งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา warfarin. Patient profile - ผู้ป่วยชายไทยคู่ - มาพบแพทย์ตามนัด -good compliance -no complication - โรคประจำตัว :RHD MVR AVR -INR=2.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา warfarin. Patient profile - ผู้ป่วยชายไทยคู่ - มาพบแพทย์ตามนัด -good compliance -no complication - โรคประจำตัว :RHD MVR AVR -INR=2.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา warfarin

2 Patient profile - ผู้ป่วยชายไทยคู่ - มาพบแพทย์ตามนัด -good compliance -no complication - โรคประจำตัว :RHD MVR AVR -INR=2.0

3

4

5 ปัญหาที่พบ -Dosage too low คือ ขนาดยาต่ำเกินไปที่จะให้ ผลตอบสนองตามที่ต้องการ เช่นขนาดยา ต่ำไป ช่วงห่างการบริหารไม่เหมาะสม ระยะเวลาที่ให้ไม่นานพอที่จะเกิดผล หรือ ผลจากอันตรกิริยาที่ทำให้ปริมาณยาที่ออก ฤทธิ์ลดลง ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดและค่า INR ของ ผู้ป่วยเท่ากับ 2.0 ซึ่งค่า INR เป้าหมายของ ผู้ป่วยต้องอยู่ที่ 2.5-3.5 เนื่องจากผู้ป่วยได้รับ การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วจึงจัดเป็น ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

6 การแก้ไขปัญหา เภสัชกรพิจารณาปรับขนาดยา warfarin ให้กับ ผู้ป่วยรายนี้โดยพิจารณาจากแนวทางการปรับ ขนาดยา warfarin ในผู้ป่วยที่มีค่า INR=2 แต่มี เป้าหมายค่า INR อยู่ที่ 2.5-3.5 แนะนำให้ปรับ ขนาดยาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5-15 ของ total weekly dos เภสัชกรจึงปรับขนาดยาดังนี้ Warfarin 1 ½*1 จันทร์ - เสาร์ และ warfarin 1*1 วัน อาทิตย์ (TWD เดิม 28.5  30) และนัดติดตามผลสามเดือน หมายเหตุ : TWD =total weekly dos ขนาดยาใน 1 สัปดาห์ที่ผู้ป่วยได้รับ

7 แนวทางการปรับขนาดยา warfarin INR=2.5-3.5 INR เป้าหมายอยู่ที่ 2.5-3.5 INR น้อย กว่า 2 INR อยู่ในช่วง 2.0- 2.4 INR อยู่ในช่วง 3.6- 4.6 INR อยู่ในช่วง 4.7- 5.2 ปรับขนาด ยาเพิ่มอีก 1 มื้อและปรับ เพิ่มขนดยา อีกร้อยละ 5- 20 ของ TWD ปรับเพิ่ม ขนาดยาขึ้น อีกร้อยละ 5- 15 ของ TWD ปรับลดขนาด ยาลงอีกร้อย ละ 10-15 ของ TWD INR อยู่ ในช่วง 4.7- 5.2 หยุดยาใน มื้อนั้นและ อาจอาจงด มื้อถัดไป 1 มือ ปรับลด ขนาดยาลง อีกร้อยละ 10-20 ของ TWD หยุดยาใน มื้อนั้นและ อาจงดมื้อ ถัดไป 2 มื้อ และปรับ ลดขนาด ยาลงอีก ร้อยละ 10- 20

8


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา warfarin. Patient profile - ผู้ป่วยชายไทยคู่ - มาพบแพทย์ตามนัด -good compliance -no complication - โรคประจำตัว :RHD MVR AVR -INR=2.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google