งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบและแนวทางการ ประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบและแนวทางการ ประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบและแนวทางการ ประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน

2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการใน ผลผลิตกำลังแรงงานใน ตลาดแรงงาน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ ศักยภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน ตัวชี้วัดที่ 3.3

3 น้ำหนัก ร้อยละ 5 ( สำหรับ สถาบันฯ ) ร้อยละ 6 ( สำหรับศูนย์ฯ ) พิจารณาจากความสำเร็จ ของการดำเนินการโดยใช้ ข้อมูลผลการดำเนินงานจาก ฐานข้อมูลในศูนย์ข้อมูล สารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน (http://datacenter.dsd.go.th)http://datacenter.dsd.go.th คำอธิบาย

4 หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงาน การประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้กรม พัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากการ ประเมินคะแนนตัวชี้วัดนี้จะใช้ข้อมูล ผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 และ 3.3.2 รายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้http://datacenter.dsd.go.th วิธีการประเมินผล

5 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จำนวนของแรงงานที่เข้าทดสอบ ในกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน เทียบกับเป้าหมายการ ดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ. ศ. 2556 น้ำหนัก ร้อยละ 2 ( สำหรับ สถาบันฯ ) ร้อยละ 3 ( สำหรับศูนย์ฯ )

6 พิจารณาจากจำนวนแรงงานที่เข้า ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน ระหว่าง 1 ต. ค. 2555-30 ก. ย. 2556 เทียบกับ เป้าหมายการ ดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ. ศ.2556 จำนวนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรคิดเป็น ค่าคะแนนกลาง เท่ากับ 3 คะแนน และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง แนบท้าย เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบาย

7 ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 22 สาขาอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานเพื่อรองรับการจ่าย ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ แรงงาน ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 น้ำหนัก ร้อยละ 3 ( สำหรับ สถาบันฯ ) ร้อยละ 3 ( สำหรับศูนย์ฯ )

8 พิจารณาจากร้อยละของแรงงาน ที่ผ่านการทดสอบในกิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในงบประมาณ 2556 ระหว่าง 1 ต. ค. 2555 – 30 ก. ย. 2556 ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานเพื่อรองรับการจ่าย ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ แรงงาน คำอธิบาย

9 สูตรการคำนวณ

10 กำหนดให้เป้าหมายการดำเนินงานที่ ได้รับประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 เท่ากับ 82% และคิดเป็น 3 คะแนน ปรับช่วงการให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ดังนี้ ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 7980828486 เกณฑ์การให้คะแนน

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรอบและแนวทางการ ประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google