปท. อำน าจ ที่มา อาสาสมั คร รัก ท้องถิ่น การ ยอมรับ จาก สังคม อำนวยความเป็นธรรม กฎหม าย เลือกตั้ง ประชาชน มอบให้ บังคั บ ดุลพิ นิจ

4 การบริหารงานบุคคล พัฒนา การ แรงงาน ( ทาส ) ยุคแรก หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบัน ปัจจัยการ ผลิต ทรัพยากร มนุษย์ ความ ภักดี กำไร คุณค่า

5 ทรัพยากรมนุษย์  สรร หา  พัฒนา  ธำรง รักษา  ใช้ ประโยชน์

6 ระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค ความก้าวหน้า ความเป็นกลางทางการเมือง

7 กระบวนการบริหารงาน บุคคลที่สำคัญ  สรร หา  บรรจุและ แต่งตั้ง  เลื่อน ตำแหน่ง  โอน - ย้าย  เลื่อน เงินเดือน  วินัย

8 ยึดประโยชน์ องค์กร การสรรหา หาคนที่เก่งและดี ( ที่สุด ) มุ่งประโยชน์ ประชาชน

9 ประเมินบุคคลกับตำแหน่ง แต่งตั้ง ทดลองปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยน แต่งตั้ง

10 เปลี่ยนแปลงความ รับผิดชอบ ( มาก ขึ้น ) เลื่อนตำแหน่ง สร้างแรงจูงใจ สร้างหลักประกัน ความมั่นคง

11 เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ย้าย พัฒนาเรียนรู้งาน ทดแทนบุคลากรที่ขาด ตรงความรู้ความสามารถ ป้องกันการสร้างอิทธิพล

12 ตามความรับผิดชอบ และดำรงชีพ เลื่อนเงินเดือน ความรับผิดชอบ ความยากง่ายของ งาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพียงพอ ยุติธรรม ความสมดุล รายจ่ายกับรายรับ ขององค์กร จูงใจ ทำงานดีขึ้น / ไม่ ต่อต้าน คำนึงถึง ความสามารถในการ จ่าย ความสามารถ ในการจ่ายโบนัส

13 ควบคุมความประพฤติ / จัดระเบียบองค์กร วินัย มีข้อห้าม / ข้อปฏิบัติ ที่ชัดเจน ทุกคนรับรู้ข้อห้ามฯ นั้น มีข้อพิสูจน์ว่าทำผิดข้อห้ามฯ ชัดแจ้ง มีสิทธิแก้ข้อกล่าวหา มีความเสมอภาคในการตัดสินและลงโทษ

14 สภาพปัญหา เอื้อประโยชน์พรรคพวก เรียกรับประโยชน์ตอบ แทน ตั้งคนไม่เหมาะสมกับ งาน รับโอนบุคคลภายนอก สนับสนุนพรรคพวกตน กลั่นแกล้ง ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว เป็นเครื่องมือต่อรองให้ ยอมสวามิภักดิ์ เลื่อนเงินเดือน ( ให้โบนัส ) สรรหา แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ย้าย วินัย

15 ผลร้าย สรรหา แต่งตั้ง เลื่อน ตำแหน่ง ย้าย เลื่อน เงินเดือน วินัย คนไม่ภักดีองค์กร ทุจริต ไม่เป็น ระบบ เอื้อ ประโยชน์ ผิด วัตถุประสง ค์ ไม่เป็น ธรรม ไม่ ยุติธรรม ไม่มี คุณภาพ งานไม่มี คุณภาพ การ ต่อต้านสูง ขวัญกำลังใจ ถดถอย ขาดการ ยอมรับ ลดทอนความ น่าเชื่อถือ เสื่อมศรัทธา / บารมี ในผู้ใช้อำนาจ


ดาวน์โหลด ppt การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ. ส่วนกฎหมายและระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google