งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
กรอบและแนวทางการประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

2 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตกำลังแรงงานในตลาดแรงงาน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3 น้ำหนัก ร้อยละ 5 (สำหรับสถาบันฯ) ร้อยละ 6 (สำหรับศูนย์ฯ)
น้ำหนัก ร้อยละ 5 (สำหรับสถาบันฯ) ร้อยละ 6 (สำหรับศูนย์ฯ) คำอธิบาย พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลในศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (http://datacenter.dsd.go.th)

4 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากการประเมินคะแนนตัวชี้วัดนี้จะใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย คือ ตัวชี้วัดที่ และ รายละเอียดตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

5 น้ำหนัก ร้อยละ 2 (สำหรับสถาบันฯ) ร้อยละ 3 (สำหรับศูนย์ฯ)
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จำนวนของแรงงานที่เข้าทดสอบในกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ. 2556 น้ำหนัก ร้อยละ 2 (สำหรับสถาบันฯ) ร้อยละ 3 (สำหรับศูนย์ฯ)

6 คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน
พิจารณาจากจำนวนแรงงานที่เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระหว่าง 1 ต.ค ก.ย เทียบกับ เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับตามงบประมาณ พ.ศ.2556 เกณฑ์การให้คะแนน จำนวนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรคิดเป็นค่าคะแนนกลาง เท่ากับ 3 คะแนน และมีเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางแนบท้าย

7 น้ำหนัก ร้อยละ 3 (สำหรับสถาบันฯ) ร้อยละ 3 (สำหรับศูนย์ฯ)
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใน 22 สาขาอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน น้ำหนัก ร้อยละ 3 (สำหรับสถาบันฯ) ร้อยละ 3 (สำหรับศูนย์ฯ)

8 คำอธิบาย พิจารณาจากร้อยละของแรงงานที่ผ่านการทดสอบในกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในงบประมาณ 2556 ระหว่าง 1 ต.ค – 30 ก.ย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

9 สูตรการคำนวณ

10 เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดให้เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เท่ากับ 82% และคิดเป็น 3 คะแนน ปรับช่วงการให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ดังนี้ ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 79 80 82 84 86

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google