งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ.ส่วนกฎหมายและระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2 ลักษณะของอำนาจ 1. พละอำนาจ อิทธิพล 2. อำนาจที่เกิดจากการยอมรับ บารมี
3. อำนาจหน้าที่

3 ความสัมพันธ์ ผู้บริหาร อปท. อำนาจ ที่มา ที่มา อาสาสมัคร ประชาชนมอบให้
เลือกตั้ง กฎหมาย รักท้องถิ่น การยอมรับจากสังคม บังคับ ดุลพินิจ อำนวยความเป็นธรรม

4 หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม
การบริหารงานบุคคล พัฒนาการ ความ ภักดี ยุคแรก แรงงาน (ทาส) หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม กำไร ปัจจัยการผลิต คุณค่า ปัจจุบัน ทรัพยากรมนุษย์

5 ทรัพยากรมนุษย์ สรรหา พัฒนา ธำรงรักษา ใช้ประโยชน์

6 ความเป็นกลางทางการเมือง
ระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค ความก้าวหน้า ความเป็นกลางทางการเมือง

7 กระบวนการบริหารงานบุคคลที่สำคัญ
สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โอน - ย้าย เลื่อนเงินเดือน วินัย

8 การสรรหา ยึดประโยชน์องค์กร หาคนที่เก่งและดี (ที่สุด)
มุ่งประโยชน์ประชาชน

9 ประเมินบุคคลกับตำแหน่ง
แต่งตั้ง ประเมินบุคคลกับตำแหน่ง ทดลองปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยน แต่งตั้ง

10 เลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบ (มากขึ้น) สร้างแรงจูงใจ
สร้างหลักประกันความมั่นคง

11 ย้าย เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน พัฒนาเรียนรู้งาน ทดแทนบุคลากรที่ขาด
ตรงความรู้ความสามารถ ป้องกันการสร้างอิทธิพล

12 เลื่อนเงินเดือน เพียงพอ ตามความรับผิดชอบและดำรงชีพ
ความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ยุติธรรม ความสมดุล รายจ่ายกับรายรับขององค์กร จูงใจ ทำงานดีขึ้น / ไม่ต่อต้าน ความสามารถ ในการจ่ายโบนัส คำนึงถึงความสามารถในการจ่าย

13 วินัย ควบคุมความประพฤติ / จัดระเบียบองค์กร
มีข้อห้าม / ข้อปฏิบัติ ที่ชัดเจน ทุกคนรับรู้ข้อห้ามฯ นั้น มีข้อพิสูจน์ว่าทำผิดข้อห้ามฯ ชัดแจ้ง มีสิทธิแก้ข้อกล่าวหา มีความเสมอภาคในการตัดสินและลงโทษ

14 เลื่อนเงินเดือน (ให้โบนัส)
สภาพปัญหา เอื้อประโยชน์พรรคพวก สรรหา เรียกรับประโยชน์ตอบแทน แต่งตั้ง ตั้งคนไม่เหมาะสมกับงาน รับโอนบุคคลภายนอก เลื่อนตำแหน่ง สนับสนุนพรรคพวกตน กลั่นแกล้ง ย้าย ไม่ชอบเป็นการส่วนตัว เลื่อนเงินเดือน (ให้โบนัส) เป็นเครื่องมือต่อรองให้ยอมสวามิภักดิ์ วินัย

15 เสื่อมศรัทธา / บารมี ในผู้ใช้อำนาจ
ผลร้าย สรรหา ทุจริต ไม่มีคุณภาพ แต่งตั้ง ไม่เป็นระบบ งานไม่มีคุณภาพ เลื่อนตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ การต่อต้านสูง ย้าย ผิดวัตถุประสงค์ ขวัญกำลังใจถดถอย เลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม ขาดการยอมรับ วินัย ไม่ยุติธรรม ลดทอนความน่าเชื่อถือ คนไม่ภักดีองค์กร เสื่อมศรัทธา / บารมี ในผู้ใช้อำนาจ


ดาวน์โหลด ppt การพิทักษ์คุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google